Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Formandens beretning 2018

At det i år skulle være mig, der stod her, som formand for Bredstrup Pjedsted Beboerforening og skulle aflægge beretning for det forgangne år, stod ikke lige i kortene, da der sidst blev afholdt generalforsamling i foreningen.


Tak til Lone
Vi har i bestyrelsen, måttet tage afsked med vores formand gennem 8 år, Lone Herbst Nørgård, som på baggrund af jobmæssige udfordringer, valgte at træde ud af bestyrelsen i oktober måned 2017. Bestyrelsen konstituerede sig derefter med undertegnede som ny formand.
Og det falder mig naturligt, at starte denne beretning med at sige Lone tak for de mange år, du har stået i spidsen for vores forening.
Du har gjort en kæmpe forskel. Du har været vores lokale og innovative frontkæmper, når det gjaldt om at få Fredericia kommune til at huske på landsbyen Bredstrup Pjedsted og dermed dryppede det også på de andre landsby-samfund i kommunen) Du har gjort det med en utrættelig energi og ordentlighed, der har affødt respekt alle steder.
Mange er de projekter, du har været med til at sætte i søen :
- Cykelsti, - trafikdæmpning, - naturgenopretning, -nedrivning af lokale øjebæer –
- Landsbytopmøde – åben by charmeoffensiv
For blot at nævne nogle af de mange….
I forhold til vores lokalsamfund, har du også fået os til at se indad, når vi ikke udviser respekt og hensyn,
- når der bliver kørt for stærkt, eller når der parkeres til gene for cyklister og gående
Har vi fået en tiltrængt reprimande !
Samtidig har du haft et vågent øje for vigtigheden af at holde gang i de lokale fælles traditioner, der er med til at fastholde vores fællesskab.
Engagement og entusiasme smitter – og det har aldrig været kedelig at være i bestyrelsen sammen med dig. Du har altid praktiseret uddelegering af opgaver og ansvar, så vi i bestyrelsen har drevet vores egne projekter – noget der har givet god energi og arbejdsglæde.
Tak for din indsats i bestyrelsen og din indsats for Bredstrup Pjedsted
Vi har en lille erkendtlighed til dig – og så vil jeg bede forsamlingen hjælpe mig med at tilkendegive vores taknemmelighed og respekt.
Jeg vil bede jer rejse jer og give Lone en hånd.

Så vil jeg fortsætte beretningen.
Lad mig starte med at præsentere bestyrelsen.:
Lis Holtegård, bosat i Gl. Pjedsted, sekretær i bestyrelsen
Ole Sørensen også fra Gl. Pjedsted, kasserer
Peter Koller, Pjedsted stationsby, bestyrelsesmedlem
Charlotte Høgedal, Pjedsted stationsby, bestyrelsesmedlem
Louise Sletting Hviilborg, Bredstrup, som var suppleant, er ved Lones afgang, trådt ind i bestyrelsen.
Velkommen til hende.
Senest har vi kabret Jakob Stougaard Thomsen, nytilflytter til Bredstrup. I første omgang deltager Jakob som observatør i bestyrelsen, men vi håber at tilknytte ham som medarbejdende suppleant.
Også velkommen til Jakob.

Vi har afholdt månedlige møder i bestyrelsen, på nær juli og december måned, som sædvanligvis friholdes.
Vi har afholdt halvårlige møder med Fredericia Kommune og afholdt diverse møder i arbejdsgrupper m.v.
Derudover drøftes og afklares mange problematikker i vores mailkorrespondence.
Og hvad arbejder vi så med i bestyrelsen:


Trafikdæmpning
I samarbejde med kommunen har vi fået gennemført endnu en etape trafikdæmpning med etablering af ”bump” på Pjedstedvej ved ” Den gamle Præstegårdshave” og ved Stadion. Det var et længe næret ønske at få farten dæmpet på denne strækning, så det bliver mere sikkert at cykle til sport på Stadion og Skyttecenter.
En fartmåling på stedet, sidste efterår, viste at 52% af bilisterne kørte mere end de tilladte 50 km/t.
Vi er hele tiden opmærksomme på nye tiltag og næste fokusområde i fh.t. fartdæmpning bliver givetvis Stationsvej.


Bibliotek i Hallen
Det fik vi ikke, men vi har fået en satellit.
Nu kan vi i ro og mag bestille bøgerne på Biblioteket og både afhente og aflevere dem i hallen.
Beboerforeningen har støttet projektet med 10.000 kr. til etablering af faciliteterne, og vi kan heldigvis konstatere at mange gør brug af muligheden.

