REFERAT

af ordinær generalforsamling 2014 i Pjedsted Vandværk
tirsdag den 18. marts 2014, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2013
3. Regnskab 2013 (Årsrapport)
4. Budget 2014
5. Forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Formanden Niels Ladegaard Jensen bød de fremmødte velkommen. Niels foreslog på vegne af bestyrelsen Axel Ladegaard Jensen som dirigent. Der var ikke yderligere forslag og Axel var dermed valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med minimum 8 dage ved annoncering på hjemmesiden jf. vedtægtens § 11. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

2. Niels Ladegaard Jensen aflagde bestyrelsens beretning. 2013 blev endnu et godt år uden de store driftsmæssige udfordringer i Pjedsted Vandværk. Vi holder stadigvæk den fine kvalitet af vand og har i årets løb ikke haft lukket for værket på grund af nedbrud. Vi gør meget ud af, at være på forkant med drift og vedligehold og som altid har vi Gert Mortensen, der dagligt tilser værket på bedste vis. Herudover foretager Midt Jysk Vandrens et årligt eftersyn på filtre samt den tekniske del af anlægget. De tidligere mange vandbrud har vi også været forskånet for og der har i årets løb kun været 3 brud på ledningsnettet som vores lokale entreprenører og smed har udbedret.

Vores økonomi for 2013 ser fornuftig ud, med et resultat før finansielle poster på 141.000 kr. De sædvanlige dårlige betaler er her stadigvæk, men der tages konsekvent hånd om dem med gebyr og i sidste ende lukning af vandet. Årets resultat udgør i alt 265.881 kr. Vi har valgt at ændre på måden regnskabet er opstillet på, i det vi i år har fået udtrukket 112.000 kr. af vores obligationer. Tidligere indgik beløbet af udtrækningen i balancen, men for at synliggør beløbet har vi nu valgt at udtrækningen af obligationerne indgår i årets resultat. Det ændrer ikke på egenkapitalen, men blot for at synliggør, at indtjeningen på den rene drift ikke er overvældende. Det skyldes i høj grad, at vi sælger for lidt vand. Vi siger hvert år til os selv, at nu kan vi ikke komme længere ned i forbrug. Trods det er vi nede på ca. 43.000 m3 udpumpet vand om året.

Herudover er den store regnskabsmæssige forskel fra tidligere, at vi af kommunen er blevet pålagt at værdisætte vandværksbygningen, hovedledninger samt forsyningsledninger. Tidligere har vi kun værdisat og afskrevet på bygningsdelen. Grunden til at kommunen forlanger værdifastsættelse er, at det værdisatte beløb skal anvendes til udregning af tilslutningsafgiften for nye forbrugere. Værdien af hoved og forsyningsledninger, samt den tilrettede værdi af bygnings- og maskindelen, går direkte ind på egenkapitalen. Egenkapitalen stiger hermed 2,3 mio. kr. Et beløb som skal afskrives yderligere. Vores tilslutningsafgift stiger på baggrund af den nye beregningsmåde fra 12.000 kr. til 19.400 kr. plus moms. Et beløb som vi ikke har reguleret i mange år. Vandværket har i 2013 fået en ny forbruger tilsluttet på Tornsagervej.

Vi besluttede i 2013 at udskifte halvdelen af vores vandmålere for at gå over til fjernaflæste målere. Da vi blev pålagt yderligere kontrol af den sidste halvdel af de oprindelige målere besluttede vi i bestyrelsen at udskifte samtlige 360 målere på en gang. Status er, at vi i dag mangler ca. 75 målere at få udskiftet og vi regner med at være færdige i løbet af april måned. Pengene til udskiftningen har været afsat i regnskabet i de foregående år og det praktiske arbejde har forløbet uden problemer. Det bliver en stor lettelse for kassereren, at kunne aflæse samtlige målere fra bilen i stedet for at skulle afvente aflæsningskort.

