Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted


Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Dagsorden:
 1. Velkomst og Valg af dirigent
 2. Beretning 2022
 3. Regnskab 2022 (Årsrapport)
 4. Budget 2023
 5. Forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg: Niels Ladegaard Jensen, Brian Sørensen, Jens Toksvig Bjerre.
 7. Valg af suppleant. Vakant
 8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
 9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
 10. Eventuelt
Forslag, der ikke er påført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Mandag den 27. februar 2023
Niels Ladegaard Jensen, formand

Vandanalyse, PDF-dokument.

Denne analyse af vandet i ledningsnettet - Enghavevej 15 - er analyseret for bl.a. 61 pesticider og andre miljøfremmede stoffer, samt 12 PFAS forbindelser.

Referat

fra Pjedsted Vandværks ordinære generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2022 kl. 1930 i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale


 1. Velkomst og valg af dirigent:
  Formanden Niels Ladegaard Jensen bød velkommen.
  Dirigent: Flemming Petz, Stationsvej 52. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 2. Beretning Pjedsted Vandværk 2021 ved Niels Ladegaard, formand:

  ”Pjedsted Vandværk forsatte i 2021 de gode takter for driften af værket uden de store uheld eller problemer. Således har driften kørt stabilt gennem hele året takket være god daglig styring af værket.
  2021 var også året hvor vi takkede af med Gert Mortensen som ansvarlig for daglig drift. Gert har dagligt i 20 år tilset vandværket, men valgte i efteråret at flytte fra Pjedsted, tættere på sin familie ved Aarhus. Vi havde 1. oktober en lille afskeds reception med Gert på Værket.
  Som afløser for Gert Mortensen er bestyrelsesmedlem Brian Sørensen trådt til som daglig leder. Brian har hurtig fået indsigt i driften og har fået udført mange vedligeholdelses- opgaver på bygninger og udenomsarealer. Alt fremstår pænt og i orden.

  Økonomi:
  Årets resultat udviser et underskud på driften på ca. 200.000 kr. efter afskrivninger på godt 300.000 kr. Vi har solgt 57.000m3 vand mod 59.000m3 i 2020.
  Stigende omkostninger til vedligehold af værket samt ledningsnettet gør, at det er svært at skabe balance i regnskabet, med mindre vi hæver prisen pr. m3 betragtelig.
  Efter tilbageført afskrivninger er vores likviditet forbedret med knap 100.000 kr. Vi afskriver mere end vi investerer i værket, derfor den forbedrede likviditet. Vores egenkapital udgør 3.668.000 kr. med en likvid beholdning på 2.186.510 kr. Vi mener det er forsvarligt at fastholde m3 prisen med nuværende resultat.

  Driften:
  Vi har i 2021 oplevet en stabil vandforsyning hvor vi kun har måtte lukke for vandet i ganske få timer på grund af reparationer. På værket er der udskiftet en skyllepumpe til 60.000 kr. samt diverse opdateringer af teknikken.
  På ledningsnettet monterer vi stadig nye afspærringshaner, hvor det er relevant for at minimere de gener det medfører, når der sker et ledningsbrud. Det gør at kun få beboere bliver berørt af en evt. reparation på ledningsnettet. Samtidig er det lettere at lokalisere et skjult brud på nettet, ved at vi kan aflukke byen for vand i flere sektioner.
  Vores vandanalyser ser stadigt fine ud. Der kommer hvert år mange nye krav til analyser, hvor vi skal teste for endnu flere uønskede stoffer i vandet.
  I 2021 kom det meget omtalte PFOS-produkt også på listen. Et brandhæmmende produkt, anvendt tidligere ved brandslukninger og fundet på mange øvelsespladser i Danmark. PFOS har vi også testet for, uden der blev fundet noget.
  Vi må forvente yderligere krav i de kommende år til flere analyser med deraf stigende udgifter.

  BNBO:
  Jeg har efterhånden nævnt boringsnære beskyttelsesområder flere gange uden vi er kommet i mål med en aftale med de berørte lodsejere. Det skyldes, at vi ved udgangen af 2021 endnu ikke havde modtaget det nøjagtige areal på nabojorden som er omfattet af indsatsområdet. Vi skal i 2022 i mål med en frivillig aftale, hvor lodsejer og Vandværk får lavet en aftale. Alternativt er, at kommunerne fra 1. januar 2023, vil diktere en aftale samt, erstatningsbeløbets størrelse.

