REFERAT
af ordinær generalforsamling 2013 i Pjedsted Vandværk
mandag den 18. marts 2013, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2012
3. Regnskab 2012 (Årsrapport)
4. Budget 2013
5. Forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10.Eventuelt

1. Formanden Niels Ladegaard Jensen bød de fremmødte velkommen. Niels foreslog på bestyrelsens vegne Axel Ladegaard Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag og Axel var hermed valgt som dirigent. Axel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med minimum 8 dage ved annoncering den 27. februar 2013 på hjemmesiden jf. vedtægtens § 11. Men gjorde samtidig opmærksom på, at der ikke var indkaldt via ”FOKUS”. Bladet har ændret sin udgivelses frekvens således det ikke i fremtiden er muligt at anvende mediet til indkaldelse. Ingen af de fremmødte i forsamlingen havde indvendinger hertil. I fremtiden vil indkaldelse ske ved avertering i ”lokale medier, herunder hjemmesiden”. Den senest reviderede vedtægt gældende fra 1. april 2002 – med en redaktionel ændring i emnet på generalforsamlingen i 2007 – vil blive genoptrykt med den nye formulering. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Niels Ladegaard Jensen aflagde bestyrelsens beretning. I forlængelse af sidste års beretning er det en fornøjelse at kunne konstaterer at Pjedsted Vandværk forsat kører upåklagelig med ganske få driftsstop. Værket lever forsat op til forventningerne om levering af godt vand, efter den store ombygning i 2010.
Vores vandprøver viser forsat, at kvaliteten af vandet er i top, hvilket kan ses på vores hjemmeside på Tingstedet. Den største udfordring med vandkvaliteten er faktisk måden, hvorpå prøverne udtages. Det kræver stor omhyggelighed fra prøvetagerens side at udtage vandprøverne korrekt, så man undgår at forurene prøverne. Det har ved flere lejligheder kostet en ny prøve med deraf følgende omkostninger.
Vi har i årets løb kun haft 4 ledningsbrud, hvilket må siges at være tilfredsstillende i betragtning af alderen på ledningsnettet. Igen har vores lokale entreprenører været hurtige til at udbedre skaderne. Som jeg har nævnt før er det bekostelig at grave i fortove med de mange kabler og fjernvarmerør, som ligger sammen med vandledningen. Det koster ca. 8.000 kr. i gennemsnit at udbedre et vandbrud.
Vores økonomi for 2012 ser rigtig fornuftig ud i betragtning af, at vi nu er nede på at udpumpe 45.000 m3 vand om året. Årets resultat på 190.000 kr. må siges at være tilfredsstillende. Der vil i de kommende år, forsat være behov for konsolidering, da vi igen står over for nye investeringer i vandmålere samt renovering af ledningsnettet.
Vores egenkapital er forøget med årets resultat og udviser ved udgangen af 2012 2.272.969 kr. heraf 1.102.000 kr. i likvider og obligationer.
Tab på debitor har igen været beskeden 1.573 kr.
Selskabet bag udlejningsejendommene på Vinkel 10 samt Stationsvej 7a-b-c, Van- City er under konkursbegæring. Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at ofre flere advokat penge på sagen. Sagen er for så vidt ikke afsluttet da Van-City APS har en lang liste af debitorer, som har penge til gode. Vandværket har i omegnen af 30.000 kr. til gode som vi på et tidspunkt nok må afskrive på tabskontoen. Vi må forsat konstatere lige som i de foregående år, at det stadig er en udfordring at få folk til at aflæse deres vandmålere rettidig. I januar i år manglede således 77 ud af 360 forbrugere at indberette deres vandforbrug for 2012. Det medføre en masse ekstra arbejde for vores kasserer som derefter må sende rykker ud. Vi har også de samme forbrugere som gang på gang ikke betaler rettidigt, også her er vi konsekvente. Forbrugeren får 2 rykkere med gebyr, herefter lukker vi for vandet. Forbrugeren skal betale alle omkostninger. 
Dette leder mig hen til de kommende investeringer, hvor vi lovgivningsmæssig skal udskifte eller afprøve vores målere mindst hvert sjette år. Bestyrelsen har besluttet at udskifte 50 % af vores målere, dvs. 180 stk. i 2013. De nye målere bliver med fjernaflæsning for at imødekomme de stigende krav om kontrol og indberetning samt gøre det mere enkelt for kassereren at få måleraflæsningerne rettidigt.
Samtidig lader vi 40 af de udskiftede målere teste på et laboratorium. Hvis det viser sig at målerne er i orden, har vi lovgivningsmæssigt lov til at lade de 40 testede målere danne grundlag for de tilbageværende 180 målere, som vi herefter kan lade sidde indtil 2016. 
Herefter udskiftes resten til den nye type målere. Denne mulighed kan hermed give Vandværket en bedre likviditet.
Som tidligere nævnt vil vi i 2013 indhente tilbud på udskiftning af dele af ledningsnettet i den ældste del af Elboparken, hvor vandledningen er fra 1965. Det kræver igen flere penge og vi kan med den lave mængde vand som vi pumper ud, ikke forvente at kunne bibeholde den forholdsvis lave vandpris i fremtiden. Vi er stadig 2,50 kr. pr. m3 billigere end Tre-For samt 400 kr. billigere på den faste målerafgift. Hævede vi taksten til Tre-For niveau ville det indbringe ca. 250.000 kr. mere pr. år. Foreløbig har vi en rolig hånd hvad angår takststigninger.
Det skal også her nævnes at det gamle iltnings tårn på Vandværket fjernes i år. Tårnet bruges ikke mere i det nye værk og da taget er dårlig omkring tårnet har vi valgt at fjerne det.
Vores mødeaktivitet har været beskeden i 2012 med kun 2 bestyrelsesmøder. Det vidner om at tingene fungerer. Vi var i november vært ved det årlige Vandrådsmøde med øvrige værker i kommunen. Vi startede med rundvisning på værket og afholdte herefter mødet i mødelokalet her i hallen. En aften hvor der udveksles ideer og forslag til den daglige drift, men også en aften hvor vandværkerne, fra kommunens side, bliver opdateret på de nyeste tiltag inden for vandindvinding, lukning af gamle boringer, terror sikring på værkerne mv.
Der har ligeledes i regionalt regi været afholdt et møde på Munkebjerg, hvor emnerne bl.a. var at spore gamle lossepladser og gift depoter fra landbruget. Det arbejde er man nu i gang med og der vil i løbet af 2013 komme en rapport med resultatet. Det er tanken at har en landmand en kendt mergelgrav fra gammel tid, hvor det var kutyme at nedgrave giftdunke skal de lokaliseres og renses op. Lodsejeren får ingen udgifter omkring oprydningen, da det som ofte ikke er samme ejer som beboer ejendommene mere.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige en stor tak til Gert Mortensen som dagligt holder opsyn med værket. Til Chris vil jeg også rette en stor tak for din engageret indsat. Du har som sædvanlig styr på bogholderiet og de administrative opgaver. Også en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. Sidst men ikke mindst, tak til revisor Karen Boysen og Annette Hansen.
Debat: På spørgsmål svarede Niels, at den solgte mængde vand er faldet yderligere fra 47.000 m3 i 2011 til godt 45.000 m3 i 2012. Vandspildet er beskedne 3,6%. Enkelte forbrugere oplevede i årets løb egne brud. Vedrørende betalinger og manglende måler aflæsninger ved nytår svarede Chris at bestyrelsen opkræver kr. 100 hos – for tiden - 73 forbrugere der ikke er tilmeldt PBS. 15 forbrugere har betalt måleraflæsnings gebyr. 
Beretningen blev herefter énstemmigt godkendt.

3. Chris gennemgik Årsrapporten 2012. Årets resultat før finansielle poster: Kr. 152.473 (2011: 117.571). Efter finansielle poster: Kr. 190.423 (172.378). Likvide beholdninger: Kr. 402.079 (44.730). Værdipapirer: Kr. 616.561 (703.505). Egenkapital ultimo: Kr. 2.272.969 (2.082.546). Årsrapport 2012 blev énstemmigt godkendt.

4. Budget 2013: Budgettet bærer præg af den planlagte udskiftning af 50% (180 stk.) af vandmålere samt investering i udstyr og software til fjernaflæsning. Driftsresultat på kr. minus 118.547 (der er hensat kr. 225.000 til fremtidig udskiftning af vandmålere). Der hensættes også i 2013 kr. 75.000 til fremtidig udskiftning af vandmålere. Taksterne forbliver uændret kr. 3,50 pr. m3 og kr. 600 pr. måler. Taksterne er den 29. januar 2013 godkendt af Fredericia Kommune. Kommunen har samtidig opfordret til, at Takstbladets afsnit vedrørende tilslutningsbidrag bliver opdateret, således bidraget er i overensstemmelse med Regulativ af november 2010 (opdeling af tilslutningsbidraget i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledning. Dette vil bestyrelsen udarbejde ved førstkommende lejlighed. 
Budgettet 2013 blev énstemmigt godkendt.

5. Ingen forslag til behandling. 

6. Niels Ladegaard Jensen og Brian Sørensen blev begge genvalgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode (2015). Bjarne Tastesen modtog ikke genvalg. Nyvalgt blev Poul Bader, Børkopvej 45, for en 2-årig periode (2015).

7. Der var genvalg til Karl Anker Thomsen som bestyrelsessuppleant for 1 år (2014).

8. Annette Hansen blev genvalgt som revisor for 2 år (2015).

9. Orla Rudolf blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år (2014). 

10. Niels rettede en stor tak til Bjarne Tastesen for sine 4 års virke i bestyrelsesarbejdet. 
Samtidig blev Poul Bader budt velkommen i bestyrelsen.

Dermed sluttede generalforsamlingen. Dirigenten/formanden takkede for god ro og orden. 

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter med Niels Ladegaard Jensen som formand, Christen (Chris) Keld Hansen som kasserer, Brian Sørensen, Laurits Vind og Poul Bader som bestyrelsesmedlemmer.

Pjedsted, tirsdag den 19. marts 2013
Chris Hansen, referent