Nye tiltag som vi arbejder med er udskiftning af hovedledning, forsyningsledning samt stikledninger i dele af Elboparken. De ældste ledninger er fra 1965 og trænger efterhånden til renovering. Det drejer sig om i alt 18 tilslutninger. Vi er nu i gang med planlægningen samt udbudsrunder af projektet. Det er ikke endelig besluttet, hvornår vi går i gang med renoveringen af ledningen, da vi ikke har endelig prisoverslag samt finansiering på plads endnu. Vi vil fra bestyrelsens side foreslå de berørte lodsejere en egenbetaling på 3.000 kr. inkl. moms for at få lagt ny stikledning ind. Et beskedent beløb i forhold til at få lagt helt nye vandrør ind til den enkelte ejendom. Vi er klar over at nogle lodsejere har skjult rørskadeforsikring og er dermed dækket, hvis deres stikledning får brud. Omvendt kan vi som vandværk ikke leve med at miste ubetalt vand fra en stikledning som er tæret op. Vi håber de berørte lodsejere vil bakke op om projektet.

Jeg nævnte sidste år, at vi ville fjerne det gamle iltningstårn på værket på grund af utætheder ved taget. Det viser sig ikke at være så let, da tårnet består af en betonkappe og det sandsynligvis vil skade resten af huset hvis det fjernes. Vi beholder det oprindelige udseende på værket.

Der har i årets løb som tidligere været møder i det lokale vandråd som består af repræsentanter fra vandværkerne i kommunen. Vi var i 2013 på Follerup Vandværk for at se og høre om TRE-FOR Vandforsyning. Desuden blev vi orienteret fra kommunens side om de nye tiltag som er på vej vedr. kvalitetssikringsbekendtgørelse. Det betyder for alle vandværker, som pumper over 17.000m3 vand ud, at den driftsansvarlige skal på hygiejnekursus. Vi skal kortlægge hele vores forsyningsområde. Vi skal vurdere risikoen for forurening. Vi skal udarbejde en handlingsplan for indsatser samt dokumentere, at indsatserne er gennemført. Alt sammen inden udgangen af 2014.

Med hensyn til forsyningssikkerhed er vi dækket ind via tilslutning til TRE-FOR på Follerupvej.
TRE-FOR har nu valgt at indføre et gebyr, hvis vi vil opretholde nødforsyningen. Alle vandforsyninger er i dag pligtige til at være koblet på en alternativ forsyning. Da TRE-FOR er så store, at de kan forsyne sig selv, har vi i Pjedsted Vandværk ikke et alternativ til ikke at være koblet på TRE-FOR´s ledning på Follerupvej. Den årlige udgift er ikke endelig fastlagt, men bliver omkring 3.500 kr. Herudover kommer udgifter til åbning og skylning af nødledningen, hvis vi engang får brug for det. Som ansvarlig bestyrelse må vi erkende, at det er en god sikkerhed at have, hvis et uheld på værket skulle ske.

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde gennem året. En stor tak til Gert Mortensen for det daglige tilsyn. Også en stor tak til Chris som på sikker vis styrer økonomien i Vandværket. Jeg ved at du har brugt meget tid på at oprette og indkøre det nye målersystem. Belønningen er, at det i fremtiden bliver væsentlig nemmere at få målerdata rettidigt ind. Også en stor tak til revisorerne Karen Boysen samt Annette Hansen.

Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Et enkelt spørgsmål om Nødforsyningsledningen blev besvaret: Vandværket er forpligtet til at være koblet på en Nødforsyning til brug hvis uheldet er ude (forurening, manglende vand o.l.). Ledningen er etableret i 2006, den oprindelige pris var beregnet til næsten kr. 200.000 men TRE-FOR kunne gøre arbejdet for kr. 100.000 og betalte også for ledningen. Eneste udgift for Pjedsted Vandværk i 2006 var erstatningsbeløb til 2 berørte grundejere på i alt ca. kr. 18.000.

Beretningen blev herefter taget til efterretning og godkendt.

