Bredstrup-Pjedsted - Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Pjedsted Vandværk udskifter vandmålere

Midt i juli 2013 indledes obligatorisk udskiftning af vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. 200 målere udskiftes.

Læs mere...

Nyt fra Pjedsted Vandværk 2011

Nyt fra Pjedsted Vandværk
December 2011

Tiden nærmer sig for aflæsning af vandmåler.

Vi har vænnet os til ikke længere at skal aflæse og indberette forbrugsmålere til Tre-For (El og varme). Men det er stadigvæk nødvendigt at aflæse vandmåler og indberette målerstand til Pjedsted Vandværk.
I weekenden den 16.-18. december 2011 udsendes selvaflæsningskort til alle forbrugere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. Det er 342 aflæsningskort der sendes ud. Fra og med mandag den 19. december vil det være muligt at indberette målerstand på de velkendte måder:

- Aflevering i postkassen på Landsmosevej 17
- Fremsendelse via Post Danmark (Husk porto)
- Indtastning via internet
- Indtastning via trykknap telefon
- SMS til telefonnummer 4052 1957 (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)
- E-mail til landsmosevej17@gmail.com (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)

Aflæsningen er pr. 31. december 2011, men jeg opfordrer til at der aflæses og indberettes hurtigst muligt efter modtagelse af aflæsningskortet. Absolut sidste frist er søndag den 1. januar 2012.
Pjedsted Vandværk forbereder sig på muligheden for at informere/varsle forbrugere ved hjælp af e-mail og/eller pr. telefon. Ved indtastning via internet eller telefon bliver forbrugeren derfor spurgt om hvilken e-mail adresse og hvilket telefonnummer vandværket vil kunne bruge til denne service i fremtiden. Jeg anmoder om, at også forbrugere, der afleverer eller sender kortet med Post Danmark, anfører e-mail adresse og/eller telefonnummer.

Sidste år manglede 28 forbrugere at indberette til tiden. Vi håber på, at dette antal kan nedbringes betragteligt i år da det er forbundet med et stort ressource forbrug at indhente
oplysningerne efter fristens udløb.
Ud over vandafgift til Pjedsted Vandværk, samt den grønne afgift, som opkræves på vegne af SKAT, danner måler aflæsningen også grundlag for beregning af vandafledningsafgift som opkræves af Fredericia Spildevand A/S.

Pjedsted Vandværk ønsker hermed alle et Godt Nytår 2012.

Med venlig hilsen Chris Hansen, kasserer.

Nyt fra Pjedsted Vandværk 2010

Nu er den gennemgribende renovering af Pjedsted Vandværk ved at være til ende. 31. maj 2010 indledtes med at stille et midlertidigt vandværk op. Det har i sommer og efteråret leveret ikke altid klart drikkevand hvilket bestyrelsen endnu engang skal beklage. Men der har ikke på noget tidspunkt været sundhedsrisiko. Derefter blev det gamle værk afmonteret og rentvandsbeholderen blev renoveret. 2 nye skylletanke blev stillet op, elektronik tavle monteret og gennemskylning af det nye værk startede. Denne – i øvrigt helt ordinære – gennemskylning varede imidlertid meget længere end vores entreprenør havde forudset. Først mandag den 18. oktober kunne vi koble det nye værk på ledningsnettet. Der har i hele perioden været relativt mange uprovokerede brud hvilket vi tilskriver det uensartede vandtryk det midlertidige værk leverede.

Års aflæsningskort sendes ud således de er forbrugerne i hænde mandag den 20. december 2010. Indberetning af aflæst tal på vandmåler kan derpå foretages fra den 20. december 2010 indtil søndag den 2. januar 2011. Der er de sædvanlige muligheder for indberetning i prioriteret rækkefølge: internet, trykknap telefon, e-mail til pjedsted.vandvaerk@email.dk eller som SMS til 40521957. Indberet gerne hurtigst muligt efter den 20. december 2010.

Aflæsningen danner grundlag for årsopgørelse af vandafgift til vandværket og grøn afgift til SKAT. Som noget nyt vil aflæsningen også danne grundlag for beregning af vandafledningsafgift. Pjedsted Vandværk har besluttet at tegne kontrakt med det nydannede Fredericia Spildevand om levering af oplysning om måler stand pr. 31. december. Så nu er der en ekstra grund til at være betids med indberetning. Sidste år manglede næsten 10 % at
indberette ved fristens udløb – det skal gerne bringes ned i nærheden af 0 (nul)! Hvis ikke vi har målerstanden kan det blive nødvendigt at skønne et forbrug. Men fra 1. januar 2011 koster vand ind og vand ud af boligen sammenlagt – som det ser ud nu – kr. 31,54 pr. m3 alt inklusive (heraf kr. 20,91 i vandafledningsafgift) så derfor er det utroligt vigtigt med det korrekte tal i rette tid.

Taksten for vandafgift var i perioden 1. januar til 30. juni 2010 kr. 2,00 pr. m3. Fra 1. juli til 31. december 2010 er den kr. 2,50. For at dette kan beregnes vil det på Årsopgørelse fremgå, at der er betalt kr. 2,25 pr. m3 (et gennemsnit). På samme måde er den faste afgift, som også blev reguleret den 1. juli, et gennemsnit på kr. 450 (ændret fra kr. 400 til kr. 500). Samtidig med Årsopgørelse 2010 tilskrives første a conto rate 2011. Her vil vandafgiften atter blive reguleret til kr. 3,50.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts 2011. Indkaldelse med dagsorden kommer senere. Senere på foråret forventer vi at kan invitere forbrugerne til at se det nye vandværk.

