Beretning Pjedsted Vandværk 2018

For Pjedsted Vandværk har 2018 budt på et travlt år med flere nye tiltag med hensyn til renovering af ledningsnettet, lokalisering af stophaner, nye krav til pesticidanalyser, nye skærpede krav i såkaldte borings nære beskyttelse områder. De såkaldte BNBO områder som ligger i umiddelbar nærhed af boringerne, som kræver en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Der er nok at gå i gang med.

Vi har i 2018 haft få ledningsbrud, som har medført lukning af vandet, men helt undgås kan det ikke. Derfor iværksatte vi i sommeren 2018 et større renoveringsarbejde omkring den vestlige del af Elboparken. Der er etableret nye forsyning og stikledninger, samt afspærringshaner flere steder i Elboparken, samt på Stationsvej. De nye afspærringshaner gør, at vi ved brud på vandledninger har nemmere ved kun at lukke for vandet i et bestemt område af byen, således vi genere færreste mulige forbruger. En renovering vi i bestyrelsen har set frem til, da vi ofte har problemer ved brud i området, med at få lukket for vandet i en fart.

Vi har omkring opgaven haft et rigtig godt samarbejde med Mammen VVS samt entreprenør Steffen Jensen fra Fyns Vandværk og Ledningsservice. De samlede udgifter til renoveringen beløber sig til 376.000 kr.

Brian og Karl har også i årets løb brugt meget tid på at lokalisere stophaner. Der mangler omkring 20 stophaner som ikke er fundet endnu. Øvelsen går ud på at finde alle stophaner og herefter få digitaliseret vores kort materiale i løbet af 2019. Digitaliseringen er en nødvendighed, da nye lovkrav gør, at vi fremover i løbet af få timer skal kunne anvise ledninger og stophaner til entreprenører som søger gravetilladelser. Omkostningen til digitalisering løber op i omkring 75.000 kr.

Det ser vi meget frem til at få udført, da vi bruger og har brugt rigtig meget tid på at lede efter ledninger og stophaner pga. unøjagtigt kortmateriale.

Varsling.

Når vi har vandbrud eller har planlagt grave og renoveringsarbejde har vi som ofte annonceret på Tingstedet og via Facebook. Det er ikke alle som ser vores varslinger. Vi har diskuteret en sms service, som koster en del penge, men som også kræver løbende vedligehold og opdatering – det tager tid. Derfor har vi besluttet i første omgang at investere i 3 plakatholdere som vi vil stille på fortovene i de berørte områder. Det bliver i alle tilfælde løsningen i første omgang.

Vandanalyser.

Vores vandanalyser ser stadig rigtig fine ud. Der kommer løbende nye pesticider som vi skal analysere for. I 2018 er det Triazoler og dimethylsulfanid (DMS) vi har testet for. Her er vi ligesom kommunens øvrige Vandforsyninger frikendt. Stoffet er fundet i 30% af boringerne i det øvrige land. Stoffet som er et nedbrydningsprodukt har været brugt fra 1950 og frem til 2007 i planteskoler, landbrug og ikke mindst som træbeskyttelse ved imprægnering. Fra myndighedernes side kender man ikke grænseværdierne for, hvornår stoffet er skadeligt for mennesker, derfor har man for en sikkerheds skyld ganget med en faktor 10.000 og kommet frem til at stoffet kan måles i hver 3 boring rundt omkring i landet. Vi vil fremover med sikkerhed få flere skærpede krav vedr. analyser af grundvandet. Vi lever i en verden fyldt med kemiske stoffer, det er det vi begynder at se resultaterne af nu. Målemetoderne bliver samtidig forbedret, hvilket gør at der må regnes med yderligere fund af pesticider i de kommende år.

Regeringen har iværksat en indsatsplan frem mod 2022 for områder omkring boringer samt oplandet til boringerne – de såkaldte BNBO områder. Indsatsen går ud på at lokalisere vandårerne i undergrunden og herefter beskytte disse områder ved at undlade pesticider på markerne i de berørte områder. Her er det i første omgang kommunerne sammen med vandværkerne, som skal finde en kompensation til lodsejeren. Lodsejeren skal i regeringsudspillet holdes skadesløs. Det medføre at kompensationen kommer til at ske over prisen på vandet for fremtiden. Det bliver spændene at se hvor vi ender her lokalt med vores vandforsyning, når områderne bliver endelig udpeget og når der er taget stilling til evt. sprøjteforbud.

Det skal her nævnes at alle pesticider som anvendes i landbruget, godkendes af miljøstyrelsen. Danmark har et af verdens skrappeste godkendelse procedure for kemiske stoffer. Økonomi.

Vi har solgt 5% vand mere i 2018 end året før, så vi håber at have set bunden i mængden af solgt vand. Årets resultat ender med et lille minus på driften. Vi forsøger at afbalancere økonomien hvert år, således vi har likviditet til et større brud eller som i 2018 et renoveringsprojekt. Vi investerede som nævnt 375.000 kr. i renovering af den vestlige del af Elboparken. Pengene er taget fra vores kontant indestående.

Chris vil senere i aften gennemgå regnskabet i detaljer.

Den 22. marts er det vandets dag i Danmark. Det vil vi gerne følge op på, fra vandværkets side med et åben hus søndag den 24. marts fra kl. 11-14. Her har folk mulighed for at se, hvordan vi håndtere råvand til drikkevand i et lille lokalt vandværk.

Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en sikker daglig drift af vandværket. Det er altid en fornøjelse at komme på værket og se hvor velholdt det er.

Chris du skal også have en særlig tak for din store indsats som kassér i foreningen. Jeg ved det kræver mere hvert år, at forholde sig til nye regler og love.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse som har haft et travlt år med især lokalisering af stophaner.

Sidst men ikke mindst tak til Revisor Annette Hansen og Flemming Petz for hjælp til regnskabs gennemgang.

På bestyrelsen vegne
Niels Ladegaard Jensen