  Vandråd:
  Pjedsted Vandværk var i 2021 vært ved det årlige vandrådsmøde, som havde været udsat et år pga. Corona. Vi havde en udbytterig aften i Pjedsted Forsamlingshus med omkring 20 deltagere, hvor alle vandforsyninger i Fredericia Kommune var repræsenteret.

  På mødet blev drift af kildepladser diskuteret. Hvordan undgår vi punktforurening. Hvor kommer de forskellige uønskede stoffer fra, som man finder på andre vandforsyninger. DMS er et uønsket stof som flere forsyninger finder i grundvandet. DMS stammer fra træbarakker og gartnerier. Herudover er der fundet rester af kølemidler i enkelte grundvandboringer. Fortidens synder kommer frem på et eller andet tidspunkt, både fra landbrug privat og andre virksomheder, som har brugt stoffer, der har vist sig at de kan trænge i grundvandet.

  Det skal vi for alt i verden undgå, men vi må også konstatere, at med de måleteknikker der findes i dag, kan man måle uønskede stoffer i vand som ligger lang under sundhedsfare. Dektektions værdier som er fastsat er meget lave. Det er de muligvis fordi man kan måle så små mængder, ikke nødvendigvis fordi de er sundhedsskadelige.

  Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en lang og solid indsats i Pjedsted Vandværk. Som nævnt takkede vi af med Gert 1. oktober, hvor Brian Sørensen overtog den daglige drift af værket. Vi har et rigtig pænt og velfungerende vandværk så også en stor tak til dig Brian.

  Chris du skal også i år have en stor tak for din indsats. Vi er i bestyrelsen meget tilpas med at have dig som bogholder og økonomiansvarlig i Vandværket.

  Også til den øvrige bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen i 2021.

  Sluttelig en tak til revisor Anette Hansen og Flemming Petz for hjælp til revidering af regnskab 2021.”

  Formandens beretning blev godkendt.

 3. Regnskab 2021 (Årsrapport):

  Kasserer Chris Hansen fremlagde Årsrapporten, som blev udleveret og gennemgået.
  Nettoomsætning 685.339 kr., produktionsomkostninger -275.789 kr., bruttoresultat 409.550 kr.

  Distributionsomkostninger -285.835 kr., administrationsomkostninger -117.801 kr., resultat af primær drift 5.914 kr.
  Det blev fremhævet, at der var indkøbt nye vandmålere, hvor der jfr. regler skulle kontrolleres 39 stk. vandmålere fra beboelserne. Vandmålerne skal indsendes til kontrol. Dette sker efter sommerferien 2022.

  Orla Rudolf forespurgte til den specielle opstilling af regnskabet. Niels Ladegaard forklarede reglerne for opstillingen.

  Årsrapport 2021 blev enstemmigt vedtaget.

 4. Budget 2022.
  Kasserer Chris Hansen fremlagde budgettet for 2022 med forklaringer. Han fremhævede, at der var afsat 150.000 kr. til vedligeholdelse og planlagte nye stophaner med henblik på den fortsatte sektionering af forsyningsområdet.

  Vandprisen er fortsat 4,- kr. pr. m3 + moms, målerafgift årligt kr. 700,- + moms pr. måler.
  Der er 349 medlemmer og 365 vandmålere.
  Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 5. Forslag:
  Ingen modtaget.

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Chris Hansen blev genvalgt for 2 år (2024)
  Søren Petersen blev genvalgt for 2 år (2024)

 7. Valg af suppleant til bestyrelsen:
  Jens Toksvig Bjerre, Skovbøllingvej 4, Gl. Pjedsted, blev nyvalgt for 1 år (2023).

 8. Valg af revisor:
  Flemming Petz blev genvalgt (2024).

 9. Valg af revisorsuppleant:
  Orla Rudolf blev genvalgt (2023).

 10. Eventuelt.
  Brian Sørensen, bestyrelsesmedlem, redegjorde for planerne for nye stophaner, så der undgås stop for store nedlukninger af vandledninger for unødigt mange beboelser. Der laves bl.a. en ”sløjfe” fra Sivvænget ned til stationsbyen. Der forefindes en reserveledning fra Trefor Vand til vores vandværk.

