Bredstrup-Pjedsted - Beboerforenings beretning 2012
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Formandens beretning 2012.
 
I år er ikke et hvilket som helst år i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening. I år er året hvor vi kan fejre 40 års jubilæum. Og det er ganske vist - for stiftende generalforsamling i foreningen var 23. november 1972. Det har vi tænkt os at fejre, hvordan og hvornår det skal fejres har vi endnu ikke besluttet – men i vil høre nærmere.  

Frem til jubilæumsfestlighederne bliver det interessant at grave i, hvad beboerforeningen gik og sloges med dengang.
 
Hvad laver beboerforeningen nu? I de gældende vedtægter står der:
”Foreningen er tværpolitisk, og dens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskaber af beboere i Bredstrup-Pjedsted sogne. Som følge heraf skal bestyrelsen have opmærksomheden henledt på kommunale sager, og om nødvendigt tale medlemmernes sag ved forhandling med myndighederne. Foreningen skal i øvrigt varetage alle opgaver af miljømæssig betydning i området….”

Når jeg nu gennemgår hvad vi har beskæftiget os med i det forløbne år, så skal det vise sig, om vi har beskæftiget os med det, som vedtægterne foreskriver.               

Traditioner.
Mange af Bredstrup-Pjedsteds traditioner har deres udgangspunkt på Landsbytorvet.
Det gjaldt også sidste års affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi startede med fælles morgenmad på Landsbytorvet.

Sct. Hans aften gentog vi succesen med fællesspisning på Landsbytorvet forud for bålafbrændingen. Der var rigtig god tilslutning til fællesspisningen, også især var det dejligt at så mange børnefamilier valgte at deltage.

Juletræs-tænding, første søndag i advent, havde deltagelse af mange glade børn, deres forældre, bedsteforældre og andre julestemte Bredstrup-Pjedsted beboere.

Nytårsaften affyrede beboerforeningen igen krudt på ”købmandspladsen” og ca. 100 mennesker troppede op for at nyde fyrværkeriet og ønske hinanden godt nytår.

Nytilflyttere bliver budt velkommen til byen med en buket. Det er Orla Rudolf og Laurits Vind der tager rundt og hilser på. I alt 18 buketter blev overrakt sidste år.

Et flagudvalg under Torvelauget står for flagning på landsbytorvet på udvalgte flagdage. Det er planen at flaget skal opbevares i forsamlingshuset. Udover de planlagte flagdage er det muligt at benytte flaget og flagstangen til flagning ved private begivenheder, efter princippet ”venlig selvbetjening”.

Landsbytorvet bruges heldigvis også til mindre officielle aktiviteter, og et eksempel på det er Karen Boysens ”nødkleklub. De 12 – 15 piger mødes en gang om måneden for at ”nørkle” og nyde den medbragte kaffe. I sommerhalvåret når vejret tillader det, sker det på Landsbytorvet.

Det er også en tradition at navne på lokale konfirmander offentliggøres i den lokale presse (Fokus og DLF). Det har tidligere kun været konfirmander der konfirmeres i hhv. Bredstrup og Pjedsted kirker der blev omtalt. Konfirmander herfra der har valgt at blive konfirmeret i kirker udenfor BP, har ikke været nævnt. Det er beboerforeningens intention at vi hvert forår vil forsøge at skaffe oplysninger om disse konfirmander, så de kan blive nævnt sammen med de øvrige konfirmander herfra, og ikke snydes for opmærksomheden. De er svære at skaffe oplysninger på fra centralt hold, så vi ty til mund til mund metoden.
 
Omgivelserne:
Fredericia Kommunes helhedsplansmidler har i det forløbne år sponsoreret følgende:
·      Nye energirigtige og ikke-blændende parklamper på Kærlighedsstien
·      2 nye bænke på Kærlighedsstien 
·      Nyt bord/bænkesæt på Landsbytorvet
·      6 affaldsstativer, der er placeret på strategiske steder i Bredstrup-Pjedsted
·      Informationstavle vedr. vådområdet er opsat ved pladsen for enden af Elboparken. Her kan man orientere sig om det genoprettede vådområde og formålet med det.

