Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Formandens beretning 2017.

Når jeg kigger tilbage på det forløbne bestyrelsesår, er der en begivenhed der lyser klarest. Det er indvielsen af cykelstien på Bredstrupvej 1. april.

Det var en helt igennem dejlig dag, hvor vi sammen kunne fejre, at mange års slid havde givet resultat. Det er dage som den, der giver energien til at forsætte med arbejdet for også at nå de næste mål, og de næste igen.
Cykelstien har vi for længst sat flueben ved, og vi er nu på vej mod nye mål.

Og hvordan går det så med Bredstrup-Pjedsted Beboerforening?
I 2016 var 232 hustande medlemmer i foreningen, en lille stigning i forhold til 2015, hvor vi var 229.

Bestyrelsen har i årets løb holdt 10 bestyrelsesmøder, incl. det konstituerende.
Der blev desuden holdt en ekstraordinær generalforsamling 5. april.
De halvårlige møder med Fredericia Kommune blev holdt, og sidst men ikke mindst har bestyrelsesmed-lemmerne deltaget i diverse møder, som f.eks. interne arbejdsgrupper eller møder med FK eller andre sam-arbejdspartnere. En hurtig sammentælling viser et antal på 15 – 20 møder.

Bestyrelsen har ændret sammensætning i løbet af bestyrelsesåret, idet Charlotte som suppleant har overtaget Ole Mouritzens bestyrelsespost, da han forlod bestyrelsen ifm. fraflytning.

Samarbejde med kommunen
8. marts var det nyslåede Demokrati- og Borgerudvalget Fredericia kommune inviteret til Bredstrup-Pjedsted som en forberedelse til det fremtidige samarbejde om at sikre udvikling i BP.

Vi har som bekendt samarbejdet med FK om at få den gamle købmandsbutik på Stationsvej 2 revet ned sid-ste sommer, og efter nedrivningen har vi sammen med Pjedsted Kultur- og forsamlingshus indgået en brugs-retsaftale med FK for grunden.

Da ”Donssøerne” gennem længere tid har fået lov til at gro til, tog beboerforeningen sidste efterår kontakt til kommunen og inviterede dem ud for at se på søerne.
Resultatet af dette møde blev, at søerne nu er blevet renset op og gjort tilgængelige igen. Kommunen, der ejer området, har stået for denne første grundige oprensning, hvorefter vi har indvilliget i, at beboerforenin-gen fremover står for vedligeholdelsen af søerne og området omkring dem.

26. oktober var samtlige beboerforeninger i kommunen inviteret til møde med Fredericia Kommune om evt. deltagelse i et større projekt med titlen ”Landsbyklynger”. Formålet er at fremme samarbejdet mellem en gruppe af landsbyer i kommunen. Det er DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania ,der har lanceret en kampagne, der vil hjælpe op til 25 nye landsbyklynger i gang. Fredericia Kommune har siden lavet en sam-let ansøgning til projektet. Desværre blev ansøgningen ikke godkendt, så vi afventer kommunens næste træk i den forbindelse.

Omgivelserne
Året affaldsindsamling blev holdt 17. april, og igen blev arrangementet kombineret med byforskønnelse om eftermiddagen. Igen var igen velbesøgt affaldsindsamling, dog var deltagelsen i arbejdseftermiddagen knap så velbesøgt. Vi har besluttet at skille de 2 arrangementer igen, så byforskønnelses/arbejdsdag fra i år og fremover ikke vil være samme dag som affaldsindsamlingen.

