Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 på Hejse Kro

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Beretning om det forløbne år
3: Revideret regnskab til godkendelse
4: Budget for det kommende år/ herunder driftsbidrag
5: Valg til bestyrelse (Axel Ladegaard Jensen – Laurits Vind på valg)
6: Valg af suppleant til bestyrelse
7: Valg af revisor (Christen K. Hansen på valg)
8: Indkomne forslag
9: Eventuelt

Referat:
1. Formanden blev valgt til dirigent
2. Beretning foreligger særskilt
3. Regnskab udviste et overskud på 44.961,71 kr. med en egenkapital på 1.184.393,80 kr. Beretning og regnskab blev godkendt.
4. Budget for 2004 udviser et resultat på 844 kr. Budgettet blev godkendt. Driftsbidrag forsætter uændret med 1.60 kr. pr m3.+fastafgift, moms og grøn afgift.
5. Axel Ladegaard Jensen og Laurits Vind blev genvalgt til bestyrelsen.
6. Brian Sørensen, Pjedstedvej 58, blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen
7. Christen K. Hansen blev genvalgt som revisor.
8. Der var ingen indkomne forslag.
9. Intet under eventuelt.

Axel Ladegaard Jensen