Naturstyrelsens projekt Familieskovturen har sponsoreret 50.000 Kr. til forskønnelse og renovering af præstegårdshaven i Gl. Pjedsted. 1. etape er næsten afsluttet - 2. etape skal vi søge yderligere midler til..

Der er indtil nu kun solgt en byggegrunde på Sivvænget. Laurits har talt med boligkontoret der står for annoncering og salg af grundene, og de foreslog os at kontakte Fredericia Kommune og opfordre dem til at sætte prisen ned.
 
Knud forsamlingshus’ hus: Laurits har været i kontakt med ejeren der desværre ikke har råd til at gøre noget ved huset. Vi ved fra naboerne, at nogle af byens unge er tiltrukket af huset, og vi er bange for, at de kan komme til skade. Så ejeren skal gøre noget nu for at forhindre adgang!!

Positive og negative historier.
I det jeg har gennemgået indtil nu, omhandlende traditioner og omgivelser, er der flest positive historier. Men året har også budt på udfordringer.

Det er især udfordringerne med at sikre fornuftig offentlig transport der har fyldt, og når jeg siger fornuftig offentlig transport, så mener jeg fornuftig set med busbrugernes øjne – ikke fornuftigt set ud fra et snævert kommune-økonomisk perspektiv:

Det er ikke kun skolebørn der skal transporteres sikkert og godt til og fra Fredericia. De billøse og dem uden kørekort skal kunne transportere sig fra og til Bredstrup-Pjedsted. De har behov og krav på via banegården at kunne komme videre ud i verden, at kunne købe ind, komme til læge, til tandlæge, på posthuset, tage i biografen eller i teateret, de skal kunne besøge venner udenfor Bredstrup-Pjedsted - venner, der kunne være tidligere Bredstrup-Pjedsted borgere som har kapituleret og valgt at flytte ind til byen, fordi det efterhånden var blevet for besværligt at leve i ”udkants” Fredericia. 
Derfor skal vi kæmpe for at bevare en god og brugbar buskøreplan. 

Vi har dog haft udfordringer med andet end bussen. Her får i en hurtig gennemgang af hvad vi har beskæftiget os med omkring infrastrukturen i og omkring Bredstrup-Pjedsted.

Infrastrukturen:
Vi har fået bybus med timedrift – også i weekenden – hvilket vi i store træk må være godt tilfredse med. Nu skal vi blot have flere til at benytte bussen hvis vi skal sikre at det nuværende serviceniveau bevares. Vi har en opgave med at få folk – især de ældre – til at indse, at det er nu de skal bakke op om bussen ved at bruge den af og til, for hvis ikke de gør det, så er bustilbudet beskåret til det ubrugelige, når den dag kommer, hvor de ikke længere kan eller må køre bil.

Beboerforening har indgivet indsigelse imod den ny zonestruktur i Sydtrafik der bevirker, at buspassagerer i Bredstrup-Pjedsted og Herslev betaler 50% mere for at køre med bybussen end passagerer andre steder i Fredericia kommune. Vi har fået medhold fra kommunen, der derved indirekte bekræfter, at de lavede en fejl ifm høringen af Sydtrafiks oplæg tilbage i 2009. Vi afventer endeligt svar fra Fredericia Kommune og Sydtrafik.  

Det er ikke lykkes at lokke en ny ”købmand” til. Håbet om at lokke en af de store kæder til med et af deres ”mini” koncepter er ikke lykkedes. Vi har derfor informeret i Fokus og på DLF’s hjemmeside om muligheden for at handle via nettet. 

