Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Referat fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings Generalforsamling den 10. marts 2010

Punkt 1. Valg af dirigent

Søren Kjærsgaard valgt til dirigent

Punkt 2. Formandsberetning

Formandsberetning – der henvises til skriftlige oplæg, som vedhæftes.

Beretning fra Lone Nørgård – vedhæftes.

Orla aflagde beretning for torvelavet:

Lauget blev startet i foråret 2009 og havde som første arrangement indvielse af vejrhanen. I efteråret arrangerede lavet en vandretur i området og sidste arrangement var tænding af juletræet.
Fælles for alle arrangementerne var en fin opbakning fra beboerne i Bredstrup-Pjedsted.
Der har hidtil været en beskeden gratis forplejning. Dette tages op til overvejelse mht. en evt. egenbetaling.

Arrangementerne offentliggøres via Fokus og hjemmesiden.

Der skal opsættes en flagstang på bytorvet og i den anledning er der ved at blive dannet et lille udvalg, som skal sørge for at sætte flaget op og tage det ned igen på nærmere aftalte flagdage.

Kommentarer og spørgsmål:

Søren Kjærsgaard roste bestyrelsen for godt arbejde og spurgte til saldoen på ”bankbogen” i kommunen, der kan anvendes til forskellige tiltag, der administreres af foreningen.

Svar der er stadig en saldo på ca. 500.000 kr.

Som svar og oplysning til forsamlingen vedr. bekymringer for et øget antal indbrud fortalte Ole Sørensen, at der var taget initiativ til møde i Grundejerforening i Gl. Pjedsted med emnet ”nabohjælp” på programmet.

Der blev diskuteret fartdæmpende foranstaltninger, som flere mente var / er påkrævet.

Flemming Petz kunne konstatere, at det i høj grad er de lokale beboere, der kører for stærkt.

Aksel Ladegaard anbefalede chikaner i stedet for bump.

Jens Leth Jacobsen spurgte til evt. placering af en kommende naturlegeplads. Placering endnu ikke drøftet – er kun på ide stadiet.

Fartmålere blev fra flere sider foreslået.

Etablering af vådområdet langs åløbet blev også berørt.

Aksel Ladegaard opfordrede til dannelsen af et ”lodsejerudvalg”, der kunne sørge for at engene ikke groede til, så de i stedet kan fremstå som grønne marker.

Lisbeth efterlyste fugletårn

Jytte efterlyste gangstier over engene.

Flere udtrykte bekymring og irritation over misligholdte bygninger i området.

Manglende snerydning på veje, hvor det er kommunen som har rydningspligten blev påtalt.

Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Regnskab

Regnskabet gennemgået ag kassereren.

Der blev kort drøftet udgifterne til fælles fyrværkeri nytårsaften. Der var bred opbakning til at fortsætte traditionen.

Forsamlingen gav udtryk for at bestyrelsen gerne måtte belønnes lidt på en eller anden måde for den store frivillige arbejdsindsats. Det oplystes, at man havde betalt for mad ved sommerfesten.

Punkt 4. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent på 125,- kr. blev vedtaget.

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Følgende blev valgt:
Lone Nørgaard
Ole Sørensen
Lasse Eriksen
Karen Pagh.

Suppleanter:
Jørgen Jakobsen
Lisbeth Dideriksen