Bestyrelsen ved Niels Ladegaard Jensen

5. december 2009

Nyheder fra Pjedsted Vandværk
Vandværket i Pjedsted har fungeret rigtig godt i mange år og værket har leveret drikkevand til forbrugerne i top kvalitet til små penge. Bestyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at værket er nedslidt og har derfor igangsat arbejdet med at klarlægge hvad der skal renoveres, hvornår det skal foretages og hvad det vil koste.

I dag består værket af iltningstårn, 6 åbne skylle bassiner, en rentvands beholder og en hydrofor. I september blev det ene af skyllebassinerne tømt for materiale for at undersøge, om dette havde mistet evnen til at rense vandet. Det viser sig nu, at betonen – som bassinerne er støbt af – ikke er vandtæt. Rentvandsbeholderen, der er placeret under gulvet i vandværksbygningen, skal renoveres for utætheder. Hydroforen bliver regelmæssigt tæthedsprøvet, men en evt. udskiftning trænger sig på.

Den bedste og mest rentable løsning vil være at fjerne de 6 skyllebassiner og montere 2 nye lukkede skylle tanke, fjerne hydroforen, renovere rentvands beholderen og anvende iltningstårnet som udfældningsbassin. Bestyrelsen er i kontakt med virksomheder der udfører sådan et arbejde – enten som total- eller delentreprise.
Et foreløbigt og forsigtigt skøn viser, at denne optimale løsning vil koste mio. kr. 1,3 – 1,5. Vandværket har en god økonomi men en sådan investering vil tære rigtig meget på egenkapitalen. Bestyrelsen lægger derfor op til at det på den ordinære generalforsamling i 2010 besluttes at sætte vandafgiften op med kr. 0,50 til kr. 2,50, samt ændre den årlige målerleje (faste afgift) til 500 kr. pr. måler – plus moms. Selv efter sådan en regulering vil Pjedsted Vandværk levere billigt drikkevand når der sammenlignes med andre vandforsyninger (f.eks. TRE-FOR: kr. 5,60, Børup: kr. 3,25, Strib: kr. 5,76). Vigtigst af alt: Vi vil dermed fremtidssikre Pjedsted Vandværk i mange år frem i tiden.

Der har været afholdt 2 møder med Midt-Jysk Vandrens – heraf startede det ene møde - som inspiration for bestyrelsen - med et besøg på Skærup ”Ny” Vandværk der er taget i brug indenfor de seneste år. Bestyrelsen vil henover vinter arbejde videre med dette store projekt og håber på til den ordinære generalforsamling i marts 2010 at kunne fremlægge et færdigt oplæg. Budgettet vil indeholde forslag til finansieringen og bliver dette godkendt vil arbejdet kunne igangsættes enten i foråret eller i efteråret 2010.

Når året går på hæld er det samtidig tiden for Pjedsted Vandværk at udsende aflæsningskort. Og det er tiden for Pjedsted Vandværks forbrugere at aflæse og indsende vandmålerens målerstand. Ved sidste indberetnings termin havde ca. 10 % af forbrugerne ikke indberettet målerstand ved fristens udløb. Bestyrelsen vil stå på tæerne for at modtage indberetningen. Der vil være mulighed for de kendte metoder til indberetning: ”Drive-in” i postkassen på adressen Landsmosevej 17, via Internet og via fastnet telefon. Som noget nyt må forbrugere også sende en SMS på telefon 4052 1957 eller sende en e-mail på adressen pjedsted.vandvaerk@bpanet.dk – husk blot forbrugernummer og installationsadresse.

Pjedsted Vandværk er kreditor på Statens vegne idet vi opkræver Grøn afgift på kr. 5,00 plus moms pr. m3 vand. Denne afgift skal afregnes med SKAT den 15. januar i det nye år og derfor er det vigtigt forinden at have udarbejdet årsopgørelse for alle forbrugere. Men til denne opgave kræves målerstanden pr. 31. december.
Bestyrelsen har i efteråret besluttet at tilføje nye gebyrer. Hvis der efter tredje betalingspåmindelse ikke er betalt ved fristens udløb lukkes for vandet. Når forbrugeren har indbetalt skyldigt beløb genåbnes vandet – begge situationer medfører et gebyr på kr. 375,00 foruden de udgifter, som en autoriseret VVS opkræver for arbejdet. Desuden vil forbrugere, der ikke ved indbetalingen af første rate 2010 er tilmeldt PBS, blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00.

Spørgsmål til ovennævnte er meget velkommen til kasserer Chris Hansen, Landsmosevej 17, tlf.: 4052 1957. Se også værkets hjemmeside: http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk

Niels Ladegaard Jensen, Pjedsted Vandværk

14. feb. 2009

Pjedsted Vandværk informerer.
af Niels Ladegaard Jensen, formand

Året 2008 blev et skelsættende år for Pjedsted Vandværk. Efter over 50 år som "vandmand" - heraf de fleste som formand for bestyrelsen - takkede Axel Ladegaard Jensen pænt NEJ til at fortsætte yderligere en periode i bestyrelsesarbejdet. Axel har gjort et meget stort stykke arbejde igennem alle disse år og der blev taget behørig afsked med ham i marts 2008. Samtidig ønskede Jørgen Dorscheus ligeledes at stoppe efter ca. 14 år som forbrugeradministrator og regnskabsfører. Det gav store udfordringer for den nye bestyrelse der blev valgt den 25. marts 2008 - et valg der resulterede i, at Niels Ladegaard Jensen blev konstitueret som ny formand og Chris Keld Hansen som nu kasserer.