Åbningen af den ny omfartsvej er blevet en del forsinket. Planen er, at vejen åbnes om et halvt års tid. Vi og andre i BP har overfor Fredericia Kommune udtrykt bekymring med hensyn til ringvejens påvirkning:

Vil bybuskøreplanen stadig hænge sammen, hvis bussen kommer til at ”hænge” og vente på at kunne passere vejen?
Er det forsvarlig at der må køres 80 km i timen på ringvejen på det smalle sted, hvor Bredstrupvej krydser ringvejen?

Lukning af Parallelvej imellem Bredstrupvej og Vestre Ringvej, forbi køreteknisk anlæg, er indtil videre afværget. Kommunen vil genoptage overvejelserne når omfartsvejen åbnes, og man ser hvordan vejen påvirker trafikmønsteret i området.

Skolen har været under pres, og med den seneste byrådsbeslutning er fremtidsudsigterne følgende for Bredstrup-Pjedsted Fællesskole:

Alle skoler i Fredericia kommune bliver nedlagt.
Pr. 1. august 2013 opstår der 4 nye distriktsskoler med undervisning på flere matrikler.
Bredstrup-Pjedsted fællesskole kommer til at høre sammen med nuværende Skjoldborgvejens Skole og Alléskolen. Skolen i BP og skolen på Skjoldborgvejskal have eleverne fra 0. - 6. klasse.  På Alléskolens matrikel bliver der udskoling for alle elever fra distriktet, nemlig 7. - 9. klasse.

”Projekt hastighedsdæmpning” ligger til gennemsyn hos Fredericia Kommune. Seneste status er fra i dag, hvor jeg endelig langt om længe kom igennem til vores kontaktperson i Vej & Park, der kunne oplyse, at der har været møde om projektoplægget, og svar/tilbagemelding til os er på trapperne.

”Projekt byporte” ligger også til gennemsyn hos Fredericia kommune og har gjort det de seneste 3-4 måneder. Status fra Fredericia Kommune er, at der endnu ikke er nogen afklaring.
 
Status på den manglende cykelsti på Bredstrupvej: Cykelstiprojekterne i Fredericia Kommune er lagt på is på grund af manglende penge. Kommunens planer siger, at 1. prioritet er cykelsti til Bøgeskov – øvrige projekter er ikke prioriteret, så det har desværre lange udsigter.
 
Post Danmark har fjernet postkassen i GL. Pjedsted fordi for få bruger den.

Det har vi tænkt os at arbejde videre med. Vi ønsker at få oplyst hvor få breve skal der til før postkasser fjernes? Og var det ikke rimeligt at vi blev varslet inden den blev fjernet?
 
Status på foreningen.
Udfordringer har der været nok af, og at tro på færre udfordringer er nok naivt. Der vil også næste år, og næste år igen være nok at tage fat på for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.
 
Det er mit håb, at foreningen trods udfordringerne alligevel får held med at sætte skibe i søen, der kan sikre, at der også fremover kan fortælles positive historier fra Bredstrup-Pjedsted. Det kræver et mere smidigt samarbejde med Fredericia Kommune men også fortsat opbakning fra beboerne i Bredstrup-Pjedsted. At vi har den opbakning fra beboerne kan aflæses af, hvor mange der vælger at være medlem af Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.  

229 husstande er pt. medlem af Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, hvilket er en lille stigning i forhold til 2010, hvor der var 221 medlemmer.

Samarbejdspartnere:
Fredericia kommune - i sagens natur.

Skolebestyrelsen på Bredstrup-Pjedsted Fællesskole, hvor vi i samarbejde med skolens trafikudvalg har lavet udkast til hastighedsdæmpning.

Grundejerforeninger og andre foreninger – det mest formelle har været koordineringen af generalforsamlingsdatoer, så vi ikke risikerer at generer hinanden, men får datoerne fordelt hensigtsmæssigt ud over generalforsamlings ”sæsonen”.

