Vedtægter for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

§ 1. Foreningens navn er Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser.
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
Beboerforeningens bestyrelse skal sørge for Bredstrup-Pjedsteds synlighed på digitale platforme og i den lokale presse.

§ 2. Bredstrup-Pjedsted Beboerforening ejer og driver hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk

§ 3. Enhver husstand i Bredstrup-Pjedsted området kan optages som medlem Hver husstand har ved personligt fremmøde max. 2 stemmer.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt forud pr. 1.6..

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med mindst 14 dages skriftligt varsel og med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning.
  3. Regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog til ændringer af vedtægterne, herunder foreningens ophør, kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til vedtægtsændring, men ved flertal går ind for vedtægtsændring, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom, med samme indvarslingsfrist som ordinær generalforsamling. Begæring herom skal indeholde dagsorden.

§ 6. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 i ulige år.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager vedkommende det afgående medlems valgperiode.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til konkrete projekter.

§ 7. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 6 gange årligt. Dagsorden udsendes med mindst 5 dages varsel.
Der udarbejdes mødereferat, som godkendes af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk .

§ 8. Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og betaler alle løbende udgifter. Kassereren fører regnskab over samtlige ind- og udbetalinger.
Såvel den øvrige bestyrelse som revisorerne har til enhver tid ret til at revidere regnskab og kassebeholdning.

§ 10. Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. 1 vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Der vælges desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 11. Ved foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til lokale formål.