Pjedsted Vandværks Generalforsamling.
Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:

 1. Velkomst og Valg af dirigent.
  Niels Ladegaard bød velkommen. Laurits Vind blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 2. Beretning 2015.
  Niels Ladegaard aflagde beretning. Driften af Pjedsted Vandværk er også i 2015 forløbet uden de store udfordringer. Vi har haft en stabil løbende drift med få nedbrud i det forgangne år. Det, at vi har daglig tilsyn med værket i form af Gert Mortensen gør, at problemer tages i opløbet. Samtidig kan vi glæde os over at vedligeholdelsen i og omkring vandværket er i top.
  Vi har i 2016 forsat vores kvalitetssikrings program som blev iværksat i 2014. I 2015 er der nu opsat, et såkaldt Action Card på værket som fortæller, i tilfælde af forurening, hvem fra bestyrelsen som tager hånd om de rent praktiske gøremål og hvem der kontakter de respektive myndigheder. Vi havde i efteråret besøg fra kommunen som er tilsynsmyndighed på alle vandværker. Der var her stor ros fra kommunens side til vores kvalitetssikring af drikkevandet. Vores kasserer Chris har en meget struktureret og systematisk tilgang til hele papirgangen i et sådan kvalitetsprogram. Det gør, at vi altid er klar til at modtage et kontrolbesøg.
  Ligeledes har Gert Mortensen været på et 2 dages hygiejnekursus. Det er også et myndighedskrav at en repræsentant for hvert vandværk har deltaget i et sådan kursus.
  I forbindelse med lukning af en boring i efteråret 2014 omtalte jeg sidste år muligheden for at lave en ny boring i området omkring Pjedsted Gaards skov. Da udpumpningen ligger stabilt, på omkring de 40.000m3 pr. år og de 2 eksisterende boringer sagtens kan følge med, har vi i bestyrelsen besluttet at se tiden an. Kommer vi i en situation hvor en boring falder sammen og vi kommer til at mangle vand, har vi stadig nødforbindelsen til TREFOR´s vandledning, som aldrig er blevet benyttet.
  Økonomien er stadig fornuftig uden at være prangende. Vi er dog ganske likvide med omkring 1,2 mio. i kassen. Vi hævede kubikmeterafgiften samt den faste målerafgift i 2015 fra henholdsvis 3,5 kr. til 4 kr. samt den faste målerafgift fra 600 kr. til nu 700 kr. om året. Vi har svært ved at holde de faste omkostninger i ro, samtidig med at forbruget har været faldende.
  Dårlige betalere ligger stabilt med omkring 10 forbrugere. Vi opfordrer alle forbrugerne til at tilmelde sig betalingsservice, for at undgå at der lukkes for vandet, når man nu glemmer at betale med efterfølgende (nye) ekstra omkostninger når vandet skal kobles til efter restancer er betalt.
  Regnskabsprincippet er fra 2015 ændret for at leve op til myndighedernes krav om ”hvile i sig selv princippet”. Loven blev indført tilbage i 2009, men vil fra 2015 blive håndhævet også over for de mindre forsyningsanlæg med under 200.000 m3 i udpumpning.
  Loven blev indført for at skærpe effektiviteten i de store selskaber, som gennem mange år lavede store opsparinger, penge som i mange tilfælde gik til nye forretningsområder for forsyningsselskabet. Store værker med over 200.000 m3 udpumpning skal i dag leve op til en maks. pris pr. m3 udpumpet vand, netop for at skærpe effektiviteten. Det er således ikke tilladt at lave opsparing til fremtidige investeringer.
  Begrebet egenkapital erstattes fremover af begrebet overdækning og underdækning. Meningen er, at vi skal forsøge at få økonomien i værket til at gå i nul hvert år. Når der opstår et investeringsbehov er det tanken, at vi skal låne pengene til investeringen. For at betale lånet tilbage vil vi de efterfølgende år være nødsaget til at opkræve en højere pris for vandet i en periode. Et fuldstændig tåbeligt system at indføre for de små værker, et system som medfører et uigennemskueligt regnskab og som mig bekendt er den eneste sektor, som arbejder efter disse principper.
  Det gode gamle princip som er blevet praktiseret i de fleste små foreninger og vandværker om, at vi sparer op til kommende investeringer, er fremover ikke muligt, når vi skal følge de nye principper. Dog er det sådan, at de penge vi har stående på kontoen har vi lov at bruge til investering og vedligehold. Vi er meget spændte på, hvordan andre små værker vil håndtere de nye regler, eller om de kører videre som hidtil. I sidste ende er det kommunen som skal godkende vores takstblad for det kommende år. Vi har valgt at indføre det nye regnskabsprincip fra 2015, således ingen myndighed kan klandre os for måden vi driver vandværket på.