Det forløbne år har været præget af stabilisering i antallet af lækagebrud. De seneste års store spild på grund af skjulte lækager der skulle sporeshvilke krævede mange ressourcer dengang, er ikke set i samme omfang i 2008. Der har været brud, men disse er konstateret øjeblikkeligt og efterfølgende repareret. Udpumpet vandmængde fra værket ligger 14% under mængden året før. Dette har ligeledes medført en kraftig reduktion i el forbruget.

Udskiftning af vandmålere er fortsat og der resterer nu et lille antal som udskiftes her i starten af det nye år. Vores obligatoriske vandanalyser viser til stadighed et meget sundt vand produkt. Analyserne er at finde på hjemmesiden www.br-pj.dk/pjedsted-vandvaerk/vandanalyser hvor også anden nyttig information kan findes.

Opmærksomme trafikanter forbi Pjedstedvej 70 vil i december 2008 have konstateret, at vandværkets bygning har fået nye mursten. Tidligere år er en del af facaden blevet repareret og nu var turen kommet til den øvrige del. På trods af denne  udgift, samt den almindeligt forkomne vedligeholdelse af værk og ledningsnet har økonomien været endog rigtig god. Dette skyldes ikke mindst at der er modtaget tilslutningsafgifter på den nye udstykning Sivvænget i forlængelse af Grønvang. Af samme årsag forventer bestyrelsen, at der fortsættes med samme vandpris som det forløbne år. Nu forventes udstykningens færdiggørelse og Vandværket afventer spændt salget af de nye grunde.

Bestyrelsen har afviklet 3 møder i årets løb. Samtidig deltager vi i arrangementer hvor vi finder at der kan indhentes viden og information af betydning for den daglige drift. F.eks. afholdes hvert efterår fællesmøde blandt alle vandforsyningsselskaner i Fredericia Kommune. Denne gang var ét af temaerne "Terrorsikring af Vandværker". Det vil være nødvendigt at i det nye år at foretage enkelte tiltag for at sikre, at rent drikkevand fra Pjedsted Vandværk også i fremtiden er en selvfølge.

Som tidligere år er her en statistik på netop (næsten) overståede indberetning af den årlige måleraflæsning. Vi er tilfredse med alle de forbrugere der inden for fristen på 14 dage får læst og indberettet målerstanden. Bestyrelsen vil i det nye år analysere og tage skridt til eventuelle tiltag så vi får nedbragt gruppen af restanter som vi mener, er unødig stor med forsinkelse af årsopgørelserne til følge.

Aflæsningsform
Antal
Pct.
Vis "tast selv" telefon
101
27,9
Via internet
162
44,8
Via aflæsningskort
57
15,7
Restanter (mgl. aflæsning)
42
11,6
I alt
362
100


Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Pjedsted Vandværk afholdes tirsdag den 24. marts 2009, kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen med følgende

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2008
3. Regnskab 2008 (Årsrapport)
4. Budget 2009
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Niels Ladegaard Jensen, Brian Sørensen, Jørgen Basse (sidstnævnte medtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleant. På valg: Karl Anker Thomsen
7. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
8. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
9. Eventuelt

Forslag, der ikke er opført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Forbrugsafgifter 2009

Fredericia Kommunes Miljøafdeling har i 2008 godkendt Vandværkets takstblad gældende fra 1. januar 2008 og disse takster forventes uændrede fra 2009.

Afgiftart
Ekskl. moms
Inkl. moms
Årlig afgift pr. måler
400,00
500,00
Vandpris pr. m3
2,002,50
Statafgift pr. m3
5,00
6,25


Pjedsted, lørdag den 14. februar 200926. marts 2002

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 26.03.2002 kl. 17.30 i
Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Orientering ved formanden
2. Hjemmeside ved Jørgen Dorscheus
3. Regnskab og Budget
4. Generalforsamling
5. Information til forbrugerne
6. Valg til bestyrelse og revision
(Laurits, Finn, Axel)
Finn tager ikke imod genvalg.
Ny revisor efter Jørgen Sørensen.
7. Eventuelt.

Afbud fra Johannes Kristensen

Pkt 1: Formanden henviste til de emner og opgaver vi tidligere havde drøftet, og som nu dels var gennemført og dels iværksat.

Med hensyn til kontrol og vandanalyser var der kommet et omfattende materiale fra Miljø- og Energiministeriet i form af en Bekendtgørelse.

Efter en drøftelse af de nye krav blev man enige om, at sende et resumé til Analyse laboratoriet, så de kunne planlægge og gennemføre de lovmæssige krav.

Rapporten fra det årlige kommunale kontrolbesøg pålagde os at få iltningstårnet og
døren repareret, og få filtersandet reguleret. Derudover må vi påregne at taget skal repareres og tjæres.

Med hensyn til kontrol af vandmålere vil arbejdet blive igangsat i løbet af året.

Beredskabsplan er udfærdiget, og som et ekstra beredskab undersøger Tre-For muligheden for en sammenkobling af ledningsnettet.

Udkast til nye vedtægter blev overladt til generalforsamlingens behandling.

Pkt 2 & 5: Information: På Hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk/vand/ kan efterhånden findes mange informationer angående Pjedsted Vandværk. Derudover vil vi undersøge muligheden for at kunne informere yderligere gennem bladet Fokus.

Pkt. 3 & 4: Man drøftede regnskab og beretning til generalforsamling.

Pkt. 7: Under eventuelt forskelligt.

Axel Ladegaard Jensen

11. juli 2002

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. juli 2002 (Elbokrogen 11)

Dagsorden
1. Orientering ved formanden
2. Pasning af vandværk
3. Honorarer
4. Økonomi
5. Nyt tag på vandværket
6. Eventuelt

Tilstede:
Axel Ladegaard Jensen, Jørgen Basse, Laurits Vind, Elmer Nielsen, Thomas Pedersen og Jørgen Dorscheus (forretningsfører).

