Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Ordinær generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted beboerforening                          
Pjedsted forsamlingshus torsdag d. 29.-3. 2012.03.31

Forud for generalforsamlingen var Beboerforeningen vært ved gullashsuppe + drikkevarer. Efter punkt 3 blev generalforsamlingen suspenderet til fordel for en kaffepause.

Formand Lone Nørgaard bød velkommen.

 1. 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Orla Rudolf, ikke andre forslag, Orla enstemmigt valgt.
  Dirigenten takkede for valget og indledte med at oplyse at generalforsamlingen var iflg. vedtægterne lovligt indvarslet, gav derefter ordet til formanden.
   
 2. 2. Formandens beretning. (foreligger særskilt)
  Div. spørgsmål og kommentarer: Tak for en god beretning fra Jens Leth.
  Leif Andersen: Skiltning ved ny ringvej mangelfuld. ”Pjedsted” mangler.
  Bestyrelsen kontakter kommunen.
  Hvem ejer Præstegårdshaven ? Svar: Kommunen.
  Åse Jørgensen foreslog lysregulering hvor den nye ringvej krydser Bredstrupvej.
  Hvor mange blomsterbuketter er der uddelt til nye beboere og hvornår begyndte man ?
  Svar: 18 stk. sidste år. Ingen vidste præcis hvornår denne skik startede, men blev muligvis startet af Carsten Boysen ”i sin tid”.
   
 3. 3. Regnskabsaflæggelse ved Kasserer Ole Sørensen
  Ole gennemgik regnskabet på en, trods det ”tørre stof” , humoristisk og forståelig måde.
  Regnskabet godkendt.

  Regnskabet for helhedsplanmidlerne som er et særskilt ”regnestykke” blev gennemgået og forklaret. Bl.a. reglerne for brug af disse penge. El.forbruget på ”Landsbytorvet” bliver afregnet særskilt af disse midler.
  Forslag fra salen: Opprioritere asfaltering af ”Kærlighedsstien” inden ukrudtet helt får overtaget.
   
 4. 4. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ikke indkommet forslag.
   
 5. 5. Fastsættelse af kontigent.
  Bestyrelsen foreslår kontigent uændret.
  Enstemmigt vedtaget.
   
 6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  Karen Pagh er på valg - modtager genvalg. Ikke andre forslag.
  Enstemmigt valgt.

  Ole Sørensen er på valg - modtager genvalg. Ikke andre forslag.
  Enstemmigt valgt.

  Lone Herbst Nørgaard er på valg – modtager genvalg. Ikke andre forslag. 
  Enstemmigt valgt.

  Valg af 2 suppleanter
  Lisbeth Dideriksen og Jørgen Jakobsen er på valg. Begge modtager genvalg.
  Ikke andre forslag. Enstemmigt valgt.
   
 7. 7. Valg af revisor og suppleant.
  Revisor Marianne Lauridsen er på valg – ønsker ikke genvalg.
  Bestyrelsen foreslår nuværende suppelant Marianne Bitsch Christensen.
  Ikke andre forslag.
  Enstemmigt valgt.

  Suppleant Marianne Bitsch Christensen er på valg – kan ikke genvælges som suppleant i.h.t. det ovenfor oplyste.
  Bestyrelsen forslår Marianne Lauridsen (hidtidige revisor), som suppleant.
  Ikke andre forslag.
  Enstemmigt valgt.
   
 8. 8. Evt.
  Fra salen stor tak til bestyrelsen for et godt arbejde.

  Laurits opfordrer til opbakning til affaldsindsamling d.22.-4.Orla foreslår indkøb af affaldstænger, ok fra kasseren.

  Stor tak til Mogens Kovalsenko for græsklipning, og dermed også fra Aase på Seniormotions vegne for græsklipning på krolfbanen.

  Marianne Bitsch vil arrangere sangaften i ”Den gamle præstegårdshave”.

  En lille diskusion/drøftelse vedr. lysreguleringen ved skolens fodgængerfelt. Virker muligvis ikke efter hensigten.
  Bestyrelsen tager en snak med skolen.

  Dirigenten  takkede for god ro og orden, samt en god debat.

  Formanden takkede dirigenten og foreslog afslutningsvis en sang.
Referat ved Jørgen Jakobsen