Referat af ordinær generalforsamling 2011 i Pjedsted Vandværk
tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2010
3. Regnskab 2010 (Årsrapport)
4. Budget 2011
5. Forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

1. Formanden Niels Ladegaard Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Axel Ladegaard Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag – Axel Ladegaard Jensen var dermed valgt, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Niels Ladegaard Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Sidste års beretning sluttede med en renoveringsplan af vandværket til 1,4 mio. kr. Et større projekt, som er afsluttet ved udgangen af januar i år. Jeg vil naturligvis bruge en del af beretningen på at beskrive forløbet. Efter tilbudsrunde og efterfølgende forhandling med to udvalgte firmaer, faldt valget på Midt-Jysk Vandrens A/S, som hovedleverandør til renovering af vandværket.
Som de fleste forbrugere nok bemærkede, begyndte projektet i maj måned 2010. Vi havde forudset der ville komme driftsforstyrrelser i perioden, hvor vi skulle køre med et midlertidigt filteranlæg. DOG blev vi blev noget overrasket over, at det skulle give så mange udfordringer, at få vandet sendt ud til forbrugerne. Der har været rigtig mange ledningsbrud, som følge af ustabilt vandtryk. Vi har haft en del utilfredse forbrugere, som har modtaget grumset og til tider misfarvet vand. Kombinationen af trykændringer, brud og ældre filteranlæg, gør at den okker som naturligt er aflejret i de gamle vandrør, løsner og kommer med ud i hanen hos jer forbrugere. Det skal lige nævnes at der på intet tidspunkt er pumpet vand ud, som har haft, hverken for højt kimtal eller forhøjet coliforme bakterier.
Vandprøver og analyse tal kan læses på vores hjemmeside.
Vandværket har så hurtigt som muligt orienteret om vandbrud og misfarvning af vandet via Bredstrup Pjedsted hjemmesiden og P4 Trekanten har tillige været benyttet ved planlagte lukninger. Fra vandværket vil vi takke vores forbrugere for generel stor tålmodlighed under renoveringsperioden, enkelte sure opstød kunne vi godt have været foruden, men sådan er det. Forløbet af selve renoveringen har kørt godt. Vi er meget tilfredse med resultatet, om end opstarten på det nye værk trak ud, da Midt-Jysk Vandrens A/S ikke kunne få bugt med kimtallene, i de nye filtre. Det lykkedes endelig her først i det nye år, at få styr på bakteriefloraen i filteranlægget og vi har i dag - igen rent og klart vand.
I dag står vi nu med et total renoveret vandværk som vi er meget stolte af. Budgettet holdt sig på 1.400.000 kr., hvilket vi også kan være tilfredse med, og Pjedsted kan nu i mange år fremover, have et velfungerende vandværk.
Derfor glæder vi os til at vise vandværket frem ved et åben hus arrangement, lørdag den 14. maj 2011 fra kl. 10-12. Det har naturligvis tæret alvorligt på de likvide beholdninger. Vi kunne i princippet godt have finansieret ombygning selv, men valgte alligevel, at få en kassekredit på 700.000 kr., til en megen fornuftig rente. Kassekreditten vil vi afdrage over maks. 10 år. Det er vigtigt at vi stadig er likvid, ikke hvis - men når ledningsbrud opstår. Det er blevet meget omkostningstungt at grave i veje og fortove i dag. Et hav af kabler og ledninger ligger gravet ned tæt på vandledningen, så man faktisk lige så billigt kunne grave op med en håndskovl, som med en gravmaskine i dag.
Også i år må vi erkende at forbrugerne er blevet gode til at spare på vandet. Udpumpningen er nu kommet under 50.000 m3. vand. Godt for forbrugerne, men ikke det bedste for vandværkets økonomi. Det er et faktum, at vi bliver ramt på økonomien med så lav en udpumpning. Omkostningerne generelt til driften af værket har været støt stigende, mest pga. de mange ledningsbrud. Vi har således også i år brugt mange penge på nødvendige reparationer og fornyelser af ledningsnettet, i alt udgør dette et anseeligt beløb på 179.000.kr
Området omkring den gamle vandværksgrund på Stationsvej er nu fuld kortlagt og mange ældre vandledninger i det område er udskiftet. Der er dog stadig mange an boringer samt stikledninger, som vi ved der skal skiftes i tiden frem over. Jeg vil herfra endnu engang opfordre vores forbruger til at kontrollere, om de er forsikret mod skjult rør skade, ide vi fra vandværkets side vil efterleve vores regulativer, som siger at forbrugeren selv afholder udgiften fra skel og ind til huset. Alt dette taget i betragtning er jeg derfor sikker på at forhøjelse af vandprisen til 3,50 kr/m3, ikke er den sidste stigning vi har set. Fortsat har vi i Pjedsted meget billigt vand og husk på at den rå vandpris, stadig kun udgør 15 % af den samlede udgift til behandling af 1 m3 vand. Afgifter til staten og vandafledningsafgiften er de store medspillere her, og uden for vores indflydelse.Der ligger latent en regning til danskerne på 500 milliarder kroner til udskiftning af hele vores kloak og vandforsyning system i Danmark.
Regnskabet udviser et overskud på 140.000 kr. Dette skal ses i lyset af provenuet på salg af obligationer, i forbindelse med finansiering af renoveringsprojektet. Primær drift før finansielle poster har således givet et underskud på 150.000 kr. Årsag er hovedsagelig igen i år en ekstra stor udgift til ledningsbrud, samt ekstra regning på strøm i forbindelse med renoveringen. Egenkapitalen er stadig godt og vel intakt med 1.884.770 kr. mod 1.754.578 kr. sidste år. En forbedring på 130.000.kr. Vi hensætter også i 75.000 kr. til målerudskiftning som er obligatorisk hver sjette år nu. Tab på debitor har været ubetydelig i 2010. Til gengæld volder det stadig problemer at få folk til at indberette deres vandaflæsning rettidigt samt betale deres regning til vandværket rettidigt.
Vi har derfor i 2010 indført et gebyr på op til 100 kr. til folk som ikke betaler via PBS.
Vi har desværre været nødsaget til, i det hele taget at skrue bissen lidt på over for folk, som enten ikke indberetter rettidigt eller betaler rettidigt. I 2010 har vi flere gange haft smeden ude for at lukke for vandet, hvorefter folk så alligevel betaler omgående. Besværligt og fordyrende for alle parter. Der har kun været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2010. Til gengæld har vi holdt en del ad hoc møder med bygherre og håndværkerne gennem hele forløbet. I det ”Lokale Vand råd” som dækker vandværker i kommunen, har der også været afholdt årlig møde. Her diskuterede vi bl.a. den nye vandforsyningsplan som går til 2021. En plan som for Pjedsted Vandværk, indebær at vi skal sikre vores kildepladser bedst muligt, evt. ved at indgå frivillige aftaler med lodsejere i nærheden af de nuværende boringer. Desuden er vi pålagt at sikre tilstrækkelig økonomi til en evt. ny boring som skal placeres ved Pjedsted gårds skov, som er udpeget til kildeplads, ide vores nuværende boringer ligger tæt på hinanden, samt tæt på bymæssig bebyggelse. Vi forventer dog ikke problemer med vores nuværende boringer i tiden fremover.
Vandværkerne i Fredericia kommune er nu gået sammen om et analyseselskab, således har vi opnået en rabat på hele 40 procent på analyserne fremover. I Vandrådet er man også blevet enig om et fælles regulativ for alle vandværkerne i Fredericia kommune. Det indebær at vi nu har samme regler over for forbrugerne alle værkerne i mellem. De nye fælles regulativer kan læses på hjemmesiden. I kommunal regi har vi lavet aftale med det nye selskab, Fredericia Spildevand. Aftalen går ud på, at Fredericia Spildevand må bruge vores måleraflæsninger til spildevands- opkrævning. En ydelse vi får 28 kr. pr. måler for. Også her er de lokale vandværker gået sammen om en fælles aftale.
Jeg skal til at slutte, og vil gerne sige en stor tak til Gert Mortensen, som med sikker Hånd, tager sig af dagligdagen på værket. Til Chris vil jeg også sige en stor tak, for en meget engageret indsats. Du gør et rigtig godt stykke arbejde på den administrative side, hvor vi altid er sikre på at tingene er i orden.
Til bestyrelsen skal også lyde en stor tak for et godt samarbejde, og sidst men ikke mindst en stor tak til vores revisorer Karen Boysen og Annette Hansen.
Beretningen blev herefter énstemmigt godkendt.