Pkt. 1
Formanden bød velkommen til Thomas Gregers Pedersen, som deltog i bestyrelsesmødet for første gang. Thomas var valgt som suppleant og indtræder som medlem af bestyrelsen efter Johannes Kristensens død.
Formanden omtalte forskellige forhold vedrørende dødsfaldet – krans fra vandværket – diverse papirer er overdraget formanden, som har sorteret disse.
Referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling den 26.03.02 godkendtes.
Vandværkets tårn, mur og dør er repareret. Der blev ligeledes indmuret net og ventiler, samt brugt en stærkere sten så holdbarheden er bedre sikret.
Filtersandet er efter pålæg fra kommunen reguleret. Ventilationen virker ikke og det giver kondensproblemer. Det blev pålagt Thomas (El-Gården) at undersøge og udbedre dette problem
Der er inden for de sidste 3 måneder modtaget 2 vandanalyser. Vi kan stadig glæde os over nitrat i og pesticidfrit vand. Grænseværdien for Turbiditet (klarhed) var dog overskredet en ubetydelighed.
I Amtets grundvandsplan er Vandværket igen nævnt som sårbar for grundvandsforurening. Med de fine vandanalyser står vi uforstående.
Med hensyn til information har vi, udover Internettet, nu også begyndt at informere i bladet Fokus. Bladet tilgår alle husstande i Pjedsted.
I vores beredskabsplan indgik en rørforbindelse til Fredericia Vandværk. Tre For foreslår, efter flere overvejelser, en ledningsforbindelse ude på Kærmarken (bag Colas). Udgiften til nødforbindelsen er beregnet til ca. 220.000 kroner. Efter forhandling gik Tre For ind på at betale halvdelen. Bestyrelsen mente dog, at udgiften var sat urimelig højt – og overlod til formanden at undersøge en billigere løsning.

Pkt. 2
Efter Johannes Kristensens død besluttede man at overlade pasningen af vandværket til Gert Mortensen, som i længere tid har været afløser – og der har vist interesse for arbejdet.

Pkt. 3
Honorarer for pasning af vandværket og administration blev gennemgået, ligesom det blev besluttet, at fra 1. januar 2003 indføres et årligt honorar til formanden dækkende dennes udgifter til kørsel, post, telefon mv. Vandværkets administration (daglige) sammenlægges med forbrugeradministration, der pt. foretages af Jørgen Dorscheus.

Pkt. 4
Jørgen Dorscheus fremlagde halvårsresultatet, der udviste et plus på bundlinien på 44.180 kroner.

Pkt. 5
I forbindelse med reparationen af vandværkets tag blev man opmærksom på, at taget er utæt. Bestyrelsen besluttede derfor at forny taget, udgiften herfor andrager ca. kr. 7.000 + moms.

Pkt. 6.
Behovet for en ny ledning frem til Helga Buhl, Vestervang blev drøftet og man besluttede at der blev fremført en ny ledning i forbindelse med etableringen af nødforsyningen på Kærmarken.

Herudover intet under eventuelt.
ALJ

5. februar 2003

Referat af bestyrelsesmøde d. 5./2.2003

Dagsorden:
1. Referat af bestyrelsesmøde d.11./7.2002
2. Orientering
3. Regnskab 2002
4. Budget 2003
5. Investeringer
6. Takster
7. Forsamlingshuset
8. Ledningsforbindelse
9. Udskiftning af målere
10. Generalforsamling
11. Eventuelt


1. Referatet for bestyrelsesmødet d. 11./7.2002 godkendtes.

2. Orientering: Formanden gav en orientering om fuldførte opgaver: Reparation af Iltningstårn; Nyt Tag; Renovering af boring no.2 (nyt bore rør); Ny tilslutningsledning til Helga Buhl Vestervang 21 (NYBO).

Vandværket havde d. 21.nov.2002 haft det årlige kommunale tilsyn. Tilsynsrapporten var meget tilfredsstillende, der var ingen bemærkninger. I år 2002 og 2003 gennemfører kommunen et udvidet analysearbejde af vandets kvalitet, hvilket havde medført 7 mindre og større analyser. Alle analyser viste et særdeles tilfredsstillende resultat.

3. Regnskab 2002: Jørgen Dorscheus gennemgik det ikke reviderede regnskab for år 2002. Trods de store udgifter på værket, de ekstraordinære udgifter til EDB (nyt administrativt og forbrugsafregnings program, bærbar computer og service), blev resultatet, godt hjulpet til af store finansielle indtægter på 134.885 kr., et overskud på 95.712 kr., hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende.

I den forbindelse oplyste formanden, at vores obligationsbeholdning primo år 2003 var omlagt fra 6%/2032 til 5%/2035 på grund af den økonomiske udvikling.

4. Budget 2003: Man gennemgik forslag til budget. Indtægter: Vandafgifter: 244.300 kr. Finansielle indtægter: 65.000 kr. I alt: 309.300 kr.

Udgifter: Driftsudgifter: 224.250 kr. – Administrationsudgifter: 77.500 kr.

Forbrugeromkostninger: 7.800 kr. I alt: 297.550 kr.

I budgettet er der ikke regnet med kursgevinst eller tab på vores obligationsbeholdning.

5. Investeringer: Der er i budgettet afsat midler til: Ledningsforbindelse til Fredericia. (50.000 kr.).- Reparationer på ledningsnet og værket 55.000 kr., inklusive ny installation til pumper i Vandværket.(10.000 kr.).

