Pjedsted Vandværk
Ordinær Generalforsamling
tirsdag d. 28 marts 2006 kl. 19.30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år/herunder driftsbidrag
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (Laurits Vind – Axel Ladegaard Jensen)
7. Valg af suppleant / Thomas Pedersen indgår i bestyrelsen)
8. Valg af revisor (Christen K. Hansen)
9. Valg af revisor suppleant (Annette Hansen)
10. Eventuelt

Referat:

pkt.1
Formanden blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.

pkt.2 Formandens beretning
Pjedsted Vandværk har i år 2005 haft et godt år. Vi har fået 12 nye forbrugere i udstykningen ”Grønvang”.
Vi har haft forholdsvis få ledningsbrud, og kun en enkelt gang har der været lukket for forsyningen i en kortere tid.
I nogle måneder havde vi et uforklarligt merforbrug, som resulterede i at vi for første gang måtte betale statsafgift for dette vandspild. Efter megen søgen fandt vi et ledningsbrud ved Skovbøllingvej 2, og en utæt stophane ved vejen Vestervang. Det er meget vigtigt at vi får melding så snart nogen observere noget unormalt vådt eller rindende vand.
Vores vandprøver er stadig meget tilfredsstillende; men på grund af en ny målerenhed der kaldes ”Turbiditet” har vi måttet skylle filtrene noget kraftigere.
Kommunens årlige eftersyn resulterede i en helt anmærkningsfri rapport, hvilket viser kvaliteten af det arbejde Gert udfører med at passe vandværket.
I år har vi udskiftet borerør i en af boringerne. Okkerdammen er blevet renset op, og som planlagt er der nu etableret en ny afløbsledning fra dammen.
Hydroforen er blevet trykprøvet og godkendt for to år. Vore filterhaner er ved at være slidte. Nye haner er ikke en hyldevare og meget svære at skaffe og derfor meget dyre, ca. 5000 kr. stykket.
Den snart længe planlagte nødforsyningsledning er, i samarbejde med TRE-FOR, nu etableret. Udgifterne er holdt inden for budgettet, på trods af at ledningen blev 100 meter længere end beregnet.
Registreringen af vores ledningsnet er foreløbig klaret så det opfylder det offentliges krav, men løsningen er ikke tilfredsstillende. TRE-FOR tilbød mod betaling at stille en mand til rådighed for via GPS at få kortlagt ledningsnettet præcist, men mindstekravet er at man kan finde største delen af vore stophaner, hvilket er et meget tidskrævende stykke arbejde. Efter 3 timer opgav vi forsøget, men udfordringen ligger der stadig.
Vi har i år haft møde med Vejle Amt angående de planlagte vandindvindingsområder. De mener Pjedsted Vandværk ligger i et forureningsområde, og vil derfor, uanset vore meget fine analyseresultater, foretage en undersøgelse for at sikre os en ny kildeplads hvis det bliver påkrævet.
Ligeledes har vi haft møde i kontaktudvalget i Fredericia Kommune hvor vi blev orienteret om etablering af et vandråd i kommunen. Da vi er forholdsvis få vandværker i kommunen mente man at alle vandværker kunne få en repræsentant. I øvrigt manglede der for nuværende mere konkret facts om vandrådets sammensætning og opgaver. Der vil senere blive indkaldt til et nyt møde.
På trods at et beskedent driftsoverskud på 13.580,06 kr. har vi stadig en god økonomi. Finansindtægterne bidrog med 73.605,13 kr. så det samlede overskud blev på 87.185,19 kr. Dertil kommer indskud fra udstykningen Grønvang på 144.000 kr. som er indtægtsført direkte under kapitalkontoen.
Finansindtægter er en uforudsigelig størrelse, derfor besluttede vi sidste år at hæve prisen med 40 ører pr. kubikmeter, fra 1. januar 2006, for at styrke selve driftsresultatet.
De længe bebudede målerudskiftninger er blivet iværksat i 2006. Der er fra tidligere år hensat penge til denne udgift.
Igen i år må vi bruge meget tid på manglende måleraflæsninger 35 i alt Det er en urimelig ligegyldighed man her udviser. Der er 3 muligheder: kort – telefon - internet, hvor internet er det nemmeste og mest brugte. Ligeså mangler vi ofte melding om navne, adresser og måleraflæsning ved ejerskifte.
Som helhed vil jeg slutte beretningen med ”vandværket fungerer tilfredsstillende, og vort motto er stadig:

PRIMA VAND – BILLIGT VAND – TILFREDSE FORBRUGERE

pkt.3 Regnskabet blev nøje gennemgået og viste et resultat på 87.185,19 kr. og en egenkapital på 1.518.715,13 kr. Egenkapitalen var forøget med 144.000 kr. fra 12 tilslutningsafgifter + overskudet på 87.185,19 kr. – Efter nogle spørgsmål til beretning og regnskab blev begge dele enstemmigt godkendt.

pkt.4 Budget for 2006 udviser et resultat på 68.200 kr. incl. finansindtægter. Driftsbidraget blev fra 1. januar hævet med 0,40 kr.pr.kubikm. Man vedtog uændret driftsbidrag for 2007.

pkt.5 Der var ingen indkomne forslag.

pkt.6 Laurits Vind og Axel Ladegaard Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Elmer Nielsen
udgik på grund af fraflytning, og Thomas Pedersen, som var suppleant, overtog den ledige plads.

pkt.7 Som ny suppleant valgtes Niels Ladegaard Jensen

pkt.8 Som revisor genvalgtes Christen K Hansen

pkt.9 Som revisor suppleant genvalgtes Annette Hansen

pkt.10 Formanden rettede en tak til Elmer Nielsen for flere års indsats i bestyrelsen og for et godt samarbejde.

Axel Ladegaard Jensen