Pjedsted Vandværk
Referat af Generalforsamling 2018
torsdag den 15. marts 2018, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70

 1. Velkomst og Valg af dirigent.
  Formanden Niels Ladegaard Jensen bød velkommen. Søren Petersen blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede straks, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet.

 2. Beretning.
  Formanden aflagde bestyrelsens Beretning 2017: Driftsåret 2017 har for vandværkets vedkommen forløbet uden de store problemer. Vi har stadig en sikker daglig ledelse i form af Gert Mortensen og Chris Hansen. Vandkvaliteten er i orden samtidig med, at vores 2 nuværende boringer ser ud til at kunne forsyne os med rigelig vand.

  2017 var også året, hvor der var stor fokus på fund af Desphenyl chloridazon, et kemisk stof som blev anvendt blandt roedyrkere fra først i tresserne frem til omkring 1980. Stoffet blev forbudt i 1996. Vi fik foretaget en vandprøve i september 2017 og var heldigvis fri for stoffet. Flere vandværker har måttet lukke boringer og fået etableret nødforsyninger fra naboværker. Vi skal selvfølgelig ikke have kemikalie-rester i vores grundvand – omvendt skal det også nævnes, at med nutidens måleaggregater er det muligt at måle rester af uønsket stoffer, som svare til at vi skal drikke flere hundrede liter vand hver dag, for at blive påvirket negativt. Derfor skal tingene sættes lidt i perspektiv i forhold til, hvad vi ellers fylder os med i hverdagen.
  Økonomien på værket er stadig stabil, dog med et mindre minus på primærdriften. Vi har en tilfredsstillende udvikling i økonomien som er nødvendig for at drive en forsyning, hvor udgifter til vedligehold kan komme som en tyv om natten.
  Chris vil gennemgå regnskab og budget senere, men jeg vil blot fremhæve nogle få punkter. Vi har haft flere større vandbrud med en samlet udgift på omkring 48.000 kr. til reparation. På værket har omkostninger til vedligehold udgjort omkring 14.000 kr. hvilket ligger inden for normalen. Jeg kan allerede nu afsløre, at vi de første 2 måneder af 2018 har brugt 45.000 kr. til ledningsbrud samt udskiftning af filtermateriale på værket. Derfor vil vi få øget udgifter i år på den konto.
  Vi har kun ganske få forbrugere som ikke betaler til tiden – vi vil også fremover kræve gebyr og evt. fjerne vandmåleren, hvis forbrugerne ikke betaler. Det plejer at hjælpe.
  Den udpumpede mængde vand ligger omkring 49.000 m3 – et godt stykke fra 115.000 m3 som var toppen af produktionen tilbage i firserne. Derfor har det også været nødvendigt at hæve kubikmeter afgiften til 4,00 kr. tilbage i 2016 – en takst som kører uændret her i 2018.
  Vi får en ny større forbruger på Tornsagervej her i 2018. Det forventes, at den nye ægge produktionen vil øge salget af vand med omkring 3.500 m3 vand.
  Jeg nævnte i 2016 beretningen de nye regnskabsprincipper, hvor vi ikke måtte spare op til fremtidige investeringer. Dette er nu blevet præciseret – vi må gerne spare op, hvis der foreligger en investeringsplan for Vandværket. Vi er således tilbage ved det gamle princip om at spare op inden vi investerer.

  Øvrige aktiviteter.
  Vi jagter stadig stophaner og har en forhåbning om at de sidste haner er fundet inden udgangen af 2018. Det tager lang tid at lokalisere alle stophaner. Vi bruger blandt andet metaldetektor til at afhjælpe problemerne. Mange stophaner ligger under fortove eller andre tvivlsomme steder. Brian og Karl har brugt en del tid på projektet og forsætter her i løbet af foråret 2018.
  Herudover er der lagt en plan for yderligere afspærringshaner i Elboparken for at undgå, at for mange forbrugere bliver generet af vandbrud. Samtidig vil vi i den øvre ende af Elboparken få lagt en ny hovedledning så vi undgår, at vandledninger som tilhører vandværket, går gennem folks haver.
  Der er kommet yderligere krav om, at vi inden for 2 timer skal kunne anvise afspærringshaner, hvis en entreprenør får brug for at grave op. Derfor har vi også planlagt at vores ledningsnet skal digitaliseres. Vi forventer at digitaliseringen vil blive foretaget i 2019 til en samlet udgift på omkring 60.000 kr. Tilbud fra firmaet Thvilum foreligger.