6. Takster: Vandafgifterne dækker ikke Vandværkets udgifter. Udgifter alene til analyser og miljøafgifter til amtet er steget til ca. 25.000 kr. det administrative arbejde bliver mere og mere omfattende og i 2003 skal vi på grund af lovgivningen købe 50 nye vandmålere. Derfor besluttede man at indstille til generalforsamlingen at hæve kubikmeterprisen med 0.30 kr.+ moms.

Man drøftede en omlægning af termin for måleraflæsning, så den faldt sammen med kommunens. Jørgen Dorscheus undersøger det nærmere.

7. Forsamlingshuset: Pjedsted Kultur og Forsamlingshus havde i et brev til bestyrelsen bedt om udsat betaling evt. refusion i forbindelse med et større vandspild igennem 4 år på grund af en utæt rør forbindelse. Jørgen Dorscheus undersøger sagen nærmere, om lovgivningen giver mulighed for en refusion i det givne tilfælde, idet der indgår statsafgift.

8. Ledningsforbindelse: Man drøftede på ny beredskabsledning til Fredericia. Formanden blev pålagt at undersøge sagen på ny, da Højen Maskinstation havde givet et betydelig billigere tilbud med etablering af en ledning fra Bredstrup til hjørnet Ågade/Elboparken. I givet fald blev der foreslået en110mm ledning.

9. Udskiftning af målere: I 2003 skal vi have gennemført første del af den lovmæssige udskiftning af målere. Jørgen Dorscheus foretager det administrative, og formanden indgår aftale med Kim (VVS firmaet Mammen) om pris for udskiftning.

10. Generalforsamling: afholdes d. 25 marts 2003 kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen. Bestyrelsen mødes kl.18.00.(i stedet for kl.17.30).

11. Eventuelt: Under eventuelt drøftede man honorarer. Man besluttede at forhøje Gert Mortensens honorar fra 4.000 kr. pr. kvartal til 5.000 kr. for pasning af Vandværket.

Tre-For skulle efter aftale holde det næste fællesmøde den 26. februar 2003. Invitation er modtaget.

Axel Ladegaard Jensen

25. marts 2003

Bestyrelsesmøde i Pjedsted Vandværk
Tirsdag d. 25. Marts 2003 Kl. 18.

Bredstrup-Pjedsted hallen – mødeværelset

Dagsorden:
1 Referat til godkendelse
2 Fællesmøde Vandværker
3 Møde med TreFor
4 Målerkontrol
5 Generalforsamlingen
6 Evt.

Referat:
1 Referat af bestyrelsesmøde d. 5./2.03 godkendtes.
2 Fællesmødet. Formanden gav et kort referat fra kontaktmødet for lokale værker.
Amtet har fastlagt en indsatsplan med 1. mål 2006 2.mål 2012. – Der blev nævnt grundvandsplan, punktforureninger fra gl. boringer og nedlagte brønde. Man undersøger nu den sidste nye opdagelse, opløsningsmidlers påvirkning af særlige typer plastrør, som for nogle vandværker var blevet et problem. - Gert Nielsen fra

TRE-FOR omtalte beredskabsplaner, og nævnte herunder evt. ledningsforbindelser vandværkerne imellem. Man drøftede samarbejdsområder såsom ledningsregistrering og målerudskiftning. Herunder blev nævnt en ny type målere hvor kun en patron skulle udskiftes.

Kontaktmøderne er tænkt som gensidig orientering – og ideer til evt. nye strategier.

Næste møde afholdes d. 27.august 03. Børup Vandværk er indbyder.

3 TRE-FOR: Formanden havde haft møde med Gert Nielsen TRE-FOR, hvor man genoptog drøftelserne om en ledningsforbindelse imellem TRE-FOR og Pjedsted Vandværk. Man blev enig om, at den optimale løsning ville være en forbindelse mellem de to

Vandværkers ledningsnet på Kærmarken vest for landevejen. TRE-FOR tilbød at foretage mere konkrete undersøgelser og beregninger.

Udgifterne til det samlede projekt skulle deles med halvdelen til hver, dog med et maksimum beløb på 90.000 kr. til Pjedsted Vandværk. Bestyrelsen drøftede oplægget og besluttede at acceptere TRE-FOR`s tilbud, imod at betalingen kunne deles over 2 år. Formanden fik bemyndigelse til at forhandle en aftale færdig.

4 Målerkontrol: Det havde ikke været mulig at opnå en fast pris på udskiftning af målere. Man ville afvente et erfaringsgrundlag.

5 Generalforsamlingen ingen kommentarer.

6 Intet under evt.

Axel Ladegaard Jensen

10. juni 2003

Bestyrelsesmøde d.10./6.2003 kl.19.30 Elbokrogen 11

Dagsorden:

1 Referat af møde d. 25./3.03 til godkendelse
2 Tilslutningsafgifter: (Laurits Vind – Carsten Boisen – Helios)
3 Økonomi
4 Orientering
5 Evt.

Axel Ladegaard Jensen

Referat af mødet:
Afbud fra Laurits Vind og Thomas Pedersen
1 Referat af bestyrelsesmøde d. 25./3.03 blev godkendt.

2 Efter en grundig drøftelse besluttede man at ejeren på huset Skovbøllingvej 4a opkræves en tilslutningsafgift svarende til gældende takst da huset blev bygget.
For nybyggeriet på Tornsagervej 1 betales den for tiden gældende tilslutningsafgift. (jf. takstblad pr. 1.1.2003 afsnit A).
For byggeriet på Østerskovvej betales den for tiden gældende tilslutningsafgift, jf. takstblad pr. 1.1.2003 afsnit B, for erhversejendomme. Der opkræves for 4.055 m³ grundareal.
Dertil kommer byggevandstilslutning, jf. takstbladets afsnit C.

