Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, 21. februar 2019.

Fælles spisning af Kjeld Hindkjærs gode gullaschsuppe

Fællessang - Den blå anemone
Velkomst ved formand Karen Pagh.

 1. Valg af dirigent og referent.
  Arne valgt til dirigents – konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.
  Lone valgt til referent.

 2. Formandens beretning v. Karen Pagh + Ole Sørensen informerede om trafiksituationen med udgangspunkt i helhedsplanen samt masterplan for hastighedsdæmpning.

  Bemærkninger til beretning og trafikgennemgang.

  Omfartsvej nord om Pjedsted St.
  Hvorfor sørger beboerforeningen ikke for at få omfartsvejen fjernet fra de kommunale planer? blev der spurgt.
  På kommunens hjemmeside kan læses, at ca. 700 biler i døgnet passerer på Pjedstedvej og Stationsvej.
  Omfartsvejens linjeføring blev vist på et kort.
  Svaret fra beboerforeningen var, at de ønsker at holde muligheden for en omfartsvej i fremtiden åben. At fjerne vejen fra de kommunale planer vil måske ikke være så svært, men at få en omfartsvej med i planerne igen senere vil kræve en del arbejde.
  Eksemplet skræmmer fra Børkop, hvor man faktisk fik fjernet en omfartsvej fra en plan, og nu, kort tid efter er der besvær med at få en vej etableret.

  Der faldt en bemærkning om, at oprydningsstandarden omkring TemaShop ikke er helt god, og Jørgen Hansen kunne fortælle, at grundejerforeningen har været i dialog med TemaShop om et evt. læhegn til at skærme for rodet på lagerpladsen.

  Herefter blev beretningen godkendt.

 3. Regnskab v. kasserer Ole Sørensen.
  Regnskabet blev gennemgået af Ole. Han gennemgik det ordinære regnskab, regnskab for hjemmesiden, regnskab for aktivitetspladsen og regnskab for ”Stationsvej 2 indsamlingen”.

  Foreningens medlemsantal på ca. 220 er lidt usikkert på grund af tilflyttere, fraflyttere og folk der betaler, men glemmer at fortælle hvem de er/hvor de bor.

  Resultat på 9.455 er fint, og især når man tager i betragtning, at foreningen ikke er sat i værk for at avle overskud.

  Regnskabet blev vedtaget.

 4. Indkomne forslag.
  Ingen forslag modtaget.

 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget af forsamlingen.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

  Bestyrelse:
  På valg:
  Peter Koller – ønsker ikke genvalg
  Lis Holtegaard – genvalgt
  Charlotte Høgedal – genvalgt

  Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:
  Jakob Stougaard Thomasen – valgt.

  Suppleanter:
  Lone Herbst Nørgaard – genvalgt
  Peter Koller – valgt

 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter:
  Arne Jensen - genvalgt
  Inger Fog - genvalgt

 8. Evt.
  Åse takkede bestyrelsen for deres gode arbejde.

  Forslag til at Stationsvej 2 fremover skal hedde ”Elmers plads”.

  Sømesteren opfordrer interesserede til at melde sig til eventuelle kommende sø-projekter.
  Orla gjorde opmærksom på, at det ikke altid er nok at søge hjælp via hjemmesiden, ofte giver det pote at henvende sig direkte til potentielle hjælpere.

  Hermed blev forsamlingen afsluttet.
Referent: Lone Herbst Nørgaard, 21.02.2019