Sidste sommer blev der afholdt offentlig høring vedr. en ansøgning om nedrivning af Bredstrup Bygade 9, der er klassificeret som bevaringsværdig.
Beboerforeningen skrev et høringsindlæg til kommunen, der i store træk slog fast, at vi finder det ærgerligt, at det er nødvendigt at nedrive ejendommen. Ejeren har ladet bygningerne forfalde, så de nu er sanerings-modne, til trods for, at ejeren på købstidspunktet har vidst, at ejendommen er bevaringsværdig.
Vi skrev i indlægget ,at vi på grund af ejendommens dårlige stand, der skæmmer bybilledet, ikke vil mod-sætte os nedrivning. Dog har vi en klar forventning om, at nybyggeri på grunden tilpasses det eksisterende landsbymiljø såvel arkitektonisk som anvendelsesmæssigt.

Et samarbejde imellem Fredericia Kommune, Gl. Pjedsted Grundejerforening og beboerforeningen resulte-rede sidste efterår i en større oprydning og rengøring i Præstegårdshaven. Søerne, brinkerne og skrænterne fik en grundig overhaling. Tak for det store arbejde til grundejerforeningen.

Infrastruktur mm
Vejbumpene på Ågade endte med ”Alle gode gange tre”. Først var de for venlige, så blev de for uvenlige og endelig er de nu vist lige tilpas. Det er ikke Fredericia Kommunes folk, der har anlagt bumpene, men der-imod et privat asfaltfirma, så vi formoder at der er tale om en reklamationssag.

På grund af problemer med biler ,der parkerede på cykelstien på Ågade, startede vi sidste år en kampagne for at komme disse ulovligheder til livs. Et af tiltagene har været at sætte flyers i vinduesviskerne på de ulovligt parkerede biler. Da det ikke løste problemet, har vi indledt et samarbejde med FK og politiet om-kring problemet. Fremover vil ulovligt parkerede biler blive meldt til politiet.
Vi har desuden kontakt til BP hallen, som vi samarbejder med om sagen, da det ofte er et problem ved større arrangementer i hallen. Vi følger op.

Hjemmesiden www.Bredstrup-Pjedsted.dk’s elektroniske kalender fik, nyt design sidste år. Vi kan kun op-fordre til at I bruger kalenderen dels for at koordinere lokale arrangementer,og så selvfølgelig også for at holde jer opdateret med, hvad der sker i Bredstrup-Pjedsted.

Traditioner.
Der flyttede sidste år 18 nye familier til byen, som alle fik en indflytterbuket.

Vi havde et velbesøgt Sct. Hans arrangement og havde ikke blot én, men hele to Sct. Hanstalere. Og så var de ovenikøbet lokale.
Beboerforeningens velkomstprocedure for tilflyttere er blevet fornyet. Udover den obligatoriske buket, mod-tager tilflytterne nu et velkomstbrev og gratis medlemskab af beboerforeningen og foredragsforeningen det første år.

Traditionen tro var der første søndag i advent juletræstænding og julehygge på Landsbytorvet. Denne gang samarbejdede Torvelauget med Elbospejderne om arrangementet. Derfor kunne man i år købe lækkerier og varme drikke i spejdercafeen, og man kunne købe juletræer.
Det var et meget vellykket og hyggeligt arrangement, og arrangørerne er enige om, at vi vil forsøge at gen-tage successen næste år.

Igen i år inviterede vi nytårsnat til festfyrværkeri på stationspladsen. Tak til Kim Lund for et flot show.

Igangværende og kommende aktiviteter.
Med udgangspunkt i vores masterplan for hastighedsdæmpning, fortsætter vi samarbejdet med FK om etab-lering af flere hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I samarbejde med Pjedsted Kultur og forsamlingshus skal vi i gang med at indrette den tomme grund på Sta-tionsvej 2. Vi skal have lavet de indledende skitser, hvilket vi bl.a. får hjælp til fra FK. Kom gerne med for-slag til, hvad pladsen kan bruges til. Der skal bruges penge, og indtil videre vil de tiloversblevne/ikke tilba-gebetalte bidrag fra sidste års indsamling til tvangsauktionen blive skudt i projektet.

