Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Formandens beretning 2013.
 
Det har været et atypisk år af især 2 grunde.
Den ene grund er, at der ikke har været ret meget bøvl med bussen – og den anden er at vi har fejret beboerforeningens 40 års jubilæum. 

I eftersommeren og efteråret sidste år lagde bestyrelsen mange kræfter i at stable en jubilæumsfest på benene. Det blev, synes vi selv, en rigtig god fest, og det glædede os, at så mange valgte at komme og fejre med os. Tak skal I ha´.

Faktisk er I lige nu med til at indfri en af gaverne, nemlig gaven fra Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus: huslejen betalt i forsamlingshuset til generalforsamling 2013. Endnu engang tak for gaven.

Traditioner:
Hvad traditioner angår, har året været temmelig traditionel. 

Vi har samlet affald, vi har holdt Sct. Hans aften med fællesspisning, vi havde besøg af julemanden ved juletræstænding på Landsbytorvet, der blev afviklet fyrværkerishow nytårsaften med ny fyrmester Kim Lund og nytilflyttere er blevet budt velkommen med en buket. I alt 11 buketter blev udleveret i 2012.

En enkelt ny tradition er kommet til. Fællessangsarrangementet i Den gamle Præstegårdshave vil vi gerne ophøje til en tradition, dog skal arrangementer ikke nødvendigvis afholdes i Præstegårdshaven hver gang. Der findes utroligt mange smukke pletter i Bredstrup-Pjedsted hvor vi kunne forestille os at afholde sangarrangementet. Hvad med en grøn plet i Ellegårdsparken? I Kongsted Enge? En grøn plet ved Bredstrup Kirke eller på Brøndsted Fælled? Der er uanede muligheder.

Omgivelserne:

I den gamle præstegårdshave er sidste etape af projekt renovering ved at være afsluttet. Senest er søerne blevet oprenset. Oprensningen som Mogens Christensen har foretaget, er sket i tæt samarbejde med kommunens biolog. Mogens havde en deadline der sagde 15. marts så arbejdet ikke generede padderne i deres ynglesæson. 

Vi har søgt om Tips- og lottomidler til 2 nye parkbænke samt 2 nye bord-bænke sæt.

Kommunen har ikke fået solgt nogen grunde på Sivvænget i 2012. Til sammenligning kan vi oplyse, at der kun er solgt 6 grunde i hele Fredericia kommune i 2012. 

Laurits Vind har løbende været i kontakt med ejeren af Knud forsamlingshus' hus, men der er intet nyt fra ham. Vi undersøger i øjeblikket hvilke muligheder der kan være for at komme i betragtning til tilskud fra regeringens nye nedrivningspulje. 

Vi vil skaffe os status på planerne med bygningerne på Bredstrup Bygade 9, og følge op på udviklingen.

Infrastrukturen:
Bybussen kører godt og stabilt igennem Bredstrup-Pjedsted på sin vej til Herslev – og tilbage igen. 

Zonestrukturen, der i en periode var helt skæv og urimelig for os, er på plads igen, så BP ligger indenfor 2 zoner fra Fredericia. 


Den ny ringvej er åbnet – meget få biler synes at benytte vejen og derfor er der umiddelbart ingen problemer med at krydse vejen, hvilket vi havde frygtet.

Der har igennem nogle måneder floreret rygter og gisninger om skolen og ledelsen af denne. Det var svært at få hold på, hvilke af disse rygter der har noget på sig, og hvilke der ikke har. Jeg har derfor kontaktet Henrik Væver, formand for skolebestyrelsen og spurgt om han ville give en status. Den har jeg fået og den er følgende: 

”Skolen nedlægges til sommer og fusioneres med Skjoldborgvejens og Alleskolen til den ny Ullerup Bæk Skolen, som følgelig også får fælles skolebestyrelse.

Det er rigtigt at skolen har nogle ledelsesudfordringer idet Michael(B. Sørensen, Bredstrup) har valgt at afgå som fmd for skolebestyrelsen og samtidig indgive en klage over skolelederen.

Skolebestyrelsen er meget bevidst om situationen og følger den nøje.

Ledelse af skoleledelsen er dog ikke skolebestyrelsens opgave, men skoleafdelingen på Fredericia Kommune. Denne har indtil videre indsat Nils Jørgensen (som fungerende skoleleder, er skoleinspektør på Skjoldborgvejens skole) som leder.

Åse er sygemeldt indtil videre.

Skolebestyrelsen følger udviklingen meget nøje og er glade for at personalegruppen trives, trods situationen.

Et oplæg fra os til ”Projekt hastighedsdæmpning” ligger til behandling hos Fredericia Kommune – igen igen – dog er vi kommet et stykke længere.  

”Projekt byporte” er indtil videre droppet, og tilskudskronerne forventes overført til hastighedsdæmpning.  