Sidst men absolut ikke mindst - lokale ildsjæle der gør et kæmpe stykke arbejde: 
Især tak til:
· Mogens Kovaltzenko for græsslåning
· Heksemager-gruppen med Ulla Paaske i spidsen – der hvert år sørger for at vi kan sende et stakkels kvindemenneske til Bloksbjerg
· Torvelauget/flagholdet/viceværtsholdet med Orla Rudolf i spidsen. 
· Det lille Fjernsyn for god opbakning og for at de stiller BP-hjemmesiden til rådighed for Bredstrup-Pjedsteds borgere og foreninger. Hjemmesiden er en helt uundværlig kommunikationskanal, velstruktureret og velplejet, og herfra skal især lyde stor tak til Thomas Fragtrup for den fantastiske service han yder. 

Tak til sponsorer: 
El-gården for ny lyskæde til juletræ og for timers arbejde på Landsbytorvet mm.
Naturstyrelsen for støtte til renovering af Præstegårdshaven.
 
Der er altid fare for at glemme nogen, og skulle jeg have glemt at takke nogen der har det fortjent, undskylder jeg meget.

Hvad vi skal beskæftige sig med og hvad vi ikke skal beskæftige os med.
Det er vores opfattelse, at de aktiviteter vi har beskæftiget os med lever op til, hvad vi ifølge vedtægterne skal beskæftige os med.

Fra tid til anden dukker diskussionen op, om beboerforeningen skal påtage sig rollen som ”politibetjente” i forhold til beboernes gøren og laden. 
Det er med en helt enig bestyrelse i ryggen jeg her kan slå fast, at vi ikke ønsker at påtage os den rolle, med mindre der er tale om forhold af en karakter der enten kan udgøre en fare for omgivelserne eller påføre omgivelserne væsentlige gener.
Eks. lav oprydningsstandard der udelukkende kan genere øjet er ikke vores bord. Hvis den lave standard udvikler sig til at udgøre en fare for omgivelserne, er det en helt anden sag, og derfor et anliggende for Beboerforeningen at agere på.

Så hvis man f.eks. har problemer med oprydningsstandarden hos naboen, så er det op til ens samvittighed om man ønsker at tage den direkte konfrontation med naboen. Ofte er en direkte konfrontation mere fair end en indirekte – selvom det kan føles grænseoverskridende.  

Selvfølgelig er det af betydning for et samfund som vores, at der ser lidt ordentligt ud. Men hvad er ordentligt? Beboerne i Bredstrup-Pjedsted er forskellige, smag og behag er individuel, tiderne skifter og normer og dyder er under forandring. Det bliver vi nok nødt til at acceptere. 

Fremtiden.
Igangværende projekter:
· Præstegårdshaven – etape 2 – kræver støtte fra kommunen eller andre fonde.
· Trafiksikkerhed – venter på kommunen
· Byporte – venter på kommunen

I støbeskeen:
· For 8 år siden blev der med stor succes afholdt foreningsmesse her i forsamlingshuset. Måske skulle foreningerne i Bredstrup-Pjedsted gå sammen om at gentage succesen?
· Alsang i Præstegårdshaven i Gl. Pjedsted
· Bredstrup-Pjedsteds borgere opfordres til at komme med ideer til aktiviteter og projekter – gerne på generalforsamlingen, men helst løbende når ideerne dukker op. Kontakt os endelig.
 
Til sidst skal bestyrelsen have en stor tak for godt og konstruktivt samarbejde. Tak for jeres engagement og målrettethed.

Til forsamlingen kan jeg oplyse, at bestyrelsesmøderne ofte er livlige. Det kræver til tider en fast ordstyrer. Men gevinsten ved en fast mødestyring er, at vi trods omfattende dagsordener, når igennem den officielle del på lidt over 1½ time, hvorefter vi kan gå videre til den velfortjente kaffe med udsøgt hjemmebag. 

Hermed vil jeg afslutte årets beretning.
 
Lone Herbst Nørgaard, 29. marts 2012