3. Chris gennemgik Årsrapporten 2010. Årets resultat før finansielle poster: Kr. minus 150.267. Efter finansielle poster: Kr. 140.191. Likvide beholdninger: Kr. 47.194. Værdipapirer: Kr. 694.643. Egenkapital ultimo: Kr. 1.884.770. Årsrapport 2010 blev énstemmigt godkendt.

4. Budget 2011: Driftsresultat på kr. 74.833 hvorefter der hensættes kr. 75.000 til fremtidig udskiftning af vandmålere. Taksterne er reguleret 1. januar 2011 til kr. 3,50 pr. m3 og kr. 600 pr. måler. Budgettet 2011 blev énstemmigt godkendt.

5. Ingen forslag til behandling.

6. Niels Ladegaard Jensen, Brian Sørensen og Bjarne Tastesen blev alle genvalgt til bestyrelsen for yderligere 2 år (2013).

7. Der var genvalg til Karl Anker Thomsen som bestyrelsessuppleant for 1 år (2012).

8. Annette Hansen blev genvalgt som revisor for 2 år (2013).

9. Orla Rudolf blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år (2012).

10. På spørgsmål om de nye teknologiske muligheder for fjern overvågning af driften på det nye vandværk svarede Chris og nævnte i denne sammenhæng, at der vil blive mulighed for at se dette demonstreret ved Åbent Vandværk arrangementet den 14. maj 2011.
Dermed sluttede generalforsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede efterfølgende dirigenten for veludført hverv.
Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter med Niels Ladegaard Jensen som formand, Christen (Chris) Keld Hansen som kasserer, Brian Sørensen, Laurits Vind og Bjarne Tastesen som bestyrelsesmedlemmer.

Pjedsted, tirsdag den 22. marts 2011
Chris Hansen, referent
Som dirigent: Axel Ladegaard Jensen

Som bestyrelse:
Niels L. Jensen
Laurits Vind
Brian Sørensen
Chris Hansen
Bjarne Tastesen (ikke til stede)