I samme omgang vil jeg gerne gøre reklame for det andet lille Landsby-bibliotek, nemlig Bogskabet på Landsbytorvet, hvor man også har mulighed for at bytte en bog.
Så har du bøger i overskud eller bliver du ramt af akut læselyst, så kan du kigge forbi Landsbytorvet.

Vælgermøde 8. november i Forsamlingshuset
På opfordring fra de lokale byrådskandidater var vi medarrangør af vælgermødet i november. Redaktør på Fredericia Dagblad, Marianne Husted dirigerede os igennem en spændende aften med mange relevante lokalpolitiske emner på dagsordenen.
Desværre opnåede vi ikke at få en lokal kandidat i byrådet i denne periode, hvilket er virkelig ærgerligt.
Det giver altid mere fokus på området, når man har et lokalt talerør placeret, hvor beslutningerne tages.


Søerne ved Åen, af nogle kaldet Donssøerne, fik sidste år en tiltrængt makeover. De blev renset op, der blev etableret paddeskjul til snoge og frøer, der blev ryddet krat og bevoksning, så søerne igen blev tilgængelige for alle, ikke mindst skolebørnene, som vi håber, vil gøre god brug af området.
Oprensningen og reetableringen af området skete i samarbejde med Fredericia kommune og som en del af den strategi, for samskabelse kommunen har lanceret. Det er et begreb jeg vil vende tilbage til lidt senere. I denne omgang bestod samskabelsen i at Kommunen finansierede al entreprenør- og gartnerarbejde, mod at lokalsamfundet fremover påtager sig pasning og vedligehold af området.
Kommunen overdrog officielt søerne til os i Bredstrup Pjedsted ved et lille arrangement en solbeskinnet dag i juni 2017.
Vi efterlyste på hjemmesiden en ”sømester”, der ville påtage sig at organisere pasning og pleje af området.
Men da ingen umiddelbart meldte sig, påtog nogle fra Torvelauget (+ lidt flere frivillige kræfter) sig opgaven i september.
Der blev klippet grøde og hevet dunhammere op, så søerne ikke vokser til igen.
Tak for det!


Stationsvej 2
Fredericia Kommune givet Bredstrup-Pjedsted brugsret over arealet, Stationsvej 2, hvor den nedlagte købmandsbutik er blevet fjernet.
Status er at PKF – foreningen bag Forsamlingshuset og Beboerforeningen er blevet enige om at overdrage overdrage brugsretten til Bredstrup Pjedsted Beboerforening.
Det var for besværligt at være 2 foreninger om drift og anlæg.
Arealet skal give Forsamlingshusets parkeringspladser, og danne rammen om et lille nyt by-rum til glæde for områdets beboere og gæster i Forsamlingshuset.
Det vil ske i flere etaper. Vi kan ikke finansiere anlægget på en gang og det kræver flere ressourcer og frivilligtimer, end vi kan mønstre på et enkelt år.
Det første vi vil sætte gang i, er at få samlet parkeringsområdet og planeret grunden, så der kan sås græs. Som det er nu, er det umuligt at slå græs, det er for vådt, for stenet og fuld af stubbe.
Vi vil skrive mere om planerne på hjemmesiden og på facebook, når de bliver gennemarbejdet og godkendt af kommunen.


Bredstrup Bygade 9

Gården Thygesminde, Bredstrup Bygade 9, har længe været ubeboet. I den lokalplan kommunen i første omgang udfærdigede for området, blev længen ud mod Bygaden anset for bevaringsværdig, og skulle dermed bibeholdes og byggeriet i sit udgangspunkt fastholde et udtryk som en firlænget gård.
Status på gården er imidlertid at længerne er blevet så faldefærdige, at det ikke længere giver mening at bibeholde dem.
Ejeren har fremsat ønske om at nedrive ejendommen og bebygge området med et- og to-plans lejeboliger.
Det krævede en ny lokalplan.
I Beboerforeningens høringssvar har vi givet udtryk for vores ærgrelse, over at man blot kan lade ejendommen forfalde, men også at vi erkender, at det på baggrund af den nuværende status, vil være at foretrække at ejendommen nedrives.
Vi har deltaget i et dialog-møde med ejeren og Fredericia kommune.
I forhold til bebyggelsen lagde vi vægt på, at den skulle invitere til at blive inddraget i landsbymiljøet, gerne med en sti gennem området.
Vi fremsatte ønsker om at de stynede lindetræer ud mod Bygaden og Ågade bevares i lighed med den store blodbøg i haven.