  Yderligere aktiviteter:
  Det årlige tilsyn af værket fra Fredericia Kommune forløb uden de store bemærkninger. Der er blandt andet krav til egenkontrol af værkets installationer, vores måde at håndtere en evt. forurening af vandforsyningen, samt det visuelle indtryk kontrolløren har af værket.
  Herudover har 3 mand fra bestyrelsen været til det årlige vandrådsmøde på Tre-For værket i Follerup. En god aften hvor alle vandforsyninger i Fredericia kommune er repræsenteret og hvor der udveksles ideer og erfaringer. Christian Bækgård Jensen fra Fredericia kommune er tovholder på mødet og har hvert år et emne som diskuteres. I år var emnet fund af Desphenyl chloridazon, og hvilke konsekvenser det må have for de enkelte vandværker. På flere af værkerne i kommunen har indholdet været over grænseværdien.
  Af øvrige aktiviteter i vandværket foruden det store arbejde Chris lægger som kasserer kan nævnes, at vi får mange henvendelser fra forbrugere igennem året. Henvendelser der mest går på for lavt tryk eller ingen vand. Ofte ser vi at stikledningen, som går fra stophanen ind til huset, er ældre jernrør som er tilstoppet. Når et jernrør har været i brug i måske 50 år vil der være så meget aflejring i røret at det på et tidspunkt stopper. Det overrasker visse forbrugere at de selv må bekoste en ny stikledning.
  Vi kan stadig glæde os over at have et godt og velfungerende vandværk og skulle vi få problemer med forsyningssikkerheden fra vores egne 2 boringer har vi mulighed for at koble os på nødforsyningsledningen fra Tre-For Vand.
  Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et solidt arbejde gennem året. En stor tak til revisionen ved Annette Hansen samt Karen Boysen. Særlig tak til Gert og Chris som sørger for at dagligdagen fungerer på henholdsvis værket og i bogholderiet hos Chris.
  Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til Beretningen som derfor blev godkendt.

 3. Regnskab 2017.
  Chris gennemgik Årsregnskab 2017. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 4. Budget 2018.
  Der bliver uændrede takster i 2018. Kubikmeterprisen er 4.00 kr. pr. m3 + moms.
  Fast afgift er også uændret 700 kr. pr. måler + moms. Budget 2018 blev enstemmigt godkendt.

 5. Forslag.
  Ingen forslag.

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Gurli Hjorth, Chris Hansen. Begge blev genvalgt (2020)

 7. Valg af suppleant.
  På valg: Søren Petersen, som blev genvalgt (2019)

 8. Valg af revisor.
  På valg: Karen Boysen er gået af og fik vin og blomster. Flemming Petz blev valgt som revisor (2020)

 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg: Orla Rudolf, som blev genvalgt (2019).

 10. Eventuelt:
  Har man en stophane der er rustet, skal man som privat selv udskifte den. Husk at motionere stophanen en gang imellem. Orla Rudolf: Fantastisk vedholdende og stabil bestyrelse og tillige en kæmpe vidensbank. Niels takkede Søren for kyndig ledelse af generalforsamlingen.

Konstituering:
Derefter konstituerede bestyrelsen sig med Niels Ladegaard Jensen som formand, Chris Hansen som kasserer, Gurli Hjorth som sekretær og som bestyrelsesmedlemmer Brian Sørensen og Karl Thomsen.

Referent Gurli Hjorth