Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Generralforsamling i ”Bredstrup-Pjedsted beboerforening”
Tirsdag d. 8.- 3. kl. 19.00 i Pjedsted forsamlingshus.

Forud for generalforsamlingen var beboerforeningen vært ved skipperlabskovs + drikkevarer. Efter punkt 3 blev generalforsamlingen suspenderet til fordel for en kaffepause.

Formand Laurits Vind bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Orla Rudolf enstemmigt valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via Fokus og Bredstrup-Pjedsted hjemmesiden på nettet. Ingrid Jørgensen bemærkede at det jo ikke var alle der havde komputer og hjemmeside. Men enighed om at alt var ok.

2. Formandens beretning.

Opdelt i tre afsnit:
Laurits:
Sct.Hansfest. Som noget nyt, fællesspisning på Landsbytorvet, godt fremmøde. Nytårsfyrværkeri som tidligere år, udmærket tilslutning. Foredragsaften i samarbejde med foredragsforeningen med formanden for Landsbyerne i Danmark Carsten Abild. Den årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening. ( bliver i år 3.-4.) Orla og Laurits deler blomsterbuket ud til nye beboere, hvilket vil fortsætte med håb om mange buketter. To byggegrunde solgt på Sivvænget, et hus under opførelse.
Helhedsplanen færdiggjort med efterfølgende reception, med fint fremmøde og stor interesse. Nyt bord/bænkesæt til Landsbytorvet. Div. problemer med lysregulering ved skolen, nogle kørte over for rødt. Blev ændret/repareret.
Der bliver opsat mobile såkaldte ”stærekasser” i området for at dæmpe farten.
Købmanden nedlagt/lukket kan der gøres noget for at få en ny ??
Ros til tidligere bestyrelsesmedlem Søren Mortensen, som deler girokort ud og hjælper med organisering af affaldsindsamling. Stor ros til Mogens Kovaltsenko for græsklipning.
Lone:

Iflg. oplysninger fra kommunen skulle det være sikkert nok at der kommer ”by/oplandsbus” med timedrift. Cykelsti blev ikke til noget ej heller i 2011, ”flagrer” lidt i det uvisse, men samarbejder med skolebestyrelsen for at presse på. Søger div. midler i.h.t. helhedsplanen. Har fået bevilget penge til byporte, Bænke til Kærlighedsstien, lamper her bør udskiftes og som omtalt af Laurits bord/bænke til Landsbytorvet, affaldstativer og plancher. Der er stadig eksemplarer af ”Helheedsplanen” tilbage til uddeling.
Orla:
Landsbytorvet. Opsat flagstang. Lavet flagudvalg og liste med faste flagdage. Affaldsindsamling med udgang fra Landsbytorvet startet med kaffe og rundstykker. Sct.Hansfest med fællesspisning her, inden bål på bålpladsen.
Nyt bord/bænkesæt kommer. Juletræstænding med julemand og godteposer til børnene. Snerydning (fortovet) foretages gratis af anlægsgartner Mogens Stationsvej. Privat initiativ gynge. Evt. gentage den historiske travetur med udgangspunkt fra Landsbytorvet.
Efterfølgende debat:
Ingrid.

Spørgsmål vedr. den nye ringvej med cykelrør med mulighed for at forlænge cykelsti til Bredstrup.
Karl Skovkjær: Hvad med ”pletterne”(forfaldne huse) i bybilledet.
Laurits:
Vi er glemt vedr. cykelstien som var lovet, men der bliver arbejdet på sagen. ”Pletterne” er det svært at gøre noget ved, da det er privat.
Aksel:
I må kunne gøre noget, evt. tage et møde med kommunen om opkøb og nedrivning. Synes at billister generelt kører pænt på Ågade. Unødvendigt med trafikchikaner.
Laurits:
Vil tage ”fat i” i ejeren af Knud forsamlingshus` hus på hjørnet af Brøndstedvej og Ågade.
Flemming:
Synes der er meget rodet igen ved PV-sand. Laurits kontaketer firmaet.
Orla:
Nogle steder køber kommunen forfaldne huse op og river dem ned.
Bestyrelsen:
vil prøve at kontakte kommunen vedr. disse problemer, men der hvor man har fået stats- og kommunetilskud til den slags, har været i de såkaldte udkantsområder.
Jens:
Store huller og på det nærmeste oversvømmelse ved regnvejr i tunnelen på Brøndstedvej.
Laurits vil igen kontakte kommunen.
Aksel: Byggegrundene på Sivvænget bliver ikke annonceret.
Julia: Grundene i Børkop billigere.
Jens : Der mangler oplysninger på skiltet, såsom hvilke der er solgt, og ikke mindst de rigtige priser.
Laurits: Har spurgt på kommunen vedr. priser. De kan eller må ikke nedsættes mere iflg. loven.
Orla: Hvad med købmanden ?
Lone: Fået opfordring til at undersøge muligheden for at få en ny type Fakta.
Julia Storm vil godt være med i et ”Købmandsudvalg” efterlyser flere.
Laurits: Eksempelvis har Erritsø Brugs lavet afdeling i Skærbæk.
Julia: Forældre/børn fra Ullerup som kommer til skole og børnehaver kan også være kunder hos købmanden.

Beretning godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse ved v. kassereren.
Ole Sørensen:
Fremlæggelse og genemgang af regnskab. Oplyste at der er ca. 220 medlemmer. Foreningen har ca. kr.700.000,00 ”til gode” hos kommunen.

Regnskabet godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontigent.

Uændret.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Laurits Vind er på valg – modtager genvalg
Michael Andersen er på valg – modtager ikke genvalg
Lasse Eriksen er udtrådt af bestyrelsen i løbet af bestyrelsesåret, derfor skal et nyt medlem vælges.
Valg af 2 suppleanter.

Til bestyrelsen:
Laurits foreslået genvalgt og valgt
Julia Storm foreslået og valgt
Lis Holtegaard foreslået og valgt

Suppleanter til bestyrelsen:
Lisbeth Dideriksen, genvalgt
Jørgen Jakobsen, genvalgt.


7. Valg af revisor
Marianne Lauridsen, genvalgt
Arne M. Jensen, genvalgt

8. Eventuelt:

Gurli Hjorth galleri Eskely har fået til opgave at komme med et forslag til byporte. Fremlæggelse af dette med efterfølgende debat/drøftelse.

Lone: Tak for indsats til Michael, overrækkelse af buket.

Dirigent:
Tak for god debat, ro og orden.

Formand: Afsluttende bemærkninger, tak til dirrigent.

Referat ved Jørgen Jakobsen