Bredstrup-Pjedsted - Generalforsamling 2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Generalforsamling 2014

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening - formandens beretning 2014. 

Når jeg ser tilbage på det forløbne år kan jeg konstatere at der igennem året har været en høj grad af synlighed omkring Bredstrup-Pjedsted, en synlighed som Beboerforeningen har aktier i. Det har især været mediedækningen af to store beboerforenings arrangerede begivenheder der har sikret denne synlighed: 

Åben by arrangementet der blev afviklet på en smuk sommerdag i august var en stor succes, og fik placeret Bredstrup-Pjedsted godt og grundigt på landskortet. Herudover var arrangementet en stor succes lokalt. Vi oplevede en fantastisk opbakning fra lokale foreninger, institutioner, virksomheder og beboere. 

Den andens store begivenhed, der var med til at cementere at der sker noget i lokalsamfundene, var Landsbytopmødet, der var arrangeret af beboerforeningerne i landsbyerne i Fredericia Kommune. Arrangementet, hvor hovedtemaet var landsbystrategi i Fredericia Kommune, var vort bud på et utraditionelt vælgermøde forud for Kommunalvalget i november.
Ca. 170 personer deltog i topmødet, de fleste fra Bredstrup-Pjedsted, men de øvrige deltagende landsbyer var dog pænt repræsenteret.
Som opfølgning på arrangementet har vi sammen med de øvrige beboerforeninger besluttet at genoptage et mere formelt samarbejde foreningerne imellem. Tidligere foregik det ved ét årligt fællesmøde, men om dette skal være samarbejdsformen fremover, har vi ikke besluttet endnu. 

Status på foreningen og bestyrelsen.
Bestyrelsen
På generalforsamlingen i 2013 fik vi ikke besat den ene af bestyrelsesposterne. Vi besluttede derfor indtil videre at køre videre med 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Vi har været så heldige at Ole Mouritsen efterfølgende tilbød sin hjælp, så han har siden efteråret været med i bestyrelsen som arbejdende medlem uden stemmeret. Stor tak til Ole, som på denne generalforsamling stiller op til en af de ledige poster. 
Vi kan i bestyrelsen også glæde os over at Julia er tilbage fra Barselsorlov, så vi de sidste par måneder har været fuldtallige. Desuden tak til Jørgen Jacobsen, der i en periode trådte til som barselsvikar i bestyrelsen. 

Foreningen
Antal medlemmer i 2014: 216 mod 203 i 2013. 

Kommunekontakt
Beboerforeningen har fået ny kontaktperson i Fredericia Kommune da den gamle kontakt har fået nyt job. Det er en rigtig god og effektiv kontaktperson, og vi er meget tilfredse. 

Vi har haft et godt og konstruktivt årsmøde med Fredericia Kommune – dog var der heller ikke i år mulighed for at ansøge om helhedsplansmidler. 

Infrastruktur.
Trafiksikkerhed
Et gennemarbejdet endeligt forslag til "masterplan" for fartdæmpning i Bredstrup-Pjedsted er sendt til Fredericia Kommune, der har kvitteret for modtagelsen. Vi har forventning om, at vi indenfor den nærmeste fremtid inviteres til møde med forvaltningen, så vi kan få godkendt planen.
De 500.000 kr. vi har at gøre godt med til fartdæmpning, rækker til lidt af tiltagene i planen. Prioriteringen af foranstaltninger skal ske i samarbejde med Fredericia kommune, og vi vil foreslå at de foreslåede foranstaltninger på indfaldsvejene til BP opprioriteres.
Der er desværre ikke penge at hente i ’projekt sikker skolevej’.

Sidste sommer indberettede vi 23 trafikfarlige huller på Bredstrupvej imellem Bredstrup og den ny ringvej i Ullerup. De værste huller blev repareret inden vinteren. Vi følger op når vinteren er forbi.

Bus
De sene afgange på busplanen blev skåret væk pr. 15. december 2013.
På alle ugedage er sidste bus fra Fredericia St. mod Bredstrup-Pjedsted nu kl. 20.40
Og sidste bus fra Pjedsted St. mod Fredericia kl. 19.19.

Vi har for nyligt kontaktet busselskabet Tide fordi vi ofte oplever at bussen kører for stærkt igennem byen og på Bredstrupvej. Desuden er det er problem at chaufførerne ofte kører ”hårdt” og ujævnt, hvilket er til gene for passagererne på vej til og fra siddepladserne. 

Lis Holtegaard har skrevet og sendt høringssvar til Fredericia Kommune vedr. fremtidig busplaner/busdrift. 

Cykelsti
Fredericia Kommunes har foretaget den planlagte for-analyse vedr. cykelsti på Bredstrupvej. Vi har efterfølgende kommenteret på rapporten.
Det er ikke lykkedes os at finde en konkret status vedr. cykelstiplanerne på Fredericia Kommunes hjemmeside til i dag, men der er ubekræftede rygter om, at cykelstien på Bredstrupvej er flyttet op i prioriteringen, så stien nu står som den første der skal etableres. Sandsynligvis i 2015.  

Omgivelser.
Drift og vedligehold.
Antallet af uddelte velkomstbuketter sidste år var 9 stk., og tegner en lille nedgang i antallet af tilflyttere.

Erling Nielsen har overtaget arbejdet med at holde områdets græsarealer. Erling gør et fantastisk flot stykke arbejde.

Bredstrup-Pjedsted Hallen låner nu beboerforeningens plænetraktor til græsslåning omkring hallen. 

Kommunen lever ikke op til hvad de har lovet mht. græsslåning på byggegrundene på Sivvænget. Vi følger op i 2014

Beboerforeningen har været ”hørt” i.f.m. forsamlingshusets køb af jord omkring huset, og
I den forbindelse er der sket ændring i matrikelopdelingen, af hensyn til beboerforeningen lejekontrakt med kommunen for jorden hvor Landsbytorvet er placeret. Salget af jord til forsamlingshuset blev herefter godkendt, og vores lejekontrakt med kommunen er blevet tilrettet. 

Beboerforeningen har modtaget en forespørgsel fra Grundejerforeningen Landsmosen om økonomisk hjælp til belysning på stierne omkring området. Kommunen har informeret os om, at stierne omkring Landsmosen er i kategorien private stier, hvor beboerne selv skal sørge for lamper, hvis de ønsker det. Der kan ikke søges helhedsplanspenge til formålet da stierne er private. Beboerforeningen har tilbudt opbakning af ikke-økonomisk karakter, da vi foreningen ikke har midler til at finansiere lamper. 

I sommer måtte vi desværre konstatere at en af områdets erhvervsdrivende, Dansk Helios, Østerskovvej 2, blev erklæret konkurs.
En stor glæde var det da vi fik info om at TemaShop Holding ApS har købt bygningerne og inventaret pr. 1. januar i år og er flyttet ind med firmaet TemaShop ApS, der er en netbutik med salg af kostumer, udklædning og accessories.
Velkommen til firmaet. 

Projekter/initiativer.
Ole Sørensen har været beboerforeningens repræsentant i projekt Ågade 84.
Efter at byrådet har bevilliget ejeren af ejendommen penge til nedrivning via byfornyelsesloven, har projektet lukket sig selv og betalt de indbetalte bidrag tilbage til yderne.
Vi kan kun tilslutte os projektets konstatering, at vi i Bredstrup-Pjedsted forstår at stå sammen og løfte i flok. 

Vi har været i kontakt med "Den digitale købmand " i Alken. Vi har forsøgt at få en eller flere repræsentanter fra Alken til at komme her ved generalforsamlingen og fortælle om den digitale købmand. Det lykkedes desværre ikke, men man har meddelt os, at vi er velkomne til at komme og besigtige ”butikken. Vi arbejder på at arrangere en udflugt til Alken for alle interesserede.

Ole Mouritsen er i gang med at undersøge, hvordan man kan sikre sig at landsbyers karakter fastholdes samtidig med at landsbyer udvikler sig. Et godt eksempel på god planlægning er den nænsomme restaurering der er sket i den gamle del af Vinding og et dårligt eksempel er massakren på Anneksgården, Bytoften i Erritsø.

Præstegårdshaven
På grund af det efterhånden for lave plejeniveau i Præstegårdshaven fra kommunens side, har beboerforeningen foreløbig besluttet at supplerer med 5 - 10 timers ekstra pleje årligt, financieret af beboerforeningen.

Broen i Præstegårdshaven er defekt, idet rækværket er brudt sammen.
Kommunen har pt. ikke penge til at reparere broen, og vi må afvente, at der kommer kommunale midler til dette igen. Vi har overvejet at forsøge med lokale sponsorer, men har besluttet at vi pt ikke gør det. Haven er kommunens, og derfor mener vi, at det er dem der bør sørge for at haven fremstår i præsentabel stand og at sikkerheden er overholdt. Vi har allerede brugt megen energi på at skaffe sponsorpenge til renovering af haven. Broen må derfor indtil videre være uden rækværk, men med skridsikkert net, som kommunen vil montere.

Sidste sommer manglede der vand i søerne efter oprensningen. Det viste sig at stemmeværk mod åen var defekt. Dette er nu repareret, og der er fra kommunen fremsendt en beskrivelse af Praksis for vandstanden i Præstegårdshavens søer.
Lis Holtegaard og Erling Nielsen, der er naboer til haven, har lovet at holde øje med vandstanden og tager de fornødne kontakter om nødvendigt

Diverse.
Traditioner
På Scthansaften sidste år blev fællesspisningen aflyst pga. dårligt vejr.
Båltaler Marianne Bitsch holdt en fantastisk tale. 

Kim Lund leverede et flot fyrværkerishow på stationspladsen nytårsaften. 

Som afslutning på Åben by arrangementet, blev der afholdt fællessang på de grønne arealer ved Ellegårdsparken. Tid og sted for dette års fællessangsarrangement er ikke fastlagt endnu. 

Ved sidste års affaldsindsamling indførte vi noget nyt, idet folk efter indsamlingen ikke kun blev budt på en forfriskning, men også kunne nyde en pølse fra grillen på Landsbytorvet. Dette vil vi gentage i år, hvor indsamlingen finder sted 27. april.

Andre tiltag.
Lis Holtegaard arbejder på at genoplive den gamle velkomstfolder i en ny og digital udgave. Den vil når den er klar, blive lagt på BP-hjemmesiden til ”selvudskrivning”. Fremover vil nytilflyttere få et printet eksemplar sammen med velkomstbuketten.

Som opfølgning på Landbytopmødet, og med hjælp fra Michael B. Sørensen og Henrik Væver, er vi i gang med at starte et udvalg op, der skal arbejde på at motivere Fredericia Kommune til at lave en officiel strategi for landsbyerne i kommunen. 

Husk. Vi vil gerne støtte lokale projekter. Vi kender kommandovejene. 

Til sidst.

Bestyrelsen vil gerne høre forsamlingen mening om, hvilke fremtidige projekter Beboerforeningen skal kunne yde økonomisk støtte til? Det ønsker vi en debat om, når jeg lige om lidt afslutter min beretning. Årsagen hertil er at bestyrelsen har været i tvivl, om det var OK at foreningen ydede bidrag til Ågade 84 projektet. 

Inden beretningen sluttes er der kun tilbage at sige tak til følgende:

Tak til Erling Nielsen for græsslåning i området samt til ham og Lis for at holde øje med forholdene i Præstegårdshaven.


Tak til Laurits Vind for al hjælpen i det forløbne år og fordi han altid er klar til at springe til når vi spørger om hjælp. 

Tak til Orla Rudolf for hans arbejde med at ”styre” Torvelauget og dets aktiviteter og tak for al hans hjælp i løbet af året. 

Tak til Marianne Bitsch for hendes engagement i Åben by, for initiativet til projekt Ågade 84, for båltalen ved Sct. Hans og for hendes store arbejde med at arrangere fællessang. 

Tak til Michael B. Sørensen for han engagement i.f.m. Åben By, initiativet til Landsbytopmødet, for hans utrættelige opdateringer af Bredstrup-Pjedsteds Facebook profil, for alle hans gode ideer og for initiativet til ny kommunal Landsbystrategi

Tak til Henrik Væver for hans engagement i Landsbytopmøde og for konsulentbistand ifm. ny kommunal Landsbystrategi

Tak til DLF for god opbakning, for en fantastisk hjemmeside og hjælp til publicering. 

Tak til Torvelauget for juletræstænding, flagning på flagdage, renholdelse af Landsbytorvet mm. 

Tak til Kim Lund for indkøb af krudt og for et flot fyrværkerishow nytårsaften. 

Tak til alle beboere i Bredstrup-Pjedsted for god tilslutning til vore arrangementer og tak til de beboere der har valgt at støtte beboerforeningen med deres medlemskab. 

Tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde.

Skulle jeg have glemt at takke nogen der har det fortjent beklager jeg meget, og skynder mig at sende en tak.
Hermed slutter formandens beretning 2014. 


Lone Herbst Nørgaard, 4. marts 2014