Konstituering:
Derefter konstituerede bestyrelsen sig:


Formand: Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5

Kasserer: Chris Hansen, Landsmosevej 17
Sekretær: Søren Petersen, Landsmosevej 7

Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen, Elbokrogen 17

Bestyrelsesmedlem: Karl Thomsen, Fiskebækvej 30


Referent: Søren PetersenDer indkaldes hermed til
ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2022, kl. 19:30

i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

pjedsted vandvaerk logo
Sædvanligvis afholder Pjedsted Vandværk ordinær generalforsamling i marts måned som også værkets vedtægt foreskriver. Bestyrelsen har i år imidlertid besluttet at udskyde datoen til torsdag den 3. juni 2021.
Der vil naturligvis blive indkaldt med dagsorden her på siden efter gældende regler.

P.b.v. Chris Hansen, kasserer
Det gamle iltningstårn på Pjedsted Vandværk (Pjedstedvej 70) har mistet hatten.


Referatet fra den ordinære generalforsamling ligger klar som PDF-dokument.
Referat 2020 (PDF-dokument)

Drikkevand testet for nyt pesticid
Tidligere på året blev der i Danmark fundet et nyt pesticid chlorothanolil-amidsulfonsyre i drikkevandet, først i Ledøje på Sjælland, senere i Krogsbølle på Nordfyn. Der blev straks lukket boringer på de nævnte vandforsyninger. Samtidig blev der (igen) sat stor fokus på kvaliteten af det danske drikkevand i medierne. Miljøstyrelsen vedtog kort herefter, at alle vandforsyninger i DK skal teste for pesticidet snarest muligt og senest 1. november 2019. Samtidig blev det besluttet, at der obligatorisk skal testes for pesticidet fremover.

Beretning Pjedsted Vandværk 2018

For Pjedsted Vandværk har 2018 budt på et travlt år med flere nye tiltag med hensyn til renovering af ledningsnettet, lokalisering af stophaner, nye krav til pesticidanalyser, nye skærpede krav i såkaldte borings nære beskyttelse områder. De såkaldte BNBO områder som ligger i umiddelbar nærhed af boringerne, som kræver en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Der er nok at gå i gang med.

Vi har i 2018 haft få ledningsbrud, som har medført lukning af vandet, men helt undgås kan det ikke. Derfor iværksatte vi i sommeren 2018 et større renoveringsarbejde omkring den vestlige del af Elboparken. Der er etableret nye forsyning og stikledninger, samt afspærringshaner flere steder i Elboparken, samt på Stationsvej. De nye afspærringshaner gør, at vi ved brud på vandledninger har nemmere ved kun at lukke for vandet i et bestemt område af byen, således vi genere færreste mulige forbruger. En renovering vi i bestyrelsen har set frem til, da vi ofte har problemer ved brud i området, med at få lukket for vandet i en fart.

Vi har omkring opgaven haft et rigtig godt samarbejde med Mammen VVS samt entreprenør Steffen Jensen fra Fyns Vandværk og Ledningsservice. De samlede udgifter til renoveringen beløber sig til 376.000 kr.

Brian og Karl har også i årets løb brugt meget tid på at lokalisere stophaner. Der mangler omkring 20 stophaner som ikke er fundet endnu. Øvelsen går ud på at finde alle stophaner og herefter få digitaliseret vores kort materiale i løbet af 2019. Digitaliseringen er en nødvendighed, da nye lovkrav gør, at vi fremover i løbet af få timer skal kunne anvise ledninger og stophaner til entreprenører som søger gravetilladelser. Omkostningen til digitalisering løber op i omkring 75.000 kr.

Det ser vi meget frem til at få udført, da vi bruger og har brugt rigtig meget tid på at lede efter ledninger og stophaner pga. unøjagtigt kortmateriale.

Varsling.

Når vi har vandbrud eller har planlagt grave og renoveringsarbejde har vi som ofte annonceret på Tingstedet og via Facebook. Det er ikke alle som ser vores varslinger. Vi har diskuteret en sms service, som koster en del penge, men som også kræver løbende vedligehold og opdatering – det tager tid. Derfor har vi besluttet i første omgang at investere i 3 plakatholdere som vi vil stille på fortovene i de berørte områder. Det bliver i alle tilfælde løsningen i første omgang.

Vandanalyser.