3. Chris gennemgik Årsrapporten for 2013. Årets resultat før finansielle poster: Kr. 141.359 (2012: 152.473). Efter finansielle poster: Kr. 265.882 (190.423). Likvide beholdninger: Kr. 345.057 (402.079). Værdipapirer: Kr. 398.133 (616.561). Egenkapital ultimo: Kr. 4.837.702 (2.272.969). Chris forklarede om de nye elementer i opstillingen af Årsregnskabet. En helt ny Note 11 gør rede for bl.a. det nye afsnit i Egenkapitalen der vedrører værdiansættelse af bygnings- og maskindele, boringer og ledningsnet. Eneste afskrivning der fortsat vil fremgå af Driftsresultatet vil også fremover blive det nye anlæg der blev sat i drift i 2010 (årlig afskrivning kr. 46.167). De kommende afskrivninger af den nye værdiansættelse vil foregå direkte i Egenkapitalen. Bygningen Pjedstedvej 70 værdiansættes med Grundværdi, udtrukne obligationer synliggøres i driftsresultatet, tilgodehavende fra incasso er afskrevet i Egenkapitalen og beviser i Kongsted Møllelaug er nedskrevet i Egenkapitalen til aktuel og reel handelskurs kr. 500 pr. andel (anskaffelse i 2002 kr. 3.750 pr. andel). Årsrapport 2013 blev énstemmigt godkendt.

4. Budget 2014: Driftsresultat på kr. 41.669 hvorefter der hensættes kr. 75.000 til fremtidig renovering af ledningsnet Taksterne forbliver uændret kr. 3,50 pr. m3 og kr. 600 pr. måler. Budgettet 2014 blev énstemmigt godkendt.

5. Forslag. Bestyrelsen stiller forslag om, at der påbegyndes renovering af ledningsnettet. I første omgang i et  område af Elboparken med i alt 18 tilslutninger. Hver af disse forbrugere betaler, med hjemmel i Fællesregulativ af 2010, kr. 3.000 inkl. moms i egenbetaling og får til gengæld en helt ny vandledning ind til ejendommens sokkel. Derved mindskes risikoen for uprovokerede ledningsbrud betragteligt, samt vi undgår det spild som kan være uden at blive opdaget. Bestyrelsen håber på opbakning, først og fremmest af de berørte forbrugere, til dette kommende projekt som vi endnu ikke ved hvornår bliver sat i værk (men der vil blive informeret via hjemmesiden).

Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

6. Laurits Vind havde meddelt bestyrelsen, at han ikke modtog genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev for 2 år valgt Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66 (2016)
Christen (Chris) Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for yderligere 2 år (2016).

7. Der var genvalg til Karl Anker Thomsen som bestyrelsessuppleant for 1 år (2015).

8. Karen Boysen blev genvalgt som revisor for 2 år (2016).

9. Orla Rudolf blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år (2015).

10. Niels Ladegaard takkede Laurits Vind for en gedigen indsats i mange år i vandværkets bestyrelse. Laurits havde på et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen modtaget en lille present. Ingen ved præcist hvor længe Laurits har været med i bestyrelsen – så det er længe. Laurits takkede tilsvarende for de mange gode år hvor bestyrelsesarbejdet har ændret sig markant fra dengang han startede og til i dag hvor bestyrelsesarbejdet er blevet mere komplekst med skærpede myndighedskrav og meget ny teknologi. Chris takkede forsamlingen for genvalget.

Der var ikke flere emner at debattere så dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 21:00. Formanden takkede dirigenten for veludført hverv.

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter med Niels Ladegaard Jensen som formand, Christen (Chris) Keld Hansen som kasserer, Gurli Hjorth som sekretær, Brian Sørensen og Poul Bader som bestyrelsesmedlemmer.

Pjedsted, fredag den 22. marts 2014
Chris Hansen, referent


Signeret

Som dirigent: Axel Ladegaard Jensen

Som bestyrelse:

Niels Ladegaard Jensen, Laurits Vind, Brian Sørensen, Poul Bader og Chris K. Hansen