3. En økonomisk oversigt viste et år til dato resultat på 46.265 kr.

4. I henhold til Regulativ for Pjedsted Vandværk §4 stk.1 påhviler det grundejeren enhver forpligtigelse til og med stophane med hensyn til vedligeholdelse og fornyelse.
Tildækkede stophaner også i fortove er den udøvendes ansvar over for grundejeren.

5. Under eventuelt drøftede man udskiftning af målere.

Axel Ladegaard Jensen

23. marts 2004

Bestyrelsesmøde d. 23. marts 04 kl. 18.00 på Hejse Kro

Dagsorden:
1. Referat til godkendelse
2. Orientering
3. Økonomi – regnskabet 2003 og budget 2004
4. TRE-FOR ledning
5. Nye forbrugere – Andelsboliger
6. Udskiftning af målere
7. Suppleant til bestyrelsen
8. Generalforsamlingen
9. Eventuelt

Pkt. 1: Referat af bestyrelsesmøde d. 10./6. 2003 gennemgået og godkendt.

Pkt. 2: Formanden gav en orientering om reparationer og vedligehold af elinstallation i Vandværksbygningen.
Motoren til den ene rentvands pumpe var blevet udskiftet.
Hydroforen var blevet trykprøvet og godkendt for en ny 2 års periode.
På ledningsnettet havde vi været forskånet for store reparationer.
Overfor Tangskovgaard var der etableret en stop og udskylningshane.
Vore vandanalyser er stadig i top.
Det offentlige tilsyn afgav en fin rapport med hensyn til drift, orden og renlighed.

Pkt. 3: Man gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud på 44.961,71 kr. i forhold til et budget på minus 250 kr. Det var navnlig udgiftssiden der viste besparelser.
Til nødforsyningsledning er der nu i alt afsat 100.000 kr. som indgår i budgettet, endvidere er der afsat 50.672,50 kr. til udskiftning af målere.
Egenkapitalen udgør ultimo 2003: kr. 1.184.393,80.
Forslag til budget 2004 med et overskud på 844,- kr. blev godkendt.

Pkt. 4: Nødforsyningsledningen, der udføres af TRE-FOR er udsat til efteråret 2004.

Pkt. 5: Man drøftede nye forbrugere og kunne konstatere at vores nuværende indvindingstilladelse på 80.000 m3 dækker behovet.

Pkt. 6: Man henstillede til at få påbegyndt måleudskiftningen.

Pkt. 7: Til den ledige post som suppleant til bestyrelsen foreslås Brian Sørensen.

Pkt. 8: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen; budget til godkendelse samt valg af Brian Sørensen som suppleant.

Pkt. 9: Intet under drøftelse under dette punkt..

Axel Ladegaard Jensen

1. marts 2005

Pjedsted Vandværk
Bestyrelsesmøde d. 1.marts 05 i Elbokrogen 11

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23./3.04
2. Økonomi (Regnskab og Budget)
3. Nødforsyningsledningen med TRE-FOR
4. Filtreringsbassin oprensning og afløb
5. Byggeri Andelsboligforeningen Grønvang
6. Lovbefalet ledningsregistrering
7. Målerudskiftning
8. Orientering om reparationer og drift
9. Information – Vandværksforeningen
10. Honorarer
11. Generalforsamlingen
12. Eventuelt

Referat:
Afbud fra Thomas Pedersen – Bestyrelsens suppleant Brian Sørensen deltog i mødet. Fremover deltager bestyrelsessuppleanten i møderne.

pkt.1 Referatet blev godkendt og underskrevet
pkt.2 Regnskabet blev gennemgået og årets resultat blev 103.136,34 kr. De samlede finansielle indtægter udgjorde 124.869,44 kr., hvilket viser, at den primære drift har givet et underskud på 21.733,10 kr.
Egenkapitalen udgør 1.287.530,11 kr.
Budgettet for 2005 blev gennemgået.
Der blev yderlig hensat 25.000 kr. til udskiftning af vandmålere, i alt er der herefter hensat 50.000 kr. – Til reparation i og omkring vandværksbygningen inkl. oprensning af filtreringsbassin og nyt afløb blev der hensat 50.000 kr.
Med disse hensættelser giver driftsbudgettet et underskud på 61.525 kr. Vi regner med næsten uændret renteindtægter hvorefter det samlede budget viser et underskud på 2.775 kr. I den forbindelse indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at kubikmeterprisen fra år 2006 hæves med 40 ører pr cbm til 2.00 kr. ekskl. moms.

pkt.3 Angående etablering af en nødforsyningsledning i samarbejde med TRE-FOR gav formanden en orientering om det foreløbige arbejde. På grund af kortfejl havde der været stort besvær med at finde det eksisterende ledningsnet, og vandværket måtte betale en lodsejer 6.000 kr. i erstatning for ødelagt have og hegn. Efter en nøjere undersøgelse viser det sig, at den nye ledning bliver omkring 120 meter længere en oprindelig planlagt. På grund af dårligt vejr er sidste etape udsat til efteråret 2005. Trods denne merudgift regner man med at det hensatte beløb er dækkende. Der er foreløbig betalt 59.575 kr.

pkt.4 Brønden i boring 3 står halvt fyldt med vand. Ved en nærmere undersøgelse fandt man frem til at et meget kringlet afløbssystem fra filtreringsbassinet bar skylden. Bestyrelsen besluttede at etablere en ny direkte afløbsledning fra bassin til bækken.