Samskabelse
Fredericia Kommune har lanceret en ny strategi for frivillighed.
Samskabelse
I forhold til os kan begrebet nok bedst fortolkes som:

"Aktiv involvering af borgere baseret på partnerskaber og fælles ansvar mellem det offentlige, borgere og private partnerskaber eller virksomheder. "

Det er et nyt begreb, men faktisk er det ikke nyt for os. Vi har i Bredstrup Pjedsted gennem mange år praktiseret samskabelse og frivillighed.

Erling og hans forgængere har igennem mange år har slået græs mange timer hver sommer på arealer, som ejes af Fredericia Kommune. Det var samskabelse før begrebet blev et buzzword i kommunen.


Vedligehold af ”Den Gamle Præstegårdshave” er "overdraget" til grundejerforeningen i Gl. Pjedsted i samarbejde med Beboerforeningen.( Og tak for det)

Beboerforeningen har en ansøgning ude om en sø-mester, som skal koordinere vedligehold og måske er vi så heldige at kunne udpege en tovholder/koordinator omkring Stationsvej 2.

Det er samskabelse og frivillighed på Kommunens Jord – og det skaber værdi!

Det er vigtigt
Vi skal være vågne overfor, kun at påtage os opgaver vi selv synes er meningsfulde. Opgaver som giver værdi for os og vores lokalsamfund og som ellers ikke ville være blevet udført.

Beboerforeningen kan påtage sig at koordinere eller uddelegere opgaven til andre – det kan være grundejerforeninger, interesseforeninger, Ad Hoc-udvalg eller enkeltborgere.

Mange borgere vil fejlagtigt opfatte den hjælp de yder, som noget de hjælper beboerforeningen med. Og den vildfarelse er vi nødt til at gøre op med.
VI SKABER VÆRDI FOR LOKALSAMFUNDET
VI SKABER VÆRDI FOR BREDSTRUP PJEDSTED
VI SKABER VÆRDI FOR VORES BØRN, - VORES NABOER - OG FOR OS SELV.Traditioner vi samles om

I årets løb har Beboerforeningen i samarbejde med bl.a. Torvelauget, Spejderne og
været tovholder i de lokale tilbagevendende traditioner :

Affaldsindsamlingen i april er efterhånden en fasttømret forårsbebuder, som mange har taget til sig. Endnu en gang en hyggelig dag, hvor vi er fælles om at friske op på fællesområder, stier, og grøftekanter.

Sct. Hans aften, Sct. Hans–taleren var vores snart afgående sognepræst Ole Engberg. Både børn og voksne havde en god aften omkring bålet, hvor heksen blev sendt af sted.

Fællessang – Marianne Bitsch var endnu en gang ankerkvinde i arrangementet, der denne gang blev afholdt i Bredstrup Præstegård.

Juletræstænding på Landsby-torvet den første søndag i advent blev for anden gang afholdt i samarbejde med Elbo-spejderne, som bidrog med boder og julestemning.

Nytårsfyrværkeri - Kim Lund havdeigen,igen påtaget sig opgaven som fyrmester, da det nye år blev skudt ind.


Til slut vil jeg gerne rette en tak til de mange der i årets løb tager en tørn, for at Bredstrup Pjedsted bliver et dejligt sted at bo.

Tak til Erling, for at sørge for byen ser indbydende og velplejet ud, fordi du klipper græsset.

Tak til Torvelauget med Orla i spidsen,men med flere flittige medhjælpere: Laurits, Kurt og Bent Nissen for at holde Landsbytorvet og være tovholdere/medhjælpere på både affaldsindsamling, juletræ på torvet, oprensning af søer og hvad der ellers måtte falde for.

Tak til vores velkomstkomité(Orla og Laurits) for med en buket i hånden at byde velkommen til nye beboere i vores lille samfund. Det har de gjort til 13 familier i det forgangne år.

Tak til Thomas Fragtrup for drift af hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk

Tak til Michael Sørensen for at vi også kan finde opdateringer om BP på FB.

Tak til alle, der i årets løb har taget en tørn for vores lokalsamfund – det er frivillighed og samskabelse, når det er bedst.

Med et tak for samarbejdet til bestyrelsen, som stadig arbejder samvittighedsfuldt og engageret videre, vil jeg slutte min beretning.

Karen Pagh