Pjedsted Vandværk
Referat af Generalforsamling 2017
torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70.

 1. Velkomst og Valg af dirigent. Niels Ladegaard Jensen bød velkommen. Søren Petersen blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede straks, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

 2. Beretning 2016. Niels indledte beretningen med at fortælle, at Pjedsted Vandværk endnu engang har haft et problemfrit drifts år i 2016.
  Dagligdagen på værket varetages stadig af Gert Mortensen, mens Chris Hansen sørger for hele den økonomiske del af værket. I øvrigt et job som bliver mere og mere omfattende i takt med stigende krav til dokumentation, samt krav til indførsel af nyt regnskabsprogram mv.
  Vi glæder os over, at Chris og Gert har en systematisk tilgang til daglig drift af værket.
  Vedligeholdelsen af værket er en stigende udgift, da vi mindst hvert andet år skal udskifte filtermaterialet i trykfilteret, samt årlig tømning af okkertanken. Samlet udgør de 2 poster gennemsnitlig omkring 12.000 kr. årligt.

  Vedligehold af ledningsnettet er også i år forholdsvis beskeden. Vi har haft udgifter på knap 25.000 kr. til 2 ledningsbrud. Det er, som jeg før har omtalt, en stor omkostning at grave efter vandbrud, med de mange øvrige ledninger og rør som ligger i jorden. Vi har nogenlunde samme indtægt på udpumpet vand som i 2015 og har også besluttet at fastholde vores takster for 2017 på 4 kr. pr. m3 vand samt 700 kr. i målerafgift (begge satser plus moms).

  Årets resultat ender på et rundt nul efter afskrivninger på 151.000 kr. Afskrivninger er ikke penge vi skal af med, men en årlig anslået værdiforringelse ud fra fastlagte procentsatser. Beløbet indgår i den øgede likviditet som vi har, i forhold til 2015. Vores likvide beholdninger står til en meget beskeden rente på 0,25 %. Vi har undersøgt flere muligheder for bedre afkast, men er i bestyrelsen enige om, ikke at spekulere for andres penge. I dag skal man være tilfreds med, ikke at betale for sit indestående i banken. Vi har haft ekstra indtægt fra salg af Kongsted Møllen, hvor vi ejer 30 andele. I 2016 har vi modtaget 11.000 kr. som aconto betaling for vores 30 andele. I 2017 er afregnet yderligere 27.000 kr. for sidste udbetaling af andelene. Møllen har givet et afkast på 8,5 % p.a. Chris vil i sit indlæg komme med en mere detaljeret redegørelse om regnskab og budget.

  I løbet af året har Karl og Brian brugt et par eftermiddage på at lokalisere stophaner i henholdsvis Elboparken samt Brøndstedvej. Det var en stor succes og de fleste lodsejere har været hjælpsomme og interesseret i at finde deres stophaner. Vi mangler stadig at finde en del stophaner endnu, men forventer at være færdig i løbet af 2017.

  Vi har gennem flere år omtalt og diskuteret en renovering af ledningsnettet i Pjedsted. På sidste bestyrelsesmøde havde vi endnu engang emnet oppe at vende. Vi må erkende, at vi træder i ukendt farvand hvis vi først går i gang med en systematisk renovering. Vi har før omtalt en overslagspris på knap en mio. kr. for 30 husstande.

  Nu skal vi ikke renovere hele ledningsnettet på en gang og har med de få brud på ledningsnettet heller ikke et akut behov. Med vandværkets størrelse taget i betragtning, anser vi det for at være en for stor byrde med den nuværende økonomi. Vi aner ganske enkelt ikke hvor vi ender hvis vi først går i gang.

  Vi vil i bestyrelsen fremadrettet diskutere den optimale løsning for vandværkets fremtid. Uanset hvilken model der vælges på den lange bane, må vi som forbruger forvente en ekstra udgift, som betaling for et nyt ledningsnet.

  Det er ikke en beslutning vi skal tage stilling til her og nu, men udfordringen og beslutningen ligger og venter forude. Indtil videre forsætter vi den daglige drift og sørger naturligvis for at udbedre de ledningsbrud som opstår hen ad vejen.

  Debat. Jørgen Jakobsen: Kan renovering ikke tages løbende? Niels: Elboparken er fra 1965, der er PVC rør. 30 huse koster tilsammen 1. mio. når en hovedledning skiftes. Stikledningerne skal skiftes samtidig. Hvor mange boringer har Vandværket? 2 boringer på 27-28 meters dybde. Men der er ikke problemer med at levere vand med det nuværende behov. Beretningen blev herefter godkendt.

 3. Regnskab 2016. Chris Hansen gennemgik Årsregnskab 2016. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 4. Budget 2017. Chris gennemgik forslaget til Budget 2017. Taksterne forbliver uændrede kr. 4,00 pr. m3 vand, samt kr. 700,- pr. måler i fast afgift – begge satser plus moms. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 5. Forslag. Ingen forslag indkommet.

 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg:
  Niels Ladegaard, Brian Sørensen og Karl Thomsen. Alle 3 blev genvalgt for en ny 2-årig periode (2019).

 7. Valg af suppleant. På valg: Søren Petersen, som blev genvalgt (2018).

 8. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen, som også blev genvalgt (2019).

 9. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf, som blev genvalgt (2018).

 10. Eventuelt. Jørgen Jakobsen: Det er rart at høre at der er styr på det - vand er vigtigt, håber vores vandværk kan fortsætte mange år endnu. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede dirigenten for veludført hverv. Referent Gurli Hjorth
Dirigent: Søren Petersen _____________________________
Formand: Niels Ladegaard Jensen _____________________________
Kasserer: Chris Keld Hansen _____________________________
Sekretær: Gurli Hjorth _____________________________
Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen __________________________
Bestyrelsesmedlem: Karl Thomsen ___________________________

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand: Niels Ladegaard Jensen
Kasserer: Chris Keld Hansen
Sekretær: Gurli Hjorth
Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Karl Thomsen