I løbet af foråret etableres der i Bredstrup-Pjedstedhallen mulighed for afhentning af forudbestilte bøger fra Fredericia bibliotek. Der bliver også muligt at aflevere sine returbøger til biblioteket, også bøger, der er af-hentet på hovedbiblioteket i Prinsessegade. Biblioteket er i gang med at blive oprettet i hallens cafeteria og det vil blive muligt at bruge faciliteterne også uden for hallens og cafeteriets normale åbningstider.
Aftalen er lavet i samarbejde med Fredericia Bibliotek, Bredstrup-Pjedsted Hallen og Bredstrup-Pjedsted beboerforening. I vil høre nærmere.

Aktivitetspladsen er et af vore løbende projekter, et projekt, der i sagens natur vil være i gang i årene frem-over, fordi projektet, som mange andre af vore projekter, kræver kapital, en kapital, som vi ikke har, men må skaffe efterhånden som vi får mulighed for at søge fonde og lignende. Senere i dagsordenen, under eventuelt vil repræsentanter fra aktivitetsgruppen fortælle hvordan det går med projektet.

Sidste år efterspurgte en ung fredericianer egnede lokaler i BP til etablering af en kiosk/butik. Vi sendte fo-respørgslen videre til jer i vort sommerbrev, men hverken vi eller den unge mand har hørt om forslag til lo-kaler, og noget tyder på, at planerne er gået i sig selv igen.
Dog kan vi oplyse, at skulle man sidde med et kæmpe ønske om en lokal butik, og samtidig har en stærk tro på, at en dagligvarebutik kunne overleve i Bredstrup-Pjedsted, så hører vi gerne derom. Inspiration og hjælp til selvhjælp for måske kommende butiksprojektet i mindre lokalsamfund kan findes på hjemmesiden www.butiksdrejebogen.dk, der er en guide til, hvordan man kan etablere lokal dagligvarehandel via crowd-funding. I slutningen af generalforsamlingen, under eventuelt, vil vi vise jer hvor i finder hjemmesiden.

Snart bliver det muligt at købe lokalproducerede økologiske æg.
Historien om 25 årige Emil Jensen, der har købt Tornsagervej 17, har været fortalt i et par fine artikler i Fre-dericia Dagblad i den forløbne måned. Emil har netop fået kommunens godkendelse til at iværksætte den 16 mil. dyre investeringsplan om et økologisk landbrug med 30.000 æglæggerhøns.
Pøj pøj til Emil – og velkommen til BP med din virksomhed.

En annonce
Året affaldsindsamling er i år søndag 2. april.

Ved samme lejlighed vil vi præsentere et nyt kulturelt tiltag på Landsbytorvet. Et bogbytteskab, der pt. er under fremstilling, vil blive stillet op. Fremover skal det nemlig være muligt at forsyne sig med læsestof i bogform her – og det endda ganske gratis.
Det bliver en slags minibibliotek, hvor interesserede kan tage en bog og enten aflevere den igen efter endt læsning eller stille en anden i stedet. På den måde kan vi dele vores favoritlitteratur med hinanden, så bøger-ne ikke blot står og samler støv hjemme på reolerne.
Hold øje med hjemmesiden og facebook for nærmere information.

Tak
Inden vi slutter helt, har bestyrelsen og jeg et behov for at sige tak til rigtig mange.

  • Tak til Torvelauget med Orla Rudolf i spidsen for jeres store indsats.
  • Tak til Erling Nielsen for græsslåning i sommerhalvåret, og for hjælp til diverse viceværtsopgaver.
  • Tak til Thomas Fragtrup for utrættelig drift, vedligehold og udvikling på www.bredstrup-Pjedsted.dk.
  • Tak til Michael B. Sørensen for at administrere Bredstrup-Pjedsted på Facebook.
  • Tak til alle jer der i årets løb har været med til at gøre vore arrangementer mulige, ved at tilbyde jeres hjælp og ekspertise.
  • Tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.

Hermed vil jeg slutte min beretning.

Lone Herbst Nørgaard, 28. februar 2017.