Bredstrup-Pjedsted - Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

12 marts 2008

Bestyrelsesmøde d. 12 marts 2008

Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra møde d.3/1 2008
2 Orientering (forbrugersag – refusion – opfølgning tilsyn)
3 Godkendelse af regnskab og budget
4 Aftale forretningsfører
5 Generalforsamling (kommende konstituering)
6 Evt.

Afbud fra Brian Sørensen

1 Referat: af bestyrelsesmødet d. 3/1 2008 godkendt

2 Orientering: Siden 1.januar har vandværket haft en normal drift.
Formanden omtalte Stationsvej no.7,hvor der nu kører en incassosag. Gav det ikke resultat,besluttede man at køre en retssag.
Vedrørende straffeafgiften for vandspild gennemgik man de lovbefalede mulig- heder.Trods en række begrænsninger besluttede man at at gøre et forsøg over for skattevæsenet.Beløbet er på 62.410 kr.
Man gennemgik de 4 krav vandværket var blevet pålagt ved den offentlige kontrol
1 Årlig grundvandspejling – 2 Fastlægge plan for råvandsanalyser og boringskontrol – 3 Bedre sikring af borebrønde – 4 Beskyttelse af luftventiler.

3 Regnskab og Budget:
Driftsregnskabet udviste: - 134.174,61 kr.
Finansindtægter – kursregulering + 63.398,33 ”
Årets resultat: - 70.776,28 kr.
Regnskabet er præget af unormalt store udgifter til lækagesøgning –reparationer
af anlæg/ledningsnet og straffeafgift for vandspild.
Der budgetteres for 2008 med et overskud på 32.300 kr.Bestyrelsen indstiller det
reviderede regnskab og budget til generalforsamlingens godkendelse.

4 Forretnigsfører: Man aftalte at Christen K. Hansen afløser Jørgen Dorscheus fra
1.april 2008.- Der aftaltes en flexibel overgangsordning.- Det nødvendige EDB ud-
styr overføres til Chris.Vandværket betaler godtgørelse og overflytning.- Chris til-bød at være behjælpelig med referater og andet skriftlig arbejde.

5 Generalforsamling: Man drøftede afvikling,og besluttede at invitere Gert – Kim
og Henrik som vore samarbejdspartnere. Efter generalforsamlingen byder vand-
værket på smørrebrød og kaffe til de fremmødte.

6 Evt. Intet under evt.

Axel Ladegaard Jensen

1 april 2008

Ordinært bestyrelsesmøde
tirsdag den 1. april 2008, kl. 19:00, hos
Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5, Pjedsted

Deltagere: Niels Ladegaard Jensen, Laurits Vind, Brian Sørensen, Chris Hansen
og (gæst) Jørgen Dorscheus
Afbud: Jørgen Basse

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Evaluering af generalforsamling – Almindelig og sædvanlig afvikling af generalforsamlingen hvor der afslutningsvis blev taget behørig afsked med Aksel Ladegaard Jensen (i bestyrelsen i 49 år, formand i 48 år) og Jørgen Dorscheus (forretningsfører i 15 år).
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Niels Ladegaard Jensen som formand og Chris Hansen som kasserer.

3. Referat af generalforsamling – Udsat til næste møde

4. Fremtidig arbejdsform i bestyrelsen – Praktiske opgaver skal i fremtiden ikke i samme udstrækning som hidtil hvile på formanden. Al skriftlig henvendelse søges stilet til kassereren der herefter i påkommende tilfælde kontakter formand/bestyrelse. Møde indkaldelser og referater skriver Chris i dialog med formand/bestyrelse.

5. Overdragelses forretning formand og kasserer – Arkiver (ledningstegninger, skrivelser, protokol m.m.) er allerede afleveret fra tidligere til nuværende formand. Ny kasserer har fået overdraget regnskabsarkiver 5 år tilbage, samt jalousiskab. PC med regnskabsprogram, printere m.m. aftaler Jørgen og Chris nærmere. Fuldmagts skrivelser (netbank, digital signatur m.m.) endnu ikke udarbejdet (Jørgen, Chris, Niels).

6.Kommende arbejdsopgaver – Bestyrelses suppleanten indkaldes fremover til deltagelse i bestyrelses møder. Vandværksbygningen skal inspiceres for nødvendige vedligeholdelses arbejder (mur skaller, på bagsiden 2 isolerede rør der er blottet, sikring mod terror m.m.). Bestyrelsen besluttede at indlede næste møde med en inspektionstur på værket. Drøftelse af muligheden for, at ledningstegninger lagres på PC medie(?). Drøftelser af forholdsregler ved driftsforstyrrelse – revidering af beredskabsplan med telefonliste m.m. (Chris). Drøftelse af mulig strømsvigt. Tilbud på ekstern strømstik til eventuel generator (Niels). Hvad gør andre værker i tilfælde af strømsvigt?(Chris). Mødereferater stiles i fremtiden til Gert Mortensen for orientering.

7. Næste møde – Onsdag den 11. juni 2008 hvor bestyrelsen mødes på værket (invitation til Gert Mortensen for rundvisning) og efterfølgende afholder møde hos Brian Sørensen.

8. Eventuelt – Jørgen orienterede: 1. kvartal viser faldende mængde udpumpet vand (og dermed faldende spild). forbrugersag sendt videre, flere betalings restanter har nu betalt. Drøftelse af hjemmesiden: Indhold m.m.

Pjedsted, onsdag den 2. april 2008
Referat ved Chris Hansen
Side 3 ud af 3