Vi har for nylig bedt om en status fra Fredericia Kommune på den manglende cykelsti på Bredstrupvej. Vi har endnu ikke modtaget nogen officiel status. Dog har vi af omveje, via et referat fra et forældrerådsmøde i Skovlodden og via skolebestyrelsen, læst at der er budgetteret med anlæggelse af cykelsti på Bredstrupvej i 2014. ?!?!
(På et møde med Teknisk Forvaltning og Teknisk udvalg 4. april 2013 spurgte vi om det var rigtigt at der var budgetteret med cykelsti på Bredstrupvej i 2014. Svaret var, at informationerne ikke var rigtige. Der er ikke budgetteret med cykelsti i 2014, men der  er afsat 25.000 kr i budgettet til en foranalyse af cykelstien. red) 


I den senere tid har Post Danmark ofte ikke levet op til egne servicemål. Efter klage fra en beboer, der igennem nogen tid har oplevet problemet, har vi startet dialog med Post Danmark. Vi afventer en afklaring.

Status på foreningen.
Vi har i år 203 husstande som medlemmer, mod 227 året før. 

Vi er blevet opfordret til at tilbyde andre måder til tilmelding og især betaling af kontingent.
Vi undersøger muligheden for at benytte PBS. Det har ikke kun fordele for medlemmerne, men også for os som forening da vi så ikke hvert år er afhængig af at folk husker at betale kontingentet (altså de medlemmer der fremover vil benytte PBS).

Fremtiden.
Aktivitetsniveauet i vores forening er meget afhængig af Fredericia Kommunes velvillighed til at yde tilskud til de skibe, vi ønsker at sætte i søen. Da kommunen de seneste 2 år ikke har uddelt helhedsplansmidler, har vi ikke haft mulighed for at søge, og det har derfor været nødvendigt at ansøge om økonomisk støtte fra fonde. 

Men trods krisetider har vi projekter i søen.

Igangværende projekter:

·        
Præstegårdshaven, skal som tidligere nævnt, gerne have nye bænke. De gamle står ikke til at redde. 

·         Trafiksikkerhed – venter igen-igen på kommunen

·         Stiprojekt rundt om vådområdet – bliver sandsynligvis en del af det store projekt sti gennem Elbodalen, som andre har taget initiativ til. Laurits Vind og Karen Pagh følger projektet nøje.

·         Revidering af folderen Velkommen til Bredstrup-Pjedsted.

Projekter i støbeskeen:

·         Foreningsmessen blev ikke til noget sidste år, men da vi også har hørt andre udtrykke interesse for den, skulle vi måske se at få et samarbejde op at stå.

·         Digitalisering af diverse beboerforeningsdokumenter og andre produkter såsom film, brochurer, mm der bør bevares for eftertiden.

·         Igen kan vi kun opfordre alle til at komme med ideer til aktiviteter og projekter. Skriv eller ring til os, og vi lover at overveje hvert enkelt forslag nøje.

 

Det er trist at der i år ikke bliver en lokal sommerfest. Men når der ikke kan skaffes folk til at stå for den overordnede styring, er der kun den mulighed at aflyse festen.
Beboerforeningen havde tilbudt at stå for et par arrangementer til sommerfesten, men disse vil så blive forsøgt afviklet på et andet tidspunkt. 
 
Der er mange vi skylder tak:
Først de lokale ildsjæle:

·         Tak til Mogens Kovaltsenko for græsslåning i det forløbne år – og tak for din utrættelige indsats igennem mange år. Mogens har valgt at stoppe så vi arbejder på at finde en person der vil overtage Mogens’ arbejde med at slå de grønne arealer.  

·         Tak til Ulla Paaske og heksemagergruppen – der hvert år produceret en ”smuk” heks til Sct. Hans bålet.

·         Tak til Orla Rudolf og torvelauget/flagholdet/viceværtsholdet for aktiviteter, flagning og oprydning mm på Landsbytorvet. .

·         Tak til vores nye krudt-mester Kim Lund for affyring af krudt nytårsaften. .

·         Tak til Marianne Bitsch for at stå for fællessangsarrangementet i præstegårdshaven sidste sommer.  

·         Tak til Det Lille Fjernsyn, især for at de stiller BP-hjemmesiden til rådighed for Bredstrup-Pjedsteds borgere og foreninger.  
Jeg kan oplyse at Beboerforeningen er medlem af DLF, vi har et erhvervsmedlemskab. 
Jeg kan kun opfordre alle i Bredstrup-Pjedsted til at overveje, om det ikke var på sin plads med et medlemsskab af DLF. Vi ville som lokalområde være på den, hvis vi ikke havde www.Bredstrup-Pjedsted.dk. Med godt 600 husstande i Bredstrup-Pjedsted og kun 20 medlemmer er der plads til forbedring. 

Også tak til sponsorer:   

·         Tak til El-gården for utrættelig service hvad angår Landsbytorvet.

·         Tak til Mogens Christensen for snerydning af Landsbytorvet

·         Tak til Ole Sørensen for juletræ til Landsbytorvet.

·         Der er altid fare for at glemme nogen, og skulle jeg have glemt at takke nogen der har det fortjent, undskylder jeg meget.


Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Laurits vind, der har været med i bestyrelsen i 6 år, har valgt ikke at genopstille. Laurits har de seneste 2 år haft næstformandsposten i bestyrelsen, og har tidligere været formand.
Tak Laurits for dit store engagement i Beboerforeningen og for godt samarbejde i de sidste 6 år. 


Hermed vil jeg afslutte årets beretning.
Lone Herbst Nørgaard, 21. marts 2013