Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 25. marts 2008 i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab (Årsrapport) 2007
4. Budget 2008
5. Forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Axel Ladegaard Jensen og Laurits Vind
7. Valg af suppleant. På valg er Christen K. Hansen
8. Valg af revisor. På valg er Karen Boysen
9. Valg af revisor suppleant. På valg er Orla Rudolf
10. Eventelt

1. Efter velkomst foreslog formanden Axel Ladegaard Jensen, Laurits Vind som dirigent.
Da der ikke fremkom andre kandidatforslag var Laurits hermed valgt. Dirigenten konstatered, at generalforsamlingen - i h.t. vedtægten - var lovlig indvarslet.

2. Axel fremlagde bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år:

På sidste års generalforsamling redegjorde jeg for nogle alvorlige problemer med lækager og vandspild som også greb ind i 2007, jeg vil ikke gentage den samme orientering igen i år, men kan oplyse at det ikke var en enkelt stor lækage, men 5 forskellige. Een i forsamlingshusets gård. - to i Ågade. - en mindre på Brønstedvej - og endelig en svær lækage ved Børkopvej 32. Den sidste løb direkte i bækken og de to i Ågade løb i en nedlagt kloakledning. Senere havde vi et problem i Elbosvinget som dog hurtigt blev udbedret. Der er nu gået mere end et halvt år uden de store problemer, men vi har næppe set den sidste lækage, idet bruddet næsten altid er i forbindelse med en anboring. Bestyrelsen har ofret mange timer på søgning, der er udført ekstra gravearbejde og over selve reparationerne i forbindelse med eftersøgning, men derom senere ved gennemgang af regnskabet.

Et andet stort arbejde er blevet realiseret i år, udskiftning af vandmålere 350 stk.
Udskiftningen er et lovmæssigt krav, som vi har udsat flere gange. Vandværket betaler udskiftningen og vi havde afsat 100.000 kr. i budgettet. Administrativt her det givet et stort arbejde med registering af aflæsning af målere og nummer registrering, begge dele skal passe 100% både af hensyn til vandværket, vandafledningsafgift til kommunen og statsafgiften.

Selve vandværket fungerer upåklageligt, men kræver løbende vedligehold og fornyelse. I 2007 har vi fået udskiftet borerør og punpe i vores store boring. Vi har udskiftet den ene rentvandspumpe, samt haner på vores hydrofore. Hydroforen er blevet renset og godkendt for en ny to årig periode. Vi udpumper ca. 60.000 kbm. vand årlig, men har med tre boringer kapacitet til 150.000 kbm. Vores indvindings tilladelse er imidlertid kun 80.000 kbm.

Vores analyser er stadig meget fine og er efterhånden ret omfattende. Vi taler om råvandsanalyse, analyse af rentvandshane i vandværket og dertil analyse ude hos forbruger 6-8 gange om året. Sammen med indbetaling til grundvandsundersøgelser har vi en årlig udgift på 30.000 kr.

Under den årlige kontrol er vi blevet pålagt at sikre vores boringer bedre, samt afdække vores ventiler, begge dele af hensyn til terrorhandling.

Det offentlige stiller større og større krav om indsigt, også om information ud til forbrugerne. Vi har her valgt at bruge vores hjemmeside, TingStedet som er meget læst og endelig bladet Fokus som kommer til alle husstande. Vi er meget taknemlig for den service vi altid møder her.

Indenfor Fredericia Kommune har vi tidligere haft et kontaktudvalg, bestående af alle vandværker i kommunen. Et forumhvor vi kunne hente nye informationer og udveksle erfaringer. Det nye er nu at der skal oprettes et dialogudvalg med repræsentanter fra vidt forskellige kredse, og forskellige interesser. Hvert vandværk får en repræsentant.

Indberetning af måleraflæsning er flot fra de 90% af forbrugerne; men vi har ca. 10% der hver gang kræver en form for personlig henvendelse, og i store træk er det gengangere, en utrolig ligegyldighed.

Ud af samme grupe er der en mindre del der åbenbart opfatter leveringen af vand som en gratis ydelse. Begge dele er frygtelig irriterende for såvel administration som bestyrelse, vi overvejer at tage det drastiske skridt at afbryde tilslutningen.

Jeg vil ikke undlade i min beretning at konstatere at par tal fra regnskabet. Søgning efter lækager har betydet en række ekstra udgifter så som gravearbejde, teknisk udstyr og straffeafgift for vandspild. Sammenlagt over 100.000 kr. alene for år 2007. Dertil kommer et stort beløb til selve reparatioerne. Med hensyn til straffeafgiften har vi i bestyrelsen besluttet at ansøge skat om refusion.

Det er min sidste beretning og jeg vil gerne rette en stor tak for den tillid jer er blevet vist igennem snart mange år. Sammen med Johannes Kristensen som trækhest, har det været en spændende udfordring at udbygge vandværket til det vi har i dag. Det har også krævet et godt samarbejde i bestyrelsen, som jeg skylder en stor tak. Den daglige pasning er meget vigtig, ingen bedre en Gert, tak skal du have. Til dig Jørgen som også har besluttet at sige stop, skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde. Du er perfektionist som alt dit arbejde viser. Til slut vil jeg ønske de nye og alle der der fortsætter alt mulig held med arbejdet fremover og god arbejdslyst.

Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev beretningen énstemmigt godkendt.

3. Jørgen Dorscheus fremlagde som forretningsfører Årsrapport 2007. Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev regnskabet énstemmigt godkendt.

4. Jørgen Dorscheus fremlagde budgettet for 2008. Dette blev énstemmigt godkendt.

5. Der var ikke fremkommet forslag til behandling under dette punkt.

6. Axel modtog ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Christen K. Hansen, Landsmosevej 17, Pjedsted. Laurits Vind, Skovbøllingvej 4, Pjedsted blev genvalgt. Begge er valgt for 2 år. (2010).

7. Nyvalgt blav Karl Anker Thomsen, Fiskebækvej 30, Pjedsted (2009).

8. Karen Boysen, Tornsagervej 1, Pjedsted blev genvalgt (2010)

9. Orla Rudolf, Elboparken 36, Pjedsted, blev genvalgt (2009)

10. Der blev taget behørigt afsked med Axel (49 år i bestyrelsen - heraf 48 som formand) og også afsked med Jørgen Dorscheus efter 14 år som forretningsfører.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5, Pjedsted, som ny formand. Christen K. Hansen (Chris), Landsmosevej 17, Pjedsted, blev konstitueret som kasserer og dermed ny forretningsfører.

Se hele bestyrelsen her.

For referat: Christen K. Hansen (Chris)
Pjedsted, tirsdag den 15. april 2008