Vores vandanalyser ser stadig rigtig fine ud. Der kommer løbende nye pesticider som vi skal analysere for. I 2018 er det Triazoler og dimethylsulfanid (DMS) vi har testet for. Her er vi ligesom kommunens øvrige Vandforsyninger frikendt. Stoffet er fundet i 30% af boringerne i det øvrige land. Stoffet som er et nedbrydningsprodukt har været brugt fra 1950 og frem til 2007 i planteskoler, landbrug og ikke mindst som træbeskyttelse ved imprægnering. Fra myndighedernes side kender man ikke grænseværdierne for, hvornår stoffet er skadeligt for mennesker, derfor har man for en sikkerheds skyld ganget med en faktor 10.000 og kommet frem til at stoffet kan måles i hver 3 boring rundt omkring i landet. Vi vil fremover med sikkerhed få flere skærpede krav vedr. analyser af grundvandet. Vi lever i en verden fyldt med kemiske stoffer, det er det vi begynder at se resultaterne af nu. Målemetoderne bliver samtidig forbedret, hvilket gør at der må regnes med yderligere fund af pesticider i de kommende år.

Regeringen har iværksat en indsatsplan frem mod 2022 for områder omkring boringer samt oplandet til boringerne – de såkaldte BNBO områder. Indsatsen går ud på at lokalisere vandårerne i undergrunden og herefter beskytte disse områder ved at undlade pesticider på markerne i de berørte områder. Her er det i første omgang kommunerne sammen med vandværkerne, som skal finde en kompensation til lodsejeren. Lodsejeren skal i regeringsudspillet holdes skadesløs. Det medføre at kompensationen kommer til at ske over prisen på vandet for fremtiden. Det bliver spændene at se hvor vi ender her lokalt med vores vandforsyning, når områderne bliver endelig udpeget og når der er taget stilling til evt. sprøjteforbud.

Det skal her nævnes at alle pesticider som anvendes i landbruget, godkendes af miljøstyrelsen. Danmark har et af verdens skrappeste godkendelse procedure for kemiske stoffer. Økonomi.

Vi har solgt 5% vand mere i 2018 end året før, så vi håber at have set bunden i mængden af solgt vand. Årets resultat ender med et lille minus på driften. Vi forsøger at afbalancere økonomien hvert år, således vi har likviditet til et større brud eller som i 2018 et renoveringsprojekt. Vi investerede som nævnt 375.000 kr. i renovering af den vestlige del af Elboparken. Pengene er taget fra vores kontant indestående.

Chris vil senere i aften gennemgå regnskabet i detaljer.

Den 22. marts er det vandets dag i Danmark. Det vil vi gerne følge op på, fra vandværkets side med et åben hus søndag den 24. marts fra kl. 11-14. Her har folk mulighed for at se, hvordan vi håndtere råvand til drikkevand i et lille lokalt vandværk.

Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en sikker daglig drift af vandværket. Det er altid en fornøjelse at komme på værket og se hvor velholdt det er.

Chris du skal også have en særlig tak for din store indsats som kassér i foreningen. Jeg ved det kræver mere hvert år, at forholde sig til nye regler og love.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse som har haft et travlt år med især lokalisering af stophaner.

Sidst men ikke mindst tak til Revisor Annette Hansen og Flemming Petz for hjælp til regnskabs gennemgang.

På bestyrelsen vegne
Niels Ladegaard Jensen


Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30


Ledningsbruddet søndag-mandag i Elboparken udviklede sig til en lang dag for grave entreprenøren

Der har de seneste måneder været megen omtale i medierne om vandforsyninger i hele landet der har lukket boringer efter fund af pesticidet Chloridazon, samt de 2 nedbrydningsstoffer desphenyl og methyl-desphenyl. Chloridazon var i perioden 1960 til 1996 et almindeligt og – på det tidspunkt – anerkendt sprøjtemiddel der blev brugt på arealer hvor der blev dyrket roer, løg og rødbeder. Midlet blev imidlertid forbudt at anvende i 1996.

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Alle vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde blev fjernaflæst hen over dagen den 1. januar 2015. Selvom de sidst aflæste målere blev aflæst om eftermiddagen vil det være målerstanden ved midnat op til den 1. januar som er benyttet ved udarbejdelsen af Årsopgørelse 2014. Årsopgørelserne er beregnet lørdag den 17. januar 2015 og udsendes via NETS (PBS) i slutningen af januar.

Samtidig med beregning af Årsopgørelse 2014 er der på samme opgørelse tilskrevet ny aconto rate for første halvår 2015. I denne beregning er der taget højde for, at bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2015 har besluttet at regulere taksterne på m3-forbrug og den faste afgift samtidig med, at én af de 2 afgifter vi opkræver på vegne af SKAT - Grøn afgift - ligeledes er reguleret. Se de nye takster på vandværkets hjemmeside.

Mandag den 19. januar 2015, Chris Hansen