pkt.5 Andelsboligforeningen ”Grønvang” er i færd med at bygge 12 andelsboliger.
I henhold til vores vedtægter,regulativ og takstblad skal udstykningsfirmaet afholde alle udgifter vedrørende vandforsyning til et nyt udstykningsområde, og vandværket har ifølge takstbladet krav på 12.000 kr. pr. bolig i tilslutnings afgift. Bestyrelsen besluttede at sende opkrævning på de 12x12.000 kr. i alt 144.000 kr. + moms til betaling snarest.

pkt.6 Vandværket er blevet gjort bekendt med en lov om ledningsregistrering. En sådan registrering skal være anmeldt til et centralt register under Erhversministe riet inden 1.september 2005. Kortene skal digitaliseres. Formanden undersøger
ud fra de kort vi har, om vi opfylder lovkravet.

pkt.7 Bestyrelsen besluttede at iværksætte udskiftning af målere i henhold til loven.

pkt.8 Orientering om drift og reparationer. – Der er etableret en udskylningshane til
forbrugerne på Nørremarken - Fornyet ledning ved Børkopvej 31 og 33.
Fornyet ledning ved Stationsvej 36B og 38. – Reparation af ledning i Elbosvinget.
Forskellige mindre reparationer. Alt i alt et driftsmæssig normalt år.

pkt.9 Vandværket er blevet pålagt en informationspligt overfor forbrugerne. Mindst en gang årlig skal alle forbrugere have mulighed for at orientere sig om drift, tilstandsrapport og vandanalyser. Vi har i flere år haft en udmærket hjemme side med disse oplysninger. Fremover vil de også blive givet i bladet ”Fokus”, 2 gange om året. Et blad som husstandsomdeles. Vandværket er efter en tidligere beslutning nu blevet medlem af ”Foreningen af vandværker i Danmark”.

pkt.10 Honorarer for 2005: Det samlede beløb udgør, iflg. årsregnskabets budget, 77.000 kr.

pkt.11 Generalforsamlingen er indvarslet igennem ”Fokus” og Trekantens Folkeblad.
Der afsluttes med en let spisning hvor revisionen og Gert Mortensen inviteres.

pkt.12 Intet under eventuelt.

Bestyrelsen:
Jørgen Basse
Laurits Vind
Elmer Nielsen
Axel Ladegaard Jensen

10. januar 2006

Pjedsted Vandværk
Bestyrelsesmøde tirsdag d.10/1 2006 kl. 19.00
Elbokrogen 11

Dagsorden
1 Referat generalforsamlingen
2 Økonomi (Regnskab og Budget)
3 Nødforsyningsledning (møde med Vejle Amt)
4 Orientering om reparationer og drift
5 Lovbefalet ledningsregistrering
6 Målerudskiftning
7 Generalforsamling
8 Evt.

Referat

Afbud fra Jørgen Basse

1 Referat fra generalforsamlingen 15.marts 2005 godkendt og underskrevet

2 Jørgen Dorscheus gennemgik et foreløbigt årsregnskab. Regnskabet var præget af en stor engangsindtægt fra tilslutningsafgifter på 144.000 kr., og igen et pænt resultat af finansindtægter på 73.582 kr. De endelige tal vil fremgå af det reviderede årsregnskab. – Det endelige budget vil senere blive udarbejdet.

3 Nødforsyningsledningen er nu etableret i samarbejde med TRE-FOR.Udgifterne har holdt sig inden for det hensatte beløb selv om ledningen blev 100 m længere. Vi har nu et højt beredskab i tilfælde af en forurening.

4 Som tidligere besluttet er filtreringsbassinet blevet oprenset og nyt afløb etableret. - Kommunens tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger.
Hydroforen er på ny trykprøvet og godkendelsen gælder i 2 år. - I de første 9 måneder af året blev der konstateret et unormalt stort forbrug. Der blev efter meget søgning fundet to lækager, og vi betragter nu udpumpningen som normal. - For øvrigt har vandværket det sidste år haft meget lave udgifter til reparationer. TRE-FOR har sammen med Kim Skafte (Mammen VVS) forestået ledningsarbejdet til den nye udstykning ”GRØNVANG”.

5 Målerudskiftningen er aftalt med Kim Skafte, og skal så vidt muligt gennemføres i 2006. Der skal nærmere aftales nye målerindkøb.

6 Generalforsamlingen blev fastlagt til d.28 marts 2006 kl. 19.30 i

7 Bredstrup-Pjedsted Hallen. Laurits Vind og Axel Ladegaard Jensen er på valg til bestyrelsen og Christen K. Hansen som revisor.

8 Man vedtog at indkøbe en metalsøger.

Axel Ladegaard Jensen

1. november 2006

Pjedsted Vandværk
Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. november 2006 kl. 19 (Elbokrogen 11).

Dagsorden:

1 Orientering
2 Økonomi
3 Filter (turbiditet)
4 Automatisk kontrol
5 Dato for generalforsamling
6 Eventuelt

1. Orientering
Det planlagte fællesmøde med vandværkerne i Fredericia Kommune d.1.november, som Pjedsted Vandværk skulle være vært for, blev aflyst, da Fredericia Kommune endnu ikke havde fastlagt den overordnede politik med hensyn til det fremtidige arbejde med nedsættelse af et vandråd.
Udgifter til reparation og vedligeholdelse i indeværende år har ligget på det normale. Motor til rentvandspumpe er udskiftet og pumpen repareret.
Angående brud på ledning Stationsvej 1 drøftede man et mellemværende med kommunen angående beskadigelse af hovedledning ved gravning. Formanden undersøger sagen.
Den nye nødforsyningsledning etableret i samarbejde med TRE-FOR er nu endeligafregnet, udgifterne er holdt inden for det afsatte beløb.
Formanden havde konstateret stor uenighed om fortolkning af vores vedtægter vedrørende stophaner. Man besluttede at foretage en gennemgang af vores vedtægter så der ikke kunne opstå misforståelser og sætte dem på som et punkt til dagsorden til den kommende generalforsamling.
Man drøftede behandling af dårlige betalere. Man blev enige om, at så længe det varet begrænset problem fortsættes med personlig kontakt. Lukning for vandet er en dyr affære for de pågældende forbrugere og således ikke en hensigtsmæssig løsning.
Udskiftning af vandmålere rejste nogle spørgsmål som skal undersøges nærmere.
Til dato var 30 målere udskiftet. Udskiftningen fortsættes i det nye år når årsaflæsningen er foretaget pr. 31, december.
Udpumpningen af vand fra værket ligger i overkanten af det forventede. Er der et brud?
Lodsejeren af arealet op mod vandværket har forespurgt om vi var interesseret i mere jord. Vi har meddelt ejeren at der er vi ikke.
Mødet med amtet blev nævnt, vi forventer senere henvendelse.

2. Økonomi
Regnskabet pr. 1. november viste pæne tal, et foreløbigt overskud på 160.912 kr. Der var købt 650.000 stk. 4 % 38 obligationer.
Spar Nord Bank har givet et tilbud som bank for vandværket. Til nærmere overvejelse.

3. Turbiditet
Vores vandprøver er stadig i top, undtaget Turbiditet. Ekstra kraftig filterskylning har hjulpet. Max grænsen er 3,00, en senere prøve viste herefter 2,50. Man besluttede at øge filterskylningerne. Hvis der fortsat bliver problemer, vil en udskiftning af filtermateriale blive nødvendig.

4. Automatisk kontrol
Fra elinstallatør Søndergaard Børkop havde Søren Pedersen henvendt sig om et møde for at fortælle om Automatisk kontrol. Vi fik en indsigt i hvilke muligheder der ligger i elektronisk styring og overvågning af vandværksdrift. Der er ingen tvivl om, at der her rejser sig en række muligheder til sikring af vandforsyning ud til forbrugerne. På kort sigt mener bestyrelsen ikke, det er aktuelt for Pjedsted Vandværk.

5. Generalforsamling.

Dato for generalforsamling blev fastlagt til tirsdag d. 20.marts 2007 kl. 19,30 på Hejse Kro. Dagsorden vil fremgå i bladet Fokus (februar 2007).
En plan for den administrative del blev drøftet, spørgsmålet står dog foreløbigt åbent.

Axel Ladegaard Jensen

28. februar 2007

Bestyrelsesmøde d.28. februar 2007 kl. 19,00 (Elbokrogen 11)

Referat

Dagsorden:

1 Godkendelse af referat
2 Orientering
3 Vandspild
4 Økonomi
5 Kontaktudvalgsmøde
6 Generalforsamling
7 Eventuelt

Afbud fra Jørgen Basse

Pkt. 1: Referatet fra bestyrelsesmøde den 6. november 2006 blev godkendt.

Pkt. 2: Formanden omtalte resultat af måleaflæsning hvor der igen i år manglede indberetning fra 32 forbrugere. En urimelig ligegyldighed som vi må stramme op på - dels ved oplysning, og dels overveje strengere gebyrregler m.m.
Vi har nogle få dårligere betalere, som er gengangere.
Målerudskiftningen har ikke været tilfredsstillende. Næsten alle målere står for udskiftning og der er kun udført 30. Man besluttede at der skulle ligge en fast plan for udskiftning i det nuværende år, og det kunne komme på tale at benytte ekstern installatør.
Et mindre mellemværende med kommunen vedrørende opgravning på Stationsvejen, var endt med et forlig. Kommunen betaler jordarbejdet og Pjedsted Vandværk rørarbejdet.
Vores vandprøver viser stadig et fint resultat.

Pkt. 3: Igennem længere tid er der konstateret et stort vandspild, ca.50 m3. i døgnet. Der bliver udført et stort arbejde for at finde lækagen, endnu uden resultat. Vi har udsendt en kraftig opfordring til vores forbrugere via vores hjemmeside, bladet Fokus og pressen, om at være opmærksom hvis de ser noget unormalt. Mange har henvendt sig, desværre uden resultat. Vi har benyttet et specialfirma inden for lækagesøgning, også uden resultat. Der arbejdes videre med eftersøgningen. I den forbindelse drøftede man anskaffelse af en mindre lækagesøger mest beregnet på stikledninger. Man besluttede først at anskaffe en referenceliste.

Pkt. 4: Af det omtalte vandspild skal der betales statsafgift, hvilket i det sidste regnskabsår har påført vandværket en udgift på 23.735 kr. På trods af denne udgift viser det ordinære driftsresultat et overskud på 22.609,21 kr. Finansielle indtægter udgør127.182,71 kr. og dermed et årsresultat på 149.791,92 kr.

Pkt. 5: Kontaktudvalgsmøde for vandværker under Fredericia Kommunes tilsyn er fastlagt til den 11.april 2007 kl.17.00 på Hejse Kro. Fredericia Kommune og TRE-FOR vil orientere.

Pkt. 6: Generalforsamling er fastlagt til tirsdag d. 20 marts kl. 19.30 på Hejse Kro
Thomas Pedersen udtrykte ønske om at udtræde af bestyrelsen.
Jens Leth Jacobsen har bedt om at blive afløst som revisor.
Thomas Pedersen - Jørgen Basse - Brian Sørensen er på valg til bestyrelsen.

Pkt. 7: Ikke noget under dette punkt.

Axel Ladegaard Jensen
Side 2 ud af 3