Pjedsted Vandværk
Ordinær generalforsamling
tirsdag d.15 marts 2005 kl. 19.30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Beretning om det forløbne år
3 Revideret regnskab til godkendelse
4 Budget for det kommende år / herunder driftsbidrag
5 Indkomne forslag
6 Valg til bestyrelsen (Jørgen Basse, Elmer Nielsen, Thomas Pedersen)
7 Valg af suppleant (Brian Sørensen)
8 Valg af revisor og suppleant(Jens Leth Jacobsen, Annette Hansen)
9 Evt.

Referat:

1: Formanden blev valgt til dirigent

2: Beretningen fra formanden

Pjedsted Vandværk har i år 2004 haft et tilfredsstillende driftsår. Ledningsbrud og andre mindre reparationer har ligget på et normalt niveau, hvilket også tallene viser i forhold til budgettet. Vandforbruget ligger meget konstant på ca. 61.000 kubikmeter årligt. Det kan i den forbindelse nævnes, at det år forbruget var størst, var det på ca. 115.000 m3, så vandmålerne har haft deres betydning.

Igen i år kan vi glæde os over nogle meget fine analyseresultater, og efter det årlige kontrolbesøg modtog vi igen en meget fin rapport.

Det offentlige stiller stadig nye krav til både store og mindre vandværker. Krav om information til forbrugerne er blevet skærpet, her mener vi imidlertid vi har været på forkant med udviklingen i kraft af vores udmærkede hjemmeside; men vi vil fremover også informere 1-2 gange årligt igennem det husstandsomdelte blad ”Fokus”.

Det sidste nye krav er digital ledningsregistrering. Det vil sige, vi skal indsende kortmateriale til et landsdækkende centralregister, der viser vort ledningsnet stophaner m.m. Også her er vi til en hvis grad på forkant, idet vi har kort over vort ledningsnet, men er desværre behæftet med en række fejl. Vi har et halvt år til at søge det forbedret.

Den udvikling med mere og mere indblanding fra det offentlige har medvirket til at vi har meldt os ind i Foreningen af vandværker i Danmark. Mangler vi hjælp eller opstår der problemer, er det rart at have en sådan forening i ryggen.

I de sidste 2 år har vi i alt hensat100.000 kr. til, sammen med TRE-FOR, at etablere en nødforsyningsledning ude ved Follerupvej. Dette arbejde blev påbegyndt i efteråret,

men på grund af dårligt vejr med store markskader til følge, udsatte vi færdiggørelsen for de sidste 130 meter til sommeren i år.

Målerudskiftninger har vi haft på programmet de sidste par år, og vi hensatte i sidste års budget 25.000 kr. Det er et lovkrav, og bestyrelsen har besluttet at påbegynde udskiftningen i indeværende år og har derfor hensat yderlig 25.000 kr. i budgettet.

I år får vi 12 nye forbrugere fra de nye andelsboliger i udstykning Grønvang.

Udgifterne til etablering af ledningsnettet påhviler ifølge vore vedtægter, regulativ og

Takstblad, bygherren. Vandværket har krav på 12.000 kr. i tilslutningsafgift pr. husstand

en indtægt som ikke er med i budgettet, men som direkte overføres til kapitalkontoen.

Af særlige udgifter i nuværende år kan nævnes: oprensning af filtreringsbassin og etablering af en ny afløbsledning fra samme.

Regnskabet viser i år et pænt resultat på 103.136,34 kr. Som det vil fremgå af regnskabet, er det takket være gode finansindtægter. Selve driften giver et underskud på 21.733,10 kr.

Da finansindtægter til en vis grad er usikre vil bestyrelsen foreslå en forhøjelse på 40 ører pr. kubikmeter fra 1.januar 2006 for at få mere balance i selve driftens økonomi.

Som helhed fungerer vandværket tilfredsstillende og vort mål er fortsat PRIMA vand,
BILLIGT vand og tilfredse forbrugere.

3: Regnskabet udviste et overskud på 103.136,34 kr. og en egenkapital på 1.287.530,14 kr. – Beretning og regnskab blev godkendt

4: Budget for 2005 udviser et resultat på – 2.775,00 kr. Budgettet blev godkendt. Man besluttede at hæve driftsbidraget med 40 ører fra 1./1. 2006.

5: Der var ingen indkomne forslag

6: Jørgen Basse og Elmer Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen mens Brian Sørensen blev valgt som nyt medlem efter Thomas Pedersen

7: Som suppleant til bestyrelsen valgtes Thomas Pedersen

8: Som revisor genvalgtes Jens Leth Jacobsen og som suppleant Annette Hansen

9: Intet under eventuelt.

Axel Ladegaard Jensen