Gældende pr. 1. januar 2023.
Taksterne godkendes én gang årligt af Fredericia Kommune.

Anlægsbidrag
I forbindelse med byggemodning betaler udstykkeren vandanlægget, inkl. stophane for den enkelte grund. Pjedsted Vandværk skal godkende ledningsnettets dimensioner før igangsætning af projektet.
Rettigheder overgår til Pjedsted Vandværk.
Ved tilslutning af de enkelte parcellers stophaner erlægges tilslutningsafgiften før ibrugtagning. 

Tilslutningsafgifter indenfor Vandværkets eksisterende område
A) Parcel- og rækkehuse samt haver: Inkl. stikledningsarbejde (til skel):
Kr. 19.400,00 (excl. moms)

B) Erhvervsejendomme, institutioner, industrier o.l.: Pr. m2 grundareal, (dog mindst som i pkt. A) ekskl. tee-indsætning:
Kr. 5,00 (excl. moms)

C) Byggevandstilslutning: Excl. anboring, eks. stik og stophane eks. kontrolleret reetablering + måler efter regning. (forbrug: pr. m3 i h.t. gældende takst):
Kr. 1.800,00 (excl. moms)

D) Industrier med særligt vandforbrug:
Efter forhandling

E) Uden for byzoneområder kan der i henhold til vandforsyningsloven (lov nr. 337 af 4. juli 1985) etableres vandforsyning, når rekvirenten betaler alle udgifter ved etableringen samt anlægsbidrag.
Anlægsprojektet skal godkendes af Vandforsyningen. Anlægsbidragets størrelse fastsættes i de enkelte tilfælde af Pjedsted Vandværk. Stikledninger betales i alle tilfælde af rekvirenten.

Hvis forudsætningen for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan Vandværket forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidragene der svarer til ændringen. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.

Forbrug efter måler:
Vandværket fjernaflæser årligt alle målere pr. 31. december. 

Vandafgifterne opkræves halvårligt (Stor forbrugere 4 gange årligt) med a conto betaling forud og med Årsopgørelser pr. 31. december. Årsopgørelser udarbejdes på baggrund af de fjernaflæste målerstande. Forbrugerne opfordres i egen interesse til selv at registrere sig målerstanden pr. 31. december. 

Pris pr. m3 (excl. moms): kr. 

Vandafgift til Vandværket 2023:

4,00

Afgift af ledningsført vand 

 6,37

Fast årlig afgift pr. måler:

 700,00

Drikkevands afgiften bortfaldt 31.12.2020. 
Afgift til Grundvandsbeskyttelse indgår nu i
Afgift af ledningsført vand.

 
Til alle ovennævnte beløb lægges 25% moms.
 
 
Måler monteres og vedligeholdes for almindelig slidtage af Pjedsted Vandværk. Større målere anskaffes af andelshaveren og for dennes regning. Målere udskiftes/kalibreres i henhold til lovgivningen.


 
Andre bidrag/gebyrer (excl. moms): kr. 
Manuel aflæsning af måler
100,00
Rykkergebyr opkræves pr. rykker (momsfrit)

Rykkergebyr ved personlig kontakt
100,00

150,00
Lukkegebyr (momsfrit)

Genoplukningsgebyr
Ved afbrydelse af vandforsyning og genåbning betales ligeledes de omkostninger, der er påløbet til koncessionshavere
375,00

375,00

Flyttegebyr/opgørelse

100,00

Administrationsgebyr for forbrugere der ikke er
tilmeldt PBS (pr. 1.1.2010)

Gebyr ved for sen betaling (pr. 1.1.2015)


100,00

100,00