REFERAT
af ordinær generalforsamling 2012 i Pjedsted Vandværk
mandag den 19. marts 2012, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2011
3. Regnskab 2011 (Årsrapport)
4. Budget 2012
5. Forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Formanden Niels Ladegaard Jensen bød de fremmødte velkommen. Niels blev efterfølgende valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med minimum 8 dage ved annoncering i ”Fokus” og på hjemmesiden jf. vedtægtens § 11.

2. Niels Ladegaard Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Her godt et år efter afslutningen af renoveringen, af Pjedsted vandværk, kan vi endnu engang konstatere at det var den rigtige beslutning vi tog i bestyrelsen tilbage i 2010. Værket kører upåklageligt og eneste driftsstop i 2011 var på grund af strømsvigt et par timer. Værket har levet op til forventningerne og med daglig tilsyn fra vandværks bestyrer Gert har vi sikret alle beboere i byen rent vand i tiden fremover.
Vandværket blev vist frem ved et Åbent hus arrangement i foråret 2011, hvor godt 40 personer kom forbi. Tak til hjælperne, som leverede lækkerier til dagen.
Alle prøver som er foretaget i årets løb viser også, at vi har en meget fin vandkvalitet. Disse kan ses på vores hjemmeside.
Turbiditetstallet, som er et udtryk for vandets klarhed, ligger også flot nu. Det var netop det tal som gav lidt udfordringer på det gamle værk. Tilsynsførende fra kommunen var meget tilfredse med resultatet af ombygningen, da de var på tilsyn i efteråret.
Vi har haft et meget roligt drifts år her i 2011 på vandværket med kun 5 vandbrud. I dag kører vi med hastigheds styrede pumper som gør at trykket er meget konstant. Vi køre med 3 bars tryk fra værket og har ikke hørt fra folk som klager over for lavt tryk.
Det er, som jeg har nævnt i de foregående år, en stor udfordring at grave i fortovene i dag. Vi må påregne ekstra omkostninger til gravearbejdet i tiden fremover da skader på elkabler, fiberkabler mv. er svære at undgå jo mere der lægges i jorden.
Vi vil i bestyrelsen lave en renoveringsplan for vores ledningsnet som bliver aktuelt i de kommende år. De ældste vandledninger vi har ligger i Elboparken og er fra 1965. Det kan blive et ganske omfattende projekt, netop p.g.a føromtalte mange kabler, vi skal tage hensyn til. Samtidig vil vi også gerne have de enkelte lodsejere til at skifte stikledningerne fra fortovet ind til huset. Det kan blive en udfordring, at overbevise de berørte husejere om, at de skal udskifte en stikledning som endnu ikke er utæt. De fleste er forsikret mod sådanne skader og afventer derfor at skaden er sket. Modsat mister vandværket temmelig meget vand når vi har brud på stikledningerne da de kan være svære at spore. Økonomien i en sådan renoveringsplan er heller ikke på plads. Der er kun et sted at hente pengene og det er hos forbrugerne.
Vi har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har diskuteret udskiftning af vandmålere. Vi skal i 2013 i gang med udskiftning af målerne. Loven siger at målerne skal skiftes hver 6. år. Vi afsætter hvert år 75.000 kr. til udskiftning af vandmålere. Der er nu også en mulighed for at tage stikprøver af eksisterende målere. Vandværket har her mulighed for at inddele vores 362 målere i to partier, som hver skal have testet 20 målere. De 20 målere er herefter repræsentativ for resten af målerne. De kan, alt efter resultatet, så anvendes fra 1 til 6 år igen. En besparelse for vandværket på i bedste fald 50.000 kr.
Vi diskuterer også inddrivelse af ubetalte regninger og om effekten af vores mere skarpe profil har været gavnlig. Vi har lidt færre dårlige betaler, men er også blevet mere konsekvente. Vi er nu begyndt at lukke for vandet, hvis ikke der betales efter 2 rykkere, som i øvrigt også udløser gebyr hver gang. Vi må endnu engang konstatere at det er de samme beboere som sløser med betalingen samt indberetning af vandaflæsning.
I det lokale Vandråd, som er en sammenslutning af alle vandværker i Fredericia kommune samt repræsentanter fra kommunen, har vi holdt et møde i november på Rådhuset. Et af de emner, som optager især kommunen meget, er kortlægning af gamle boringer. Det er vigtigt at få sløjfet gamle boringer på den rigtige måde så forurening undgås. Indsatsplanen omkring Follerup og Kongsted vandværk var og er stadig et emne. Der er nu trykt en folder som hedder "Du bor på dit drikkevand". Folderen kan ses på kommunens hjemmeside.
Vi diskuterede også de nye regler om dyrknings frie zoner omkring vandboringerne og om hvordan det skal håndhæves. Der må ikke sprøjtes og gødes nærmere end 25 meter fra boringen, hvilket også er rimeligt, men at jorden ikke må dyrkes uden kemi og gødning, er mig en gåde. Det er kommunens pligt at føre tilsyn om reglerne bliver overholdt, samtidigt er plantedirektoratet pligtige til at anmelde landmanden, hvis han dyrker jorden tættere end 25m fra boringen. Pjedsted vandværk er i øvrigt vært ved Vandrådsmødet den 8. november i år.
Vores regnskab udviser et overskud på 172.000 kr. hvor der skal afsættes 75.000 kr. til udskiftning af målere. Et godt resultat, hvor det også skinner igennem at vi har været forskånet for større uheld. Vi har i 2011 kunnet nøjes med 39.000 kr. til vedligehold af ledningsnettet. Vi hævede som bekendt vandafgiften til nu 3,50 kr. plus moms pr m3 i 2011, men holdt målerafgiften uændret på 600 kr. Til sammenligning kan jeg nævne at Trefor opkræver 6,70 kr. m3 plus moms, samt 950 kr. pr måler. Pjedsted vandværk holder afgiften uændret i 2012.
Vi håber at nedgangen i forbruget af vand stopper her, hvor vi ligger omkring 50.000 m3 vand om året. Det er afgørende for vandprisen fremover at forbruget ikke falder mere.
Vores egenkapital er forøget med knap 200.000 kr. og udviser nu knap 2.100.000 kr.
Fordelingen af egenkapitalen er ca. 1.500.000 kr. i materielle anlægsaktiver samt ca. 600.000 kr. i likvider. Der har været en lille stigning i tab på debitorer. Tabet er på ca. 1.200 kr.
Jeg skal til at slutte, og vil gerne sige en stor tak til Gert Mortensen, som med sikker Hånd, tager sig af dagligdagen på værket. Til Chris vil jeg også sige en stor tak, for en meget engageret indsats. Du gør et rigtig godt stykke arbejde på den administrative side, hvor vi altid er sikre på at tingene er i orden.
Til bestyrelsen skal også lyde en stor tak for et godt samarbejde, og sidst men ikke mindst en stor tak til vores revisorer Karen Boysen og Annette Hansen.
Beretningen blev herefter énstemmigt godkendt.

3. Chris gennemgik Årsrapporten 2011. Årets resultat før finansielle poster: Kr. 117.571 (2010: minus 150.267). Efter finansielle poster: Kr. 172.378 (140.191). Likvide beholdninger: Kr. 44.730 (47.194).
Værdipapirer: Kr. 703.505 (694.643).
Egenkapital ultimo: Kr. 2.082.546 (1.884.770).
Årsrapport 2011 blev énstemmigt godkendt.

4. Budget 2012: Driftsresultat på kr. 104.308 hvorefter der hensættes kr. 75.000 til fremtidig udskiftning af vandmålere. Taksterne forbliver uændret kr. 3,50 pr. m3 og kr. 600 pr. måler. Budgettet 2012 blev énstemmigt godkendt. Chris orienterede om, at Tab på debitorer kan blive større end de nævnte kr. 2.000. Van City ApS er den 9. marts 2012 taget under komkursbehandling. Pjedsted Vandværk har som simpel kreditor anmeldt krav om betaling af et tilgodehavende der den 9. marts 2012 udgør kr. 28.931. Budgettet blev godkendt.

5. Ingen forslag til behandling.

6. Laurits Vind og Christen (Chris) Hansen blev begge genvalgt til bestyrelsen for yderligere 2 år (2014).

7. Der var genvalg til Karl Anker Thomsen som bestyrelsessuppleant for 1 år (2013).

8. Karen Boysen blev genvalgt som revisor for 2 år (2014).

9. Orla Rudolf blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år (2013).

10. Intet til referat.

Dermed sluttede generalforsamlingen. Dirigenten/formanden takkede for god ro og orden.
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter med Niels Ladegaard Jensen som formand, Christen (Chris) Keld Hansen som kasserer, Brian Sørensen, Laurits Vind og Bjarne Tastesen som bestyrelsesmedlemmer.

Pjedsted, fredag den 23. marts 2012
Chris Hansen, referent