Referat af ordinær generalforsamling 2010 i Pjedsted Vandværk
tirsdag den 16. marts 2010, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Formanden Niels Ladegaard Jensen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Basse som dirigent. Der var ikke andre forslag – Jørgen Basse var dermed valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Niels aflagde bestyrelsens beretning. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. 3 vandbrud i årets løb. Fællesmøde med Fredericia Kommune og de øvrige private vandværker i kommunen. Vandværksbestyrer Gert Mortensen og formand Niels Ladegaard Jensen har været på Hygiejnekursus. Møder vedrørende beredskabsplan har medført udarbejdelse af plan for opgavefordeling i tilfælde af forurening på vandværket (Action Card). Der er – med små justeringer - fordelt områder for fremtidig vandindvinding. Der har været forholdsvis store udgifter på renovering af ledningsnettet. Det var der budgetteret med. Området er delt op i sektioner således vi ved uprovokerede brud nemmere kan konstatere hvor bruddet er. Det er meget dyrt at få sådanne arbejder gennemført da gravearbejde er tidskrævende, bl.a. fordi der er mange andre ledningsnet i jorden.

Bestyrelsen har indset, at vandværkets efter upåklagelig drift siden 1974 trænger til en renovering. Siden sommeren er der udført et omfattende forarbejde til dette med flere møder med 2 firmaer der renoverer vandværker. Valget er faldet på Midt-Jysk Vandrens fra Herning der påbegynder arbejdet så snart der foreligger bygge tilladelse fra Fredericia Kommune på allerede indsendt ansøgning.

Vedrørende økonomien kan vi berette at når der ses på den ordinære drift vises et underskud som er mindre end budgetteret: Budget minus kr. 265.900, realiseret minus kr. 179.340. Til gengæld viser årets resultat efter finansielle indtægter og udgifter et underskud på kr. 353.085. Et voldsomt underskud der primært skyldes
negativ kursregulering på Keops obligationerne. Obligationen stod i lave kurs 33 ved nytåret efter at have været helt nede på kurs 20. Denne obligation er efter meget turbulens i 2009 og efter obligationsejermøde hvor Pjedsted Vandværk deltog i efteråret for nylig blevet indfriet til kurs 72,14 og et provenu på kr. 360.681 er netop
indsat på vores driftskonto. Når vi ser på den gode rentebetaling gennem de 4 år vi har haft obligationen (ca. kr. 120.000) vurderer bestyrelsen det samlede tab som beskedent.

Som det senere vil fremgå af budgettet forventer vi et driftsresultat der balancerer i 2010. Jf. dagsordenen reguleres vandafgiften med 50 ører og målerlejen med kr. 100 den 1. juli 2010. Den 1. januar 2011 reguleres yderligere med kr. 1,00 og målerlejen med kr. 100, således at taksterne pr. 1. januar 2011 er kr. 3,50 pr. m3 og målerlejen kr. 600 pr. måler. Selv efter disse reguleringer leverer Pjedsted Vandværk stadig noget af det billigste drikkevand i området. Og med disse reguleringer stod vandværket for nyligt stærkt i forhandlingen med Middelfart Sparekasse om en kredit til den forestående renovering af værket. Reguleringerne er også begrundet i, at den
periodiske udskiftning af vandmålerne nu skal ske hvert 6. år og ikke som tidligere hvert 8. år. Bestyrelsen har derfor besluttet allerede i 2010 at indlede hensættelse på fremtidig udskiftning af vandmålere.

Sluttelig en stor tak til Gert og Chris for veludført arbejde, samt til vores 2 revisorer Annette Hansen og Karen Boysen.

Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger blev beretningen énstemmigt godkendt.

Chris gennemgik Årsrapporten 2009 og Budget 2010. Årets resultat: Kr. minus 353.085. Likvide beholdninger: Kr. 452.370. Værdipapirer: Kr. 1.216.356. Egenkapital ultimo: Kr. 1.754.578. Årsrapporten blev énstemmigt godkendt.

Budget (likviditets) 2010: Driftsresultat på kr. 53. Taksterne reguleres som nævnt og vedtaget i beretningen. Keops obligationerne er indfriet 15. marts 2010. 5% Nykredit obligationerne sælges (kurs ca. 102), 4% Nykredit beholdes (kurs ca. 95,5) og stilles som sikkerhed for den etablerede kredit på maksimum kr. 700.000 i Middelfart
Sparekasse. Likviditetsbudgettet 2010 blev énstemmigt godkendt.

Laurits Vind og Christen (Chris) Keld Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for yderligere 2 år. Der var genvalg til Karl Anker Thomsen som bestyrelsessuppleant, Karen Boysen som revisor og Orla Rudolf som revisorsuppleant.

Den nye bestyrelse konstituerede sig umiddelbart herefter med Niels Ladegaard Jensen som formand, Chris Hansen som kasserer, Brian Sørensen, Laurits Vind og Bjarne Tastesen som bestyrelsesmedlemmer.

Pjedsted, torsdag den 18. marts 2010
Chris Hansen, referent