  Jeg vil i min beretning ikke begynde at gennemgå nogle tal i regnskabet, men afvente kasserer Chris Hansen, der med sine pædagogiske evner, vil forklare sammenhængen i regnskabet.
  Øvrige aktiviteter gennem 2015 har været det årlige møde i det lokale vandråd, hvor vi i år var på Skærbækværket, som har sit eget vandværk og samtidig forsyner en del af Skærbæk med vand.
  Ideen med mødet er et slagt erfa-møde, hvor der udveksles gode ideer og måder de forskellige vandværker i kommunen håndterer dagligdagen på. Herudover deltager kommunens repræsentant med et indlæg om et relevant emne, som kunne være nye indvindingsområder eller lukning af gamle boringer.
  Vi har desuden besluttet at 2016 skal være året hvor vi vil have fundet og afprøvet alle stophaner.
  Vi ved, af erfaring, at mange forbruger ikke er klar over, hvor deres stophane befinder sig og derfor heller ikke ved om den virker. Afhængig af hvor let det går med at finde og afprøve stophanerne, håber vi at nå igennem alle her i 2016.
  Vi har de seneste par år drøftet renovering af ledningsnettet først og fremmest i Elboparken. Da vi i 2015 kun har haft et enkelt ledningsbrud mener bestyrelsen, at renoveringen forsat skal udskydes. Der ligger helt klart en regning og venter og den dag vi for alvor skal til at skifte ledningsnettet er jeg også sikker på at vi kommer til at opkræve et ekstra stort bidrag fra forbrugerne. Ikke mindst set i lyset af at vi ikke længere ifølge lovgivningen må spare op til en sådan investering.
  Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. En særlig tak til Chris for det sædvanlige fornemme kassérer arbejde du udfører. Også en stor tak til Gert Mortensen for daglig drift at værket. Vores 2 revisorer Karen Boysen og Annette Hansen skal også have en stor tak for bistand ved gennemgang af især 2015 regnskabet der som sagt bød på nye regnskabsprincipper.
  Poul Bader har ønsket at udtræde af bestyrelsen, derfor har vi en bestyrelses post mere på valg i år. Valget gælder for et år.
  Kommentar til beretningen: Stophanerne er meget forskelligt sat, men nogle i forsamlingen ved hvor de er – som den der er i et skab! Der er undren over det nye, pålagte, regnskabssystem uden overskudsmulighed. Vandpriserne vil derfor kunne variere vildt meget. Med ordet ”Action Card” menes en oversigt over hvem og hvad der gøres ved eventuelle uheld på Vandværket. Action Card er for nylig slået op på hjemmesiden under menuen ”Beredskabsplan”.
  Beretning blev herefter énstemmigt godkendt.

 3. Regnskab 2015 (Årsrapport)
  Chris Hansen: Økonomien skal nu efter gældende regler hvile i sig selv, det vil sige et resultat lig nul. Chris gennemgik det nye regnskabssystem særdeles grundigt. En del vandværker er endnu ikke gået over til det nye system. Pjedsted Vandværk er dog fremme i skoene, dermed bliver det også nemmere næste år.
  Regnskabet blev efter gennemgangen énstemmigt godkendt.

 4. Budget 2016.
  Chris Hansen gennemgik budgettet. Budgettet viser uændrede takster i forhold til 2015, det vil sige at m3 afgiften fastsættes til kr. 4,00 plus moms og den faste afgift til kr. 700,00 pr. måler plus moms. Der var ingen bemærkninger. Budgetforslaget var hermed énstemmigt godkendt.

 5. Forslag.
  Ingen forslag.

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Chris Hansen og Gurli Hjorth. Begge blev genvalgt for 2 år (2018).
  Nyvalg for 1 år: Poul Bader, der ikke er på valg, ønsker at udtræde af bestyrelsen. Forslag Karl Anker Thomsen, der nu er suppleant. Karl Anker blev valgt til bestyrelsen for 1 år (2017).

 7. Valg af suppleant.
  På valg: Karl Anker Thomsen. Eftersom Karl Anker Thomsen i forrige pkt. på dagsordenen blev valgt som menigt medlem af bestyrelsen skulle der vælges en ny suppleant. Søren Petersen, Landsmosevej 7, blev foreslået. Søren modtager nyvalg og blev valgt for 1 år (2017).

 8. Valg af revisor.
  På valg: Karen Boysen. Genvalgt for 2 år (2018).

 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Orla Rudolf. Genvalgt for et år (2017).

 10. Eventuelt.
  Chris: Vandspild var i 2015 på beskedne 4,7%. Tegninger over stophaner. Brian til Karl. Poul Bader takkes for sin indsats som bestyrelsesmedlem igennem 3 år.
  Generalforsamlingen var hermed slut. Dirigent Laurids Vind takkede for god ro og orden og formand Niels Ladegaard Jensen takkede dirigenten for veludført hverv.
  Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
  Formand: Niels Ladegaard Jensen
  Kasserer: Chris Keld Hansen
  Sekretær: Gurli Hjorth
  Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen
  Bestyrelsesmedlem: Karl Anker Thomsen
